Ład korporacyjny

Raport roczny
2019

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2016 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, bank przyjął do stosowania zasady i rekomendacje zawarte w tym zbiorze, z zastrzeżeniem, iż rekomendacja IV.R.2. dotycząca umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będzie stosowana, chyba że Walne Zgromadzenie dokona odpowiednich zmian w Statucie banku. Rekomendację IV.R.2 bank stosuje w części dotyczącej transmisji obrad Walnych Zgromadzeń w czasie rzeczywistym. PKO Bank Polski umożliwia akcjonariuszom również fizyczne uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach, zapewniając dogodne daty i godziny posiedzeń. W 2019 roku w banku nie doszło do incydentalnego naruszenia żadnej z zasad.

Regularnie kontaktujemy się z inwestorami w różnych preferowanych przez nich formach. Pytania mogą być zadawane za pomocą poczty elektronicznej, bądź podczas rozmów telefonicznych i bezpośrednich spotkań z przedstawicielami banku. Zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”, w sprawozdaniu zamieszczamy informacje na temat prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Prowadzimy również korporacyjną stronę internetową Relacji Inwestorskich, na której w 2019 roku w ramach organizacji Walnych Zgromadzeń publikowaliśmy: materiały przekazywane Walnemu Zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska przedkładane przez Radę Nadzorczą banku, uzasadnienia do wszystkich projektów uchwał, w szczególności dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy. Na stronie banku dostępne są zapisy przebiegu obrad w formie wideo.

Bank posiada także rekomendowane uregulowania wewnętrzne dotyczące udzielania wyjaśnień i sprostowań informacji nieprawdziwych, nieścisłych lub szkodliwych, zamieszczonych w mediach.

Zarząd i Rada Nadzorcza banku przyjęły do stosowania „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. W 2019 roku pełnienie funkcji w Zarządzie banku stanowiło główny obszar aktywności zawodowej członków Zarządu. Wprowadzenie w obowiązki oraz planowanie sukcesji członków Zarządu jest przewidziane w przyjętej przez Radę Nadzorczą polityce dotyczącej odpowiedniości członków Zarządu.

W minionym roku odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej banku. W odniesieniu do zasad Dobrych Praktyk, kryteria niezależności spełnia wymagana liczba członków Rady. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez jej członków, w 11-osobowej Radzie Nadzorczej zasiada 9 niezależnych osób. Przewodniczący Komitetu Audytu również spełnia kryteria niezależności.

Rada Nadzorcza sporządziła i przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: wymaganą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także sprawozdanie z działalności Rady. Przedstawiła także ocenę sposobu wypełniania przez bank obowiązków informacyjnych (stosowania zasad ładu korporacyjnego) oraz ocenę racjonalności prowadzonej przez bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej. W 2019 roku Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 6 maja 2019 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 września 2019 roku.

Regulacje oraz praktyki obowiązujące w PKO Banku Polskim w całości spełniały wymogi systemów i funkcji wewnętrznych, wskazane w Dobrych Praktykach. Struktura organizacyjna banku jest adekwatna do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka, a skuteczność funkcjonowania systemów i funkcji poddawana jest ocenie oraz jest w tym zakresie monitorowana. Wyodrębnione zostały jednostki do realizacji wydzielonych systemów, funkcji lub ich części.

Przepisy wewnętrzne banku określają: odpowiedzialność Zarządu za system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem, bezpośrednia podległość osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance, możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub komitetu audytu, zastosowanie zasad niezależności w stosunku do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za jej realizację.

W zakresie organizacji Walnych Zgromadzeń bank zdecydował o niestosowaniu rekomendacji dotyczącej umożliwienia akcjonariuszom udziału w obradach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że Walne Zgromadzenie dokona odpowiednich zmian w Statucie banku. Decyzja ta podyktowana była ryzykiem organizacyjnym i prawnymi wynikającymi z zastosowania takiej metody komunikacji.

W pozostałym zakresie w ocenie banku Walne Zgromadzenia były organizowane zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk, m.in. bank podejmował działania, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywały się w możliwie bliskim terminie wobec publikacji raportu rocznego. Bank ustalał miejsce i termin obrad w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy oraz zapewnił powszechnie dostępną transmisję obrad w ramach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 6 maja 2019 roku oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 17 września 2019 roku, a także obecność mediów.

Projekty uchwał Walnych Zgromadzeń były sporządzane i prezentowane wraz z uzasadnieniami ich podjęcia. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy zostały ustalone tak, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych.

W banku obowiązują przepisy wewnętrzne dotyczące zarządzania konfliktami interesów, w tym podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej. Regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej określają zasady wyłączania członków tych organów z udziału w rozpatrywaniu spraw, z którymi związany jest konflikt interesów. W przypadku stwierdzenia wystąpienia sytuacji mogącej prowadzić do potencjalnego konfliktu interesów, osoby, których taka sytuacja dotyczy, mają obowiązek ujawnić tę sytuację.

Ponadto w banku obowiązują przepisy wewnętrzne dotyczące monitorowania i ograniczania możliwości przyjmowania korzyści, prezentów lub upominków, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu decyzji lub rzutować negatywnie na niezależność opinii i sądów. Regulaminy Zarządu oraz Rady Nadzorczej przewidują możliwość zgłoszenia zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem do podjętych uchwał przez członków głosujących przeciwko danej uchwale.

Transakcje z podmiotami powiązanymi oraz znaczącymi akcjonariuszami są realizowane z zachowaniem standardów rynkowych oraz spójnej i jednolitej polityki, w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrzne banku. Statut banku określa, iż zawarcie przez bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w banku lub z podmiotem powiązanym wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez bank, jeżeli zawierane są z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy.

W sprawozdaniu Zarządu banku z działalności ujęte są informacje na temat polityki wynagrodzeń, zawierające elementy wskazane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych. Polityka wynagrodzeń banku jest powiązana ze strategią oraz krótko i długookresowymi celami (w tym długoterminowymi interesami i wynikami finansowymi banku). Uwzględnia także rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji, a bank przeprowadza ocenę polityki w tym zakresie.

Wynagrodzenia członków Zarządu banku i jego kluczowych menedżerów są bezpośrednio uzależnione od sytuacji finansowej banku oraz wzrostu jego wartości, poprzez odpowiednie cele premiowe, mechanizmy odroczenia i wstrzymania wypłat oraz stosowany instrument finansowy, w którym część wynagrodzenia jest rozliczana.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie są uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie są uzależnione od wyników banku. W Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez KNF

Bank przyjął do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie kompetencji i obowiązków Zarządu, tj. prowadzenia spraw banku i jego reprezentacji zgodnie z przepisami prawa oraz Statutem banku. Paragraf 8 ust. 4 Zasad (zapewnienie akcjonariuszom możliwości elektronicznego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego) nie będzie stosowany, chyba że Walne Zgromadzenie dokona odpowiednich zmian w Statucie banku. Rozdział 9 Zasad, który dotyczy zarządzania aktywami na ryzyko klienta, również nie będzie stosowany z uwagi na nieprowadzenie przez bank działalności w tym zakresie.

Rada Nadzorcza banku przyjęła do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej, tj. nadzorowania prowadzenia spraw banku zgodnie z przepisami prawa oraz Statutem banku.

Walne Zgromadzenie banku zadeklarowało w uchwale z 2015 roku, że w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się Zasadami, przy czym odstąpiło od stosowania:

 • 8 ust. 4 Zasad w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego,
 • 10 ust. 2 Zasad w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy,
 • 12 ust. 1 Zasad w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej,
 • 28 ust. 4 Zasad w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Decyzja o niestosowaniu zasady określonej w § 8 ust. 4 została podjęta z uwagi na ryzyko natury prawnej i organizacyjno-technicznej, które może zagrażać prawidłowemu przebiegowi Walnego Zgromadzenia. W związku z propozycjami uprawnionego akcjonariusza banku – Skarbu Państwa odstąpiono od pozostałych zasad.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 10 ust. 2 i § 12 ust. 1 spowodowane było niezakończonym procesem prywatyzacji banku przez Skarb Państwa. Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 28 ust. 4 uzasadnione było zbyt szerokim zakresem podmiotowym polityki wynagradzania, który podlega ocenie organu stanowiącego. W opinii ww. akcjonariusza polityka wynagradzania osób, które pełnią kluczowe funkcje, niebędących członkami organu nadzorującego i organu zarządzającego, powinna podlegać ocenie ich pracodawcy albo mocodawcy, którym jest bank.

Zasady wynagradzania Zarządu

Uchwałą nr 2/2017 NWZ banku z 13 marca 2017 roku określono zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu (zmienione uchwałą nr 4/2019 NWZ banku z 17 września 2019 roku). W 2019 roku obowiązywały zasady zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu banku, przyjęte przez Radę Nadzorczą w 2017 roku i zmienione uchwałą Rady Nadzorczej z 12 sierpnia 2019 roku (nr 71/2019). Zasady realizują postanowienia ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016, poz. 1202 z późn. zm.).

Na ich podstawie członkom Zarządu banku przysługują:

 • wynagrodzenie stałe w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej odrębnie dla Prezesa Zarządu, członka Zarządu do spraw ryzyka zastępującego Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu,
 • wynagrodzenie zmienne przyznawane i wypłacane po zakończeniu okresu oceny z tytułu: premii, nagród za szczególne osiągnięcia w pracy, odpraw związanych z rozwiązaniem umowy (z wyłączeniem wynagrodzenia stałego i świadczeń przyznawanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa).

Wynagrodzenie stałe określone jest kwotowo w umowie o świadczenie usług i nie może być wyższe niż:

 • w przypadku Prezesa Zarządu: 15-krotność,
 • w przypadku członka Zarządu do spraw ryzyka zastępującego Prezesa Zarządu: 14,5-krotność,
 • w przypadku pozostałych członków Zarządu: 14-krotność,

podstawy wymiaru określonej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Świadczenia dla członków Zarządu banku (w tys. PLN)

Świadczenia w formie gotówkowej Płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
wynagrodzenie otrzymane w 2019 inne otrzymane w 2019 potencjalnie należne na 31.12.2019 otrzymane w 2019 należne na 31.12.2019 potencjalnie należne na 31.12.2019
Zbigniew Jagiełło 795 934 466 753 632 466
Rafał Antczak 707 287 155 101 187 155
Rafał Kozłowski 707 206 137 204 137
Maks Kraczkowski 705 617 310 370 317 310
Mieczysław Król 707 621 312 369 329 312
Adam Marciniak 707 269 160 53 216 160
Piotr Mazur 751 766 369 584 496 369
Jakub Papierski 707 744 353 586 477 353
Jan Emeryk Rościszewski 707 601 298 350 312 298
Zarząd Banku 6 493 5 045 2 560 3 166 3 170 2 560
Inni* 1 216 387 1 333 729 387
Razem 6 493 6 261 2 947 4 499 3 899 2 947

*Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach.

Świadczenia w formie gotówkowej Płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
wynagrodzenie otrzymane w 2018 inne otrzymane w 2018 potencjalnie należne na 31.12.2018 otrzymane w 2018 należne na 31.12.2018 potencjalnie należne na 31.12.2018
Zbigniew Jagiełło 793 297 302 768 372 302
Rafał Antczak 687
Rafał Kozłowski 687
Maks Kraczkowski 687 32 64 193 49 64
Mieczysław Król 687 45 73 222 57 73
Adam Marciniak 687
Piotr Mazur 740 208 204 594 258 204
Jakub Papierski 687 216 204 604 266 204
Jan Emeryk Rościszewski 687 38 59 177 45 59
Zarząd Banku 6 492 836 906 2 558 1 047 906
Inni* 713 592 1 719 868 592
Razem 6 493 1 549 1 498 4 277 1 915 1 498

*Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach.

2018 2019
Rafał Kozłowski 3 83
Jan Emeryk Rościszewski 116 85
Razem 119 168

Zmienne składniki wynagrodzeń

Bank na bieżąco aktualizuje zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzeń. Podstawą przyznania zmiennych składników wynagrodzeń są przede wszystkim cele premiowe nadawane w ramach zarządzania przez cele – Management by Objectives (MbO). Nadawane cele mają zagwarantować uwzględnienie ryzyka związanego z prowadzoną przez bank działalnością. Ryzyko uwzględniane jest poprzez ustalenie odpowiednich, wrażliwych na ryzyko kryteriów oceny efektywności pracy, jak i redukcję lub brak wynagrodzenia zmiennego w przypadku pogorszonych wyników finansowych, straty lub pogorszenia innych wskaźników.

Zmienne składniki wynagrodzeń za dany okres oceny (rok kalendarzowy) przyznawane są po rozliczeniu celów premiowych w formie:

 • nieodroczonej – w wysokości 60% wynagrodzenia zmiennego (w pierwszym roku po okresie oceny),
 • odroczonej – w wysokości 40% wynagrodzenia zmiennego (w równych ratach w kolejnych latach po pierwszym roku po okresie oceny),
 • przyznawane w równych częściach w formie gotówkowej oraz w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę według aktualizowanego kursu cen akcji banku jest dokonywane po okresie retencyjnym i w przypadku wynagrodzenia odroczonego – po okresie odroczenia).

W przypadku, gdyby kwota wynagrodzenia zmiennego za dany rok przekroczyła 700 tys. zł, odroczeniu podlega 280 tys. zł plus 60% z nadwyżki ponad kwotę 700 tys. zł. Wynagrodzenia zmienne nie mogą przekroczyć 100% rocznego wynagrodzenia.

Każdy z naliczonych składników wynagrodzenia zmiennego może zostać obniżony w następstwie:

 • naruszenia obowiązków, które wynikają z umowy,
 • uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa lub standardów obsługi klientów,
 • nieprawidłowego wykonywania wyznaczonych zadań służbowych,
 • zachowań w stosunku do innych pracowników, które naruszają zasady współżycia społecznego.

Kwota premii:

 • członka Zarządu może zostać skorygowana na minus lub na plus o określony wskaźnik, w zależności od osiągniętych wyników banku określonych w rocznej Nocie banku (zestaw kluczowych wskaźników zarządczych określonych na dany rok kalendarzowy),
 • MRT (Material Risk Takers) nie będącego członkiem Zarządu może zostać skorygowana na plus o określony wskaźnik w zależności od wyników banku określonych w rocznej Nocie banku.

Możliwe jest zastosowanie (odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Zarząd) rozwiązania typu malus, które obniża wielkość należnego wynagrodzenia zmiennego odroczonego w kolejnych okresach rozliczeniowych, w przypadku:

 • znacznego pogorszenia się wyników banku,
 • ustalenia, że nastąpiła znacząca negatywna zmiana w kapitale własnym,
 • naruszenia przez MRT przepisu prawa lub popełnienia przezeń istotnych błędów,
 • korekty realizacji i stopnia realizacji wyników lub celów MRT,
 • pogorszenia wyników nadzorowanych lub kierowanych przez ww. osoby struktur,
 • przyznania wynagrodzenia zmiennego na podstawie nieprawidłowych, wprowadzających w błąd informacji lub w wyniku oszustwa MRT.

W przypadku przyznania odprawy związanej z odwołaniem z pełnienia funkcji (innej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) jej wysokość odzwierciedla ocenę pracy w ciągu ostatnich 3 lat zatrudnienia. Przy tym przepisy wewnętrzne banku określają maksymalną wysokość odpraw. Odprawa przysługuje członkowi Zarządu pod warunkiem pełnienia funkcji członka Zarządu banku przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy. Odprawa MRT może być przyznana pod warunkiem zatrudnienia na stanowisku MRT przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Członkowie Zarządu i wybrani MRT objęci są ponadto umowami o zakazie konkurencji, które z tytułu powstrzymywania się przed zatrudnieniem w firmie konkurencyjnej po zakończeniu zatrudnienia w banku, przewidują wypłaty odszkodowań – maksymalnie przez okres 6 miesięcy, w wysokości do 100% wynagrodzenia stałego wynikającego z umowy.

Pozafinansowe składniki wynagrodzenia

Od 1 lipca 2017 roku wskutek dostosowania zasad zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu banku do przepisów ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202 z późn. zm.) członkom Zarządu nie przysługuje prawo do pozafinansowych składników wynagrodzenia.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zostało ustalone uchwałą nr 3/2017 NWZ PKO Banku Polskiego z 13 marca 2017 roku, zmienioną uchwałą NWZ z 17 września 2019 roku (nr 5/2019). Zgodnie z uchwałą zmieniającą, miesięczne wynagrodzenie członków Rady ustalone jest jako iloczyn podstawy wymiaru oraz mnożnika:

 • dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75,
 • dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,5,
 • dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,25,
 • dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2.

Wynagrodzenie zostaje podwyższone o 10% w przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym stałym komitecie Rady Nadzorczej.

Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Umowy między bankiem a osobami zarządzającymi

W 2019 roku każdy z członków Zarządu banku miał zawartą z bankiem umowę o świadczenie usługi zarządzania, które określają m.in. warunki wynagradzania i zakazu konkurencji.

Zobowiązania wynikające z emerytur dla byłych osób nadzorujących i zarządzających

W rozumieniu przepisów § 70 ust. 7 pkt. 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz 757) w 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami.

2018 2019
Piotr Sadownik 160 168
Grażyna Ciurzyńska 173 168
Dariusz Górski 74
Zbigniew Hajłasz 137 134
Mariusz Andrzejewski 119 120
Mirosław Barszcz 119 120
Adam Budnikowski 121 123
Wojciech Jasiński 119 119
Andrzej Kisielewicz 119 119
Elżbieta Mączyńska – Ziemacka 120 120
Krzysztof Michalski 33
Janusz Ostaszewski 117 42
Jerzy Paluchniak 47
Razem 1 351 1 340

Wyniki wyszukiwania: