JESTEŚMY FIRMĄ
TECHNOLOGICZNĄ
Z LICENCJĄ BANKOWĄ

Zmieniamy się, dostrzegając wpływ innowacji na obszar usług finansowych. Przypieczętowaliśmy naszą transformację zmianą Statutu, poszerzając zakres działalności banku o świadczenie usług technologicznych. Tego oczekują nasi klienci i inwestorzy.

Bank PKO BP
Raport Roczny
2019
Bank w Chmurze
Spółka Operator Chmury Krajowej, której bank jest inicjatorem i udziałowcem, dostarcza nowoczesne rozwiązania związane z przechowywaniem i zdalnym przetwarzaniem danych. Strategiczne partnerstwo Chmury z firmami Google i Microsoft umożliwia polskim przedsiębiorcom i administracji publicznej korzystanie z zaawansowanych globalnych technologii.
Transformacja cyfrowa
Wykorzystujemy innowacje i nowoczesne technologie, przekształcając się w PKO Bank Przyszłości. Pogłębiamy relacje z klientami przez dalszy, intensywny rozwój kanałów zdalnych i personalizację oferty. Sieć PKO Banku Polskiego będzie stopniowo ewoluowała i przekształcała się w centrum doradztwa i cyfrowej edukacji klientów.
Współpraca ze start-upami
W ramach Let’s Fintech nawiązujemy współpracę biznesową ze start-upami i wdrażamy nowe technologie, udostępniamy swoje API i rozwijamy obszar otwartej bankowości oraz inwestujemy w najbardziej obiecujące spółki technologiczne. W ciągu pierwszego roku działalności do programu zgłosiło się ponad 300 start-upów.
Technologia blockchain
W ubiegłym roku stworzyliśmy trwały nośnik oparty na technologii blockchain wspólnie z KIR i partnerami technologicznymi. Prowadzimy zaawansowane prace nad kolejnymi istotnymi wdrożeniami technologicznymi, a równolegle prowadzimy projekty R&D, których celem jest znalezienie następnych zastosowań blockchain w banku.
Bankowa sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja już obecna w PKO Banku Polskim! Dzięki współpracy ze start-upem Emplocity wdrożyliśmy narzędzie, wykorzystujące sztuczną inteligencję w procesach rekrutacyjnych. Każdy zainteresowany pracą w największym polskim banku może porozmawiać z inteligentnym chatbotem rekrutacyjnym – Emplobotem.
Cyberbezpieczeństwo
W banku stosujemy najnowsze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, gwarantujące klientom bezpieczny dostęp do środków. Bank stale rozwija zabezpieczenia systemów IT, zwłaszcza w kanałach cyfrowych wykorzystywanych przez klientów.
Zaawansowana analityka danych
Dzięki solidnej bazie aktywnych i transakcyjnych klientów, możemy wykorzystywać zaawansowaną analitykę dużych zbiorów danych i w oparciu o nią projektować usługi. Możemy też włączać dodatkowe parametry do oceny ryzyka kredytowego.
Personalizacja ofert
Oferujemy coraz głębszą personalizację produktów i usług opartych na danych dostępnych w czasie rzeczywistym. Dzięki zwiększonej liczbie interakcji i rozwijanym kompetencjom analitycznym wzmacniamy główną relację z klientami. Tworzymy system, który na podstawie cech każdego klienta, przedstawi mu dopasowaną ofertę.
Ekosystem nowoczesnych usług
Chcemy zapewnić klientom kompleksową ofertę bankową, zintegrowaną z ofertą usług niefinansowych. Już dziś wykraczamy poza wachlarz tradycyjnej bankowości, tworząc ekosystem usług dodanych. Naszą ambicją jest udostępnienie klientom w jednej aplikacji wszystkich usług, których potrzebują.

WIZJA BANKU DO 2022 R.

12%
ROE zakładane
w strategii
~41%
Wskaźnik C/I
w strategii
0,60%-0,75%
Koszt ryzyka
w strategii

Aktualizacja strategii to dalszy rozdział tej samej, dobrej historii, którą tworzymy od dekady. Śmiało wkraczamy z nią w drugie stulecie PKO Banku Polskiego. Jesteśmy dobrze przygotowani na wyzwania, które stawia przed nami otoczenie oraz uzasadnione, wysokie oczekiwania klientów, akcjonariuszy i pracowników.

Więcej

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego


Z REKORDOWYM ZYSKIEM
W NOWE STULECIE

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 4,03 mld zł zysku w 2019 roku. To najlepszy wynik w całej historii banku i doskonały akcent kończący obchody jubileuszu 100-lecia jego działalności. Decyzje, które podjęliśmy kilka lat temu, stawiając na cyfryzację, innowacje i rozwój nowoczesnych technologii, procentują w naszych dobrych i powtarzalnych wynikach, udziałach rynkowych oraz satysfakcji klientów, która jest dla nas kluczowa.

To najwyższy zysk w całej 100-letniej historii banku. Został on osiągnięty w otoczeniu wysokich kosztów regulacyjnych oraz materializacji ryzyka prawnego. Podobnie jak w poprzednich latach, zyski wspierał bardzo dobry wynik na działalności biznesowej, który w całym roku wyniósł 14,7 mld zł i rósł głównie dzięki dalszej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 10,0% r/r do poziomu 10,3 mld zł).

4,03 mld PLN
Zysk netto w 2019 r.
+7,8%
Wzrost zysku netto r/r

Wzmocnienie bazy kapitałowej (wzrost średnich kapitałów o 7,9% r/r) przy dynamice wyniku finansowego na poziomie 7,8% r/r pozwoliły na utrzymanie się wskaźnika rentowności kapitałów (ROE) na niezmienionym, wysokim poziomie 10,0% na koniec 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego.

10,0%
Nasz wskaźnik
ROE w 2019 r.
6,9%
ROE polskiego sektora bankowego w 2019 r.

Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 41,9%. Poprawa wskaźnika o 2,3 p.p. r/r nastąpiła za sprawą wyższego wyniku na działalności biznesowej (+10,0% r/r) przy słabszym wzroście kosztów działania (+4,3% r/r).

41,9%
Wskaźnik C/I
w 2019 r.
-2,3 p.p.
Poprawa w stosunku do roku poprzedniego

Poprawa wskaźników ryzyka, przy wzroście finansowania brutto udzielonego klientom o około 3,6% r/r, jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym Grupy Kapitałowej Banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności.

0,47%
Koszt ryzyka kredytowego
w 2019 r.
-0,12 p.p.
Poprawa w stosunku do roku poprzedniego

Liczba rachunków bieżących klientów indywidualnych wzrosła przez ostatnie trzy lata o niemal 14% mimo spadku liczby placówek banku. Według nowej metodologii kwalifikacji rachunków ROR, bank raportuje wszystkie czynne rachunki, które stanowią potencjał do wzrostu współpracy z klientem.

8 012 tys.
Rachunków bieżących
na koniec 2019 r.
+4,1%
Wzrost liczby rachunków r/r

Posiadamy największą sieć oddziałów i agencji wśród banków w Polsce. Szeroki zasięg sieci dystrybucji PKO Banku Polskiego umożliwia dostęp do usług bankowych wszystkim Polakom i przeciwdziała wykluczeniu finansowemu. Nasze oddziały przekształcają się w centrum doradztwa i cyfrowej edukacji klientów, a bankowość elektroniczna stanowi istotne uzupełnienie sieci dystrybucji produktów i usług bankowych.

1 115
Oddziałów banku
na koniec 2019 r.
538
Agencji w segmencie detalicznym

Grupa PKO Banku Polskiego należy do największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2019 roku zatrudnienie w Grupie wyniosło niemal 28 tys. etatów, z czego 85% stanowili pracownicy banku (23,6 tys. etatów). W naszych zagranicznych placówkach na terenie Ukrainy, Czech i Niemiec zatrudniamy prawie 2 tys. osób, co stanowi 7% zatrudnienia w Grupie.

27,7 tys.
Etatów w Grupie
na koniec 2019 r.
12,8 tys.
Pracowników w oddziałach PKO Banku Polskiego

Jednym z celów strategicznych banku na lata 2016-2020 jest uproszczenie i usprawnienie procesów poprzez ograniczenie dokumentacji papierowej. W 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu SMARTOP, dotyczącego cyfryzacji procesów sprzedażowych i obsługowych. Już 51% głównych dyspozycji zlecanych w placówkach banku jest realizowanych w formule bez papieru.

-24%
Spadek zużycia papieru A4 do poprzedniego roku
-57%
Spadek zużycia
przez ostatnie 3 lata

W 2019 roku przyjęliśmy politykę w zakresie finansowania sektora energii wysokoemisyjnej. Jej głównym założeniem jest stopniowa zmiana struktury portfela kredytowego poprzez sukcesywne ograniczanie zaangażowania wobec klientów i transakcji opartych na węglu, przy jednoczesnym zwiększaniu zaangażowania w podmioty i transakcje wspierające zeroemisyjne lub niskoemisyjne źródła energii.

0,52%
Udział bilansowy energii wysokoemisyjnej
0,98%
Zaangażowanie bilansowe w branże zielone

W Grupie Kapitałowej Banku liczba kobiet jest 3-krotnie wyższa niż mężczyzn. Istnieją stanowiska, na których zatrudnione są głównie kobiety – należą do nich stanowiska sprzedażowe i obsługowe. W sieci sprzedaży udział kobiet wynosi 88%.

52%
Udział kobiet w wyższej kadrze kierowniczej
76%
Udział kobiet na stanowiskach szeregowych

Pracownicy szeregowi stanowią 87% zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Banku i 88% w banku, pozostali to średnia i wyższa kadra kierownicza. Zarówno wśród pracowników zatrudnionych w Grupie, jak i banku dominują osoby z długim doświadczeniem zawodowym.

68%
Pracowników Grupy
ze stażem > 10 lat
72%
Pracowników banku
ze stażem > 10 lat

Celem naszych działań sponsorskich jest kształtowanie wizerunku banku jako instytucji finansowej godnej zaufania, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby klientów. Działalność sponsorska służy też pokazaniu banku jako lidera na rynku finansowym, wytyczającego nowe trendy i kierunki rozwoju dla innych instytucji o tym samym profilu. Od kilku lat promowanie aktywności fizycznej Polaków jest dla nas kluczowym elementem działalności sponsorskiej.

55,2%
Funduszy przeznaczonych na sport w 2019 r.
24,8%
Funduszy na inicjatywy przedsiębiorczości


NR 1 BANKOWOŚCI
MOBILNEJ

IKO, aplikacja mobilna banku, jest najpopularniejszą i najbardziej transakcyjną aplikacją na polskim rynku. Została uznana za najlepszą na świecie według rankingu Retail Banker International, który obejmuje 100 aplikacji banków z całego świata. Klienci banku co pół sekundy płacą mobilnie w internecie, a do IKO logują się już o 60 proc. częściej niż do serwisu bankowości internetowej iPKO. Do tej pory nasi klienci zrealizowali 350 mln transakcji w IKO.

4,5 mln
Aktywnych aplikacji IKO
4,8/5 pkt.
Średnia ocena aplikacji
Więcej

ODPOWIEDZIALNY LIDER
POLSKIEJ BANKOWOŚCI

PKO Bank Polski w swoich działaniach jest odpowiedzialny społecznie i uwzględnia ich wpływ na akcjonariuszy, dostawców, pracowników i społeczeństwo. Zasady, którymi kieruje się PKO Bank Polski w niefinansowych obszarach działalności:

Więcej
  1. Środowisko: jest świadomy wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych, stopniowo eliminuje działania, które szkodzą środowisku naturalnemu, wspiera edukację ekologiczną.
  2. Społeczeństwo: kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej, uwzględnia wpływ swoich działań na społeczeństwo, klientów, dostawców, pracowników i akcjonariuszy.
  3. Ład korporacyjny: udoskonala ład korporacyjny, zapewnia przejrzystość zasad kierowania spółką.
ŚRODOWISKO
Podpis na ekranie dotykowym zamiast na papierze
Do końca czerwca 2020 r. potwierdzenie wpłaty i wypłaty gotówki oraz polecenia przelewu podpisem na ekranie dotykowym będzie dostępne w 500 oddziałach banku w Polsce.
Więcej
SPOŁECZEŃSTWO
Usługa tłumacza języka migowego
Bank przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrażanie nowych rozwiązań. Usługa Migam jest dostępna we wszystkich oddziałach i agencjach banku.
Więcej
INNOWACJE
Dysk w Chmurze dla firm
Coraz większą popularność wśród przedsiębiorców zyskuje chmura obliczeniowa. Z prostej przyczyny: jest wygodna i tańsza niż klasyczne rozwiązania. Dysk w Chmurze to kolejna usługa cyfrowa PKO Banku Polskiego dla firm.
Więcej
ZARZĄDZANIE
CERT PKO Banku Polskiego wśród najlepszych w Europie
Otrzymanie certyfikatu jest poprzedzone wieloletnim procesem weryfikacji oraz uzyskania akredytacji, a następnie potwierdzenia zgodności w trakcie audytu.
Więcej
ŚRODOWISKO
Eko Pożyczka gotówkowa na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych
Analitycy PKO Banku Polskiego przewidują, że w najbliższych latach fotowoltaika w Polsce będzie się znacząco rozwijać. Nasza oferta produktowa wspiera rozwój energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.
Więcej
SPOŁECZEŃSTWO
Bank dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących
Osoby słabowidzące i niewidome, które korzystają z usług bankowych, potrzebują niestandardowych rozwiązań. PKO Bank Polski jest na to przygotowany.
Więcej
ŚRODOWISKO
Energooszczędne hipoteki na finansowanie mieszkań i domów
PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny, jako pierwsze banki z Polski, przystąpiły do europejskiego projektu Energy Efficient Mortgages (EEM).
Więcej
ŚRODOWISKO
Udział banku w emisjach zielonych obligacji rządowych
PKO Bank Polski brał również udział w poprzednich dwóch emisjach green-ów, w tym w pionierskiej emisji zielonych obligacji polskiego rządu, która jednocześnie była pierwszą taką transakcją na świecie.
Więcej
INNOWACJE
Fundusze na cele charytatywne za uśmiechy klientów
Kilkanaście oddziałów banku w całej Polsce zostało wyposażonych w specjalne sensory Quantum CX, liczące uśmiechy doradców oraz klientów. Dzięki uśmiechom, bank przeznacza środki na lokalne cele charytatywne.
Więcej
ZARZĄDZANIE
Kobiece oblicze PKO Banku Polskiego
Trzy czwarte osób zatrudnionych w PKO Banku Polskim stanowią kobiety. Bank wspiera kobiety na różnych etapach kariery, m.in. oferując elastyczny wymiar etatu pracy.
Więcej
SPOŁECZEŃSTWO
Kolejna edycja Bankowej Akcji Krwiodawstwa Honorowego
Przedsięwzięcie zainicjowali pracownicy PKO Banku Polskiego, którzy od 11 lat angażują się w zbiórki w całym kraju. W 2019 r. dzięki zbiórkom w 12 polskich miastach zebraliśmy prawie 775 litrów krwi.
Więcej
SPOŁECZEŃSTWO
Propozycja produktów dla firm z sektora kultury i sztuki
Małe i średnie firmy, działające w sektorach kreatywnych, mogą otrzymać w PKO Banku Polskim kredyt z gwarancją Kreatywna Europa, bez dodatkowych zabezpieczeń.
Więcej
SPOŁECZEŃSTWO
Pełnosprawni pełnoprawni
PKO Bank Polski jako pierwszy z sektora finansowego podjął współpracę z PFRON, aby wesprzeć aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.
Więcej
ŚRODOWISKO
Pierwsza emisja zielonych listów zastawnych
PKO Bank Hipoteczny jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce dołączył do elitarnej grupy światowych emitentów oferujących zielone listy zastawne.
Więcej
INNOWACJE
Cyfrowa rewolucja w oferowaniu funduszy
Inwestomat doradza klientowi jak systematycznie oszczędzać, inwestując w odpowiednio dla niego wybrane fundusze inwestycyjne.
Więcej
INNOWACJE
Rachunki z banków na całym świecie połączone w iPKO biznes
Nowa usługa PKO Banku Polskiego skierowana jest do klientów korporacyjnych, którzy z poziomu serwisu iPKO biznes mogą zyskać dostęp do swoich rachunków w innych bankach i nimi zarządzać, również zagranicznych.
Więcej
SPOŁECZEŃSTWO
Nowy rekord PKO Biegu Charytatywnego
W zamian za zaangażowanie ponad 9 tys. biegaczy Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała około 1 mln zł na edukację pozaszkolną dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Więcej
ZARZĄDZANIE
PKO Bank Polski ponownie wśród najlepszych pracodawców w Polsce
Prestiżowy tytuł Top Employer Polska 2020 opiera się na ocenie w zakresie strategii rozwoju talentów, polityki personalnej oraz monitorowania jej efektów.
Więcej

Wyniki wyszukiwania: