Sektor bankowy

W 2019 roku banki realizowały swoją aktywność w warunkach stabilnie rozwijającej się gospodarki, przy jednocześnie wysokich obciążeniach regulacyjnych i zmianach w otoczeniu prawnym.

Raport roczny
2019

Zysk netto i rentowność

Polski sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 13,9 mld zł w 2019 roku (2018: 13 mld zł). Wynik odsetkowy był główną pozycją, która wpłynęła pozytywnie na zysk netto. Wynik prowizyjny przełamał trend spadkowy, jednak jego wzrost był nadal niski.

Najistotniejszy negatywny wpływ na zysk netto miał wzrost kosztów działania, determinowany przede wszystkim silnym wzrostem obciążeń na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Obok wzrostu kosztów działania, negatywnie na poziom zysku netto oddziaływało pogorszenie wyniku z tytułu odpisów, pozostające pod wpływem wzrostu portfela kredytowego, wzrostu udziału w jego strukturze produktów o wyższym ryzyku (głównie kredytów konsumpcyjnych), a także pogorszenia kondycji wybranych, znaczących kredytobiorców w segmencie korporacyjnym.

6,9% r/r
Tempo zmiany zysku netto
sektora bankowego w 2019 roku
13,9 mld PLN
Zysk netto sektora bankowego
wypracowany w 2019 roku
6,9%
ROE sektora bankowego
na koniec 2019 roku

Na koniec 2019 roku rentowność kapitałów własnych sektora bankowego (ROE) wyniosła 6,9% (6,4% na koniec grudnia 2018 roku). Na poziom zysku netto oraz rentowność sektora bankowego za cały 2019 rok negatywnie wpłynęły zawiązane przez banki w grudniu 2019 roku rezerwy na ryzyko prawne związane z posiadanymi kredytami walutowymi.

*Zysk netto sektora bankowego za 2018 r. pozostawał pod wpływem istotnych strat w 2 bankach komercyjnych, co wpływa na niską bazę odniesienia.

Rynek kredytów i depozytów

W 2019 roku sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarki, dobra sytuacja na rynku pracy oraz optymizm konsumentów (stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 5,2% w grudniu 2019 roku z 5,8% w grudniu 2018 roku, a przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wzrosło o 6,2% r/r).

Na koniec 2019 roku roczne tempo wzrostu kredytów ogółem (bez zmian kursu) było istotnie niższe od osiągniętego na koniec 2018 roku (odpowiednio 5,0% i 6,2%). W przypadku depozytów, roczne tempo wzrostu wyhamowało do 8,2% (wobec 8,8% na koniec 2018 roku), pozostając m.in. pod wpływem wyhamowania tempa wzrostu depozytów instytucji rządowych.

Dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych, wspierana wzrostem wynagrodzeń i niskim bezrobociem, sprzyjała utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych w PLN (+12,2% r/r). Spowolnieniu uległo tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych (do 8,3% r/r wobec 8,5% na koniec 2018 roku – bez zmian kursu). Głównym źródłem finansowania inwestycji przedsiębiorstw pozostają środki własne. W tych warunkach tempo wzrostu kredytów udzielanych przedsiębiorstwom wyhamowało do 2,7% r/r (bez zmian kursu) na koniec 2019 roku (7,4% na koniec 2018 roku).

Roczne tempo wzrostu depozytów osób prywatnych, wspierane dobrą sytuacją gospodarstw domowych, nadal było na wysokim poziomie 9,3%, mimo wyhamowania r/r (9,9% na koniec 2018 roku). Depozyty bieżące wzrosły o 15,4% r/r (15,7% na koniec 2018 roku), a depozyty terminowe odnotowały spadek o 0,2% r/r. Na koniec 2019 roku, stopy zwrotu 12M z funduszy inwestycyjnych były wyższe niż oprocentowanie nowej sprzedaży depozytów gospodarstw domowych. Sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw wspierana była wysokim wzrostem ich depozytów – roczne tempo wzrostu przyspieszyło do 9,7% (3,1% na koniec 2018 roku).

Sytuacja płynnościowa sektora bankowego pozostała dobra – relacja kredyty/depozyty zmniejszyła się do 94,1% na koniec 2019 roku (-2,8 p.p. względem końca 2018 roku) i była najniższa od sierpnia 2007 roku.

Wyniki wyszukiwania: