Grupa na GPW

W 2019 roku PKO Bank Polski ponownie był najcenniejszą spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec ostatniej sesji 2019 roku inwestorzy wyceniali jego wartości na ponad 43 mld zł.

Raport roczny
2019

Na takie kształtowanie się kursów akcji oddziaływały głównie:

 • wzrost ryzyka materializacji negatywnych skutków dla wyników finansowych sektora bankowego, związanych z portfelem kredytów mieszkaniowych w CHF po wyroku TSUE,
 • koszty związane z rezerwami na zwrot kredytobiorcom kosztów poniesionych w związku z pożyczką, w przypadku wcześniejszej jej spłaty, po wyroku TSUE,
 • spowolnienie wzrostu gospodarczego i prognozowane dalsze osłabienie koniunktury,
 • napięta sytuacja międzynarodowa, m.in. eskalacja konfliktu handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami.

W 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, bank koncentrował się na konsekwentnym osiąganiu atrakcyjnych dla inwestorów wyników biznesowych i dostosowaniu modelu działania do nowego otoczenia rynkowego, tak aby zapewnić zwrot na kapitale powyżej jego kosztu, a tym samym budować wartość dla akcjonariuszy. W 2019 roku bank z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizował finansowe cele strategii i dokonał jej aktualizacji. Kontynuował także transformację cyfrową, w tym rozwijał najpopularniejszą i najbardziej transakcyjną mobilną aplikacją na polskim rynku – IKO.

Kurs akcji i kapitalizacja PKO Banku Polskiego na tle konkurencji

Ograniczenia dotyczące akcji PKO Banku Polskiego

Ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego wynikają te same prawa i obowiązki. Żadna z akcji nie jest uprzywilejowana (z 1 akcji wynika 1 głos), w szczególności w zakresie prawa głosu czy dywidendy. Statut PKO Banku Polskiego ogranicza prawa głosu, które przysługują akcjonariuszom dysponującym powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i zakazuje wykonywania więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez takich akcjonariuszy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy:

 • akcjonariuszy, którzy w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie prawa głosu byli uprawnieni z akcji, które reprezentują więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w banku (tj. Skarb Państwa i BGK),
 • akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z akcji imiennych serii A (Skarb Państwa),
 • akcjonariuszy, którzy działają wspólnie z akcjonariuszami, o których mowa w tiret drugim na podstawie porozumienia, które dotyczy wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

Ograniczenie praw głosu wygasa, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym banku spadnie poniżej 5%.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Po uzyskaniu takiej zgody ww. ograniczenia związane z zamianą lub przeniesieniem tych akcji wygasają (w stosunku do akcji będących przedmiotem zgody i w zakresie, w jakim zgoda została wydana).

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 pkt 26 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (poza ustawowo przewidzianymi wyjątkami) nie mogą być zbyte akcje PKO Banku Polskiego, które należą do Skarbu Państwa.

Struktura akcjonariatu banku

W strukturze akcjonariatu banku dominującym akcjonariuszem pozostaje Skarb Państwa. Jego udział sukcesywnie zmniejszał się: z poziomu 62,3% w dniu debiutu giełdowego w 2004 roku, poprzez stan posiadania około 52% w latach 2005-2008, aż do 29,43% obecnie.

W związku z nadal znaczącym udziałem Skarbu Państwa w strukturze kapitałowej banku oraz ograniczeniami ilościowymi w zakresie wykonywania praw z akcji przez pozostałych akcjonariuszy, czynnikiem ryzyka dla banku jest postrzeganie go jako instytucji państwowej, która może być w swym działaniu obarczona ryzykiem nierównego traktowania akcjonariuszy.

W opinii banku ryzyko nierównego traktowania akcjonariuszy eliminują liczne założenia zarządczo-strukturalne, polityki przyjęte przez bank i pozostałe podmioty Grupy. Minimalizacja tego ryzyka polega nie tylko na restrykcyjnym przestrzeganiu ustawowego nakazu traktowania równo wszystkich akcjonariuszy, lecz również na stosowaniu podwyższonych standardów, dobrych praktyk i polityk. Ich celem jest uzyskanie pełnej transparentności oraz zachowanie zasady jasnego i równego dostępu do informacji dla każdego z akcjonariuszy, niezależnie od jego zaangażowania kapitałowego.

W ramach Grupy funkcjonuje 13 podmiotów bezpośrednio zależnych ze 100% udziałem banku.

Ocena wiarygodności finansowej

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego były w 2019 roku przyznawane przez agencję ratingową Moody’s Investors Service, która nadaje bankowi rating płatny zgodnie z własną procedurą oceny banków.

Oceny ratingowe PKO Banku Polskiego na 31 grudnia 2019 roku

Moody’s Investors Service
Ocena depozytów długoterminowa A2 z perspektywą stabilną
Ocena depozytów krótkoterminowa P-1
Ocena zobowiązań (senior unsecured) A3 z perspektywą stabilną
Ocena zobowiązań Programu MTN (P)A3
Ocena innych zobowiązań krótkoterminowych Programu (P)P-2
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa A2
Ocena ryzyk kontrahenta krótkoterminowa P-1
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowa A2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowa P-1(cr)

PKO Bank Hipoteczny posiadał poniższe płatne oceny przyznane przez agencję ratingową Moody’s:

Oceny ratingowe PKO Banku Hipotecznego na 31 grudnia 2019 roku

Moody’s Investors Service
Rating emitenta długoterminowy Baa1 z perspektywą stabilną
Rating emitenta krótkoterminowy P-2
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowa A3(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowa P-2(cr)A3
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa A3
Ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa P-2
Rating dla emitowanych listów zastawnych denominowanych w PLN Aa3
Rating dla emitowanych listów zastawnych denominowanych w EUR Aa3

Ratingi dla emitowanych listów zastawnych są potwierdzane przy każdej emisji.

Obligacje wyemitowane przez spółki celowe ROOF Poland Leasing 2014 DAC i Polish Lease Prime 1 DAC powołane w ramach Grupy Kapitałowej PKO Leasing dla celów programów sekurytyzacji aktywów posiadały poniższe płatne oceny:

Oceny ratingowe obligacji ROOF Poland Leasing 2014 DAC na 31 grudnia 2019 roku

Rating obligacji klasy B
Agencja Fitch AA
Agencja Scope AAA

Agencja Scope dokonała aktualizacji ww. ratingu w kwietniu 2019 roku.

Oceny ratingowe obligacji Polish Lease Prime 1 DAC na 31 grudnia 2019 roku

Rating obligacji klasy A
Agencja Scope AAA
Agencja ARC AA-
Rating obligacji klasy B
Agencja Scope BB-
Agencja ARC BB+

Agencje nadały ww. ratingi we wrześniu 2019 roku.

KREDOBANK SA posiadał poniższe płatne oceny przyznane przez ukraińskie agencje ratingowe:

Oceny ratingowe KREDOBANK SA na 31 grudnia 2019 roku

Agencja Ratingowa „Expert-Rating”
Rating kredytowy w skali krajowej uaAAA z perspektywą stabilną
Rating w skali krajowej dla emitowanych obligacji serii A i B uaAAA z perspektywą stabilną
Agencja Ratingowa „Standard-Rating”
Rating kredytowy długoterminowy w skali krajowej uaAAA z perspektywą stabilną
Rating kredytowy krótkoterminowy w skali krajowej uaK1 z perspektywą stabilną
Rating depozytów w skali krajowej ua1 z perspektywą stabilną
Rating w skali krajowej dla emitowanych obligacji serii A i B uaAAA z perspektywą stabilną

Ww. ratingi zostały nadane w latach 2016-2017 i utrzymane w grudniu 2019 roku.

Długoterminowy rating kredytowy KREDOBANK SA w skali krajowej odpowiada poziomowi inwestycyjnemu, a więc spełnia wymogi aktów ustawodawczych Ukrainy w zakresie lokowania środków rezerw ubezpieczeniowych przez firmy ubezpieczeniowe oraz aktywów funduszy emerytalnych.

W 2019 roku bank uzyskał poprawę trzech ratingów ESG:

 • rating ESG nadany przez FTSE Russell (wzrost od 1,6 do 3,3 w skali od 1 do 5, gdzie 5 to najwyższa ocena),
 • rating nadawany przez MSCI z poziomu BB do BBB,
 • Sustainalytics obniżył ocenę ryzyka ESG dla banku z poziomu 32,9 do 24,0 (w skali od 0 do 100), co oznacza jego spadek z poziomu wysokiego na średnie.

Oceny ratingowe ESG PKO Banku Polskiego na 31 grudnia 2019 roku

FTSE Russell 3,3
MSCI BBB
Sustainalytics 24 (Średnie)

Rating ESG Sustainalytics jest wykorzystywany jako jeden z elementów korekty udziału banku w uruchomionym od 3 września 2019 roku indeksie WIG-ESG. Udział banku w indeksie jest na najwyższym możliwym poziomie i wynosi 10%.

Relacje inwestorskie

PKO Bank Polski regularnie kontaktuje się z inwestorami i analitykami rynku finansowego. W ramach relacji z rynkiem przedstawiciele banku odpowiadają na interesujące inwestorów i analityków pytania z szerokiego zakresu funkcjonowania banku, wyników finansowych oraz sytuacji sektora bankowego. Ponadto bank umożliwia kontakt w różnych preferowanych przez inwestorów i analityków formach.

W 2019 roku działania banku w zakresie relacji inwestorskich skupiały się w poniższych obszarach:

 • umacnianiu wśród obecnych i potencjalnych inwestorów, analityków rynków finansowych oraz agencji ratingowych pozytywnego wizerunku PKO Banku Polskiego, jako spółki wiarygodnej i przejrzystej, przy zastosowaniu różnorodnych narzędzi komunikacji z rynkiem,
 • przekazywaniu informacji o wynikach finansowych i działaniach banku z uwzględnieniem zmian w otoczeniu rynkowym tak, aby umożliwić rzetelną ocenę bieżącej sytuacji i perspektyw banku oraz prawidłową wycenę akcji spółki,
 • wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę, jako emitenta papierów wartościowych wymaganych przepisami prawa,
 • organizacji Walnych Zgromadzeń i obsługi informacyjnej akcjonariuszy banku,
 • zapewnieniu współpracy banku z właściwymi organami administracji rządowej, organizacjami i instytucjami rynku kapitałowego w związku z funkcjonowaniem banku na publicznym rynku papierów wartościowych.

W ramach komunikacji z rynkiem w 2019 roku członkowie Zarządu banku oraz przedstawiciele kluczowej kadry zarządzającej regularnie uczestniczyli w spotkaniach oraz telekonferencjach z inwestorami i analitykami zarówno w siedzibie banku, jak i podczas konferencji inwestorskich. W sumie 2019 roku odbyło się 426 spotkań inwestorskich (o 36% więcej niż w 2018 roku):

 • bank zorganizował około 40 spotkań w swojej siedzibie oraz ponad 100 telekonferencji,
 • wyniki finansowe banku i Grupy były po każdym kwartale prezentowane przez Zarząd banku, na spotkaniach z inwestorami i analitykami rynku kapitałowego oraz instrumentów dłużnych w siedzibie banku oraz podczas telekonferencji, w których każdorazowo uczestniczyło łącznie ponad 60 analityków i przedstawicieli inwestorów,
 • w związku z aktualizacją strategii PKO Bank Polski zorganizował Dni Inwestora z udziałem Zarządu banku w Warszawie i Londynie. W spotkaniu w Warszawie uczestniczyło ponad 30 analityków i inwestorów. W kolejnym dniu prezentacji strategii w Londynie wzięło udział 12 analityków i inwestorów, a ponad 30 uczestniczyło w webcascie z konferencji.

Biuro Relacji Inwestorskich utrzymywało bieżące kontakty z analitykami i inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi, odpowiadając na liczne zapytania telefoniczne i mailowe dotyczące działalności biznesowej i wyników finansowych PKO Banku Polskiego. Po publikacji rocznych wyników finansowych bank we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych zorganizował czat z wiceprezesem nadzorującym Obszar Finansów i Rachunkowości, dla inwestorów indywidualnych. W czacie uczestniczyło około 170 osób.

Dodatkowo członkowie Zarządu banku odpowiadali na pytania inwestorów podczas konferencji inwestorskich organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Łącznie w 2019 roku odbyło się ponad 260 spotkań podczas 30 konferencji inwestorskich oraz jednego roadshow zorganizowanych w: Austrii (17 spotkań), Czechach (15), Finlandii (9), Francji (5), Grecji (8), Niemczech (10), Polsce (28), Singapurze (8), Szwajcarii (2), Szwecji (5), Stanach Zjednoczonych (64), Wielkiej Brytanii (92) oraz Włoszech (4).

Na stronie internetowej Relacji Inwestorskich, bank niezwłocznie publikował wszystkie informacje istotne dla inwestorów i akcjonariuszy. W 2019 roku po raz kolejny uruchomiliśmy raport roczny online w postaci serwisu internetowego w dwóch wersjach językowych, co ułatwia dotarcie do kluczowych informacji finansowych oraz biznesowych na temat Grupy PKO Banku Polskiego.

Wyniki wyszukiwania: