Sytuacja finansowa Grupy

Wyniki osiągnięte przez Grupę PKO Banku Polskiego pozwoliły na ukształtowanie się głównych wskaźników efektywności finansowej na przedstawionych poniżej poziomach:

Raport roczny
2019

Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy

31.12.2018 31.12.2019 Zmiana (r/r)
ROE netto (wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych) 10,00% 10,00% 0,0 p.p.
ROTE netto (wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych pomniejszonych o WNiP) 11,00% 10,90% -0,1 p.p.
ROA netto (wynik finansowy netto/średni stan aktywów) 1,20% 1,20% 0,0 p.p.
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów) 44,20% 41,90% -2,3 p.p.
Marża odsetkowa (wynik z tyt. odsetek/średni stan aktywów oprocentowanych) 3,40% 3,40% 0,0 p.p.
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 4,90% 4,10% -0,8 p.p.
Koszt ryzyka kredytowego 0,59% 0,47% -0,12 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy (fundusze własne/łączny wymóg kapitałowy*12,5) 18,88% 18,42% -0,46 p.p.
Współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) 17,54% 17,16% -0,38 p.p.

Rachunek zysków i strat

2018 2019 Zmiana
(w mln PLN)
Zmiana (r/r)
Wynik z tytułu odsetek 9 345 10 279 934 10,0%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 013 3 047 34 1,1%
Wynik pozostały 981 1 344 363 37,0%
Przychody z tytułu dywidend 12 14 2 16,7%
Wynik z operacji finansowych 163 320 157 96,3%
Wynik z pozycji wymiany 489 473 -16 -3,3%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 317 537 220 69,4%
Wynik na działalności biznesowej 13 339 14 670 1 331 10,0%
Koszty działania -5 897 -6 148 -251 4,3%
Podatek od niektórych instytucji finansowych -950 -1 022 -72 7,6%
Wynik operacyjny netto 6 492 7 500 1 008 15,5%
Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości -1 451 -1 712 -261 18,0%
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 37 31 -6 -16,2%
Zysk brutto 5 078 5 819 741 14,6%
Podatek dochodowy -1 336 -1 787 -451 33,8%
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 742 4 032 290 7,7%
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 1 1 0 0,0%
Zysk netto 3 741 4 031 290 7,8%

Skonsolidowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego uzyskany w 2019 roku wyniósł 4 031 mln zł i był o 290 mln zł (+7,8% r/r) wyższy niż w 2018 roku. Wynik na działalności biznesowej Grupy za 2019 rok wyniósł 14 670 mln zł i był o 1 331 mln zł (+10,0% r/r) wyższy niż w 2018 roku, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek.

Wynik z tytułu odsetek za 2019 roku wyniósł 10 279 mln zł (+934 mln zł r/r). Wyższy wynik był determinowany wzrostem wolumenów przy utrzymaniu marży odsetkowej.

Przychody odsetkowe* wyniosły 12 760 mln zł i w porównaniu z 2018 rokiem były wyższe o 1 166 mln zł, w głównej mierze w efekcie:

 • wzrostu przychodów z tytułu finansowania udzielonego klientom o 949 mln zł r/r, związanego ze wzrostem o ponad 17 mld zł należności kredytowych i leasingowych oraz wzrostem średniego oprocentowania wynikającego ze zmian w ich strukturze (wzrost udziału kredytów konsumpcyjnych oraz należności leasingowych kosztem głównie kredytów mieszkaniowych walutowych) przy stabilnych poziomach rynkowych stóp procentowych dla PLN, CHF i EUR,
 • wyższych przychodów od papierów wartościowych (+243 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu o 12 mld zł średniego wolumenu obligacji Skarbu Państwa.

*W celu zachowania porównywalności danych przychody odsetkowe zostały skorygowane: przychody od obligacji nieskarbowych, które w sprawozdaniu finansowym są ujmowane w przychodach od dłużnych papierów wartościowych przeniesiono do przychodów od finansowania udzielonego klientom.

Przychody odsetkowe w 2019 roku zostały pomniejszone o 178 mln zł w związku z orzeczeniem TSUE dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej.

Koszty odsetkowe wyniosły 2 481 mln zł i w porównaniu z 2018 rokiem były wyższe o 232 mln zł. Było to głównie efektem wzrostu kosztów bazy depozytowej o 134 mln zł r/r, związanego ze wzrostem średniego wolumenu depozytów o 24 mld zł w porównaniu do poprzedniego roku, przy wyższych o 45 mln zł kosztach finansowania zewnętrznego i wyższych o 58 mln zł kosztach premii od papierów wartościowych.

Marża odsetkowa pozostała bez zmian r/r i wyniosła 3,4% na koniec 2019 roku. W 2019 roku średnie oprocentowanie kredytów PKO Banku Polskiego wyniosło 4,6%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,6%, wobec odpowiednio 4,5% i 0,7% w 2018 roku.

Wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w 2019 roku wyniósł 3 047 mln zł i był o 34 mln zł wyższy niż w ubiegłym roku.

Poziom wyniku prowizyjnego był determinowany m.in. przez:

 • wyższy wynik z tytułu kredytów i ubezpieczeń (+105 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu prowizji od kredytów gospodarczych i leasingu oraz sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami mieszkaniowymi,
 • wyższy wynik z tytułu kart (+35 mln zł r/r), w efekcie większej liczby kart oraz wyższej transakcyjności bezgotówkowej,
 • niższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (-18 mln zł r/r), m.in. związany ze spadkiem prowizji z tytułu operacji kasowych, jako efekt rosnącego wolumenu tańszych transakcji bezgotówkowych,
 • niższy wynik z tytułu funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i działalności maklerskiej (-88 mln zł r/r), głównie w następstwie spadku sprzedaży funduszy i zmiany jej struktury oraz obniżenia prowizji za zarządzanie funduszami, głównie w następstwie zmian regulacyjnych.

Wynik pozostały uzyskany w 2019 roku wyniósł 1 344 mln zł i był o 363 mln zł wyższy niż w roku 2018.

Poziom wyniku pozostałego był determinowany m.in. przez:

 • wyższy wynik z operacji finansowych (+157 mln zł r/r), głównie w efekcie wyższego wyniku z wyceny akcji i udziałów oraz wyniku z wbudowanych instrumentów pochodnych,
 • wyższych o 220 mln zł r/r pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto, m.in. w efekcie:
  • ujęcia zysku na okazyjnym nabyciu spółki PCM w wysokości 102 mln zł oraz uwzględnienia wyniku tej spółki w 2019 roku (127 mln zł),
  • częściowego rozwiązania w 2019 roku rezerwy na postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów* (58 mln zł), która w 2018 roku została utworzona w wysokości 62,5 mln zł,
  • utworzenia rezerwy na zwroty kosztów dla klientów z tytułu dokonanych przedterminowych spłat kredytów konsumenckich i hipotecznych w wysokości 127 mln zł,
 • niższego wyniku z pozycji wymiany (-16 mln zł r/r), głównie w efekcie spadku wyniku z nieefektywności transakcji zabezpieczających CIRS w Rachunkowości Zabezpieczeń.

*Informacja o utworzeniu rezerwy została opublikowana 27 czerwca 2018 roku w Raporcie bieżącym nr 24/2018.

W 2019 roku koszty działania wyniosły 6 148 mln zł i były wyższe o 4,3% r/r.

*Obejmuje wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych.

Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez:

 • wzrost o 192 mln zł (+6,4% r/r) kosztów świadczeń pracowniczych, w tym w banku wzrost o 112 mln zł (głównie w wyniku wartościowania stanowisk pracy przeprowadzonego w 2019 roku) oraz w spółkach wzrost o 79 mln zł (głównie w efekcie nabycia PCM),
 • spadek o 131 mln zł (-8,9% r/r) kosztów rzeczowych, głównie w związku z niższymi wydatkami na:
  • koszty utrzymania i wynajmu majątku trwałego (o 185 mln zł, głównie niższe koszty usług lokalowych związane z wprowadzeniem od stycznia 2019 roku regulacji wynikających z MSSF 16),
  • przy jednocześnie wyższych wydatkach na marketing (o 22 mln zł) w związku z jubileuszem stulecia banku oraz informatykę (o 21 mln zł),
 • wzrost o 82 mln zł (+19,2% r/r) kosztów składek na BFG – koszty BFG wyniosły 509 mln zł, z czego 348 mln zł stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. W analogicznym okresie roku poprzedniego koszty BFG ukształtowały się na poziomie 427 mln zł, z czego 167 mln zł wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków,
 • wzrost o 13 mln zł (+46,4% r/r) opłat na rzecz KNF,
 • wzrost o 228 mln zł (+27,8% r/r) amortyzacji, w tym głównie z tytułu efektu wdrożenia MSSF 16 w zakresie najmu nieruchomości i samochodów oraz ujęcia kosztów przejętej spółki PCM w wysokości 87 mln zł, przy jednoczesnym spadku amortyzacji wartości niematerialnych związanych z wydłużeniem z końca 2023 roku do końca 2030 roku okresu użytkowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI),
 • spadek o 130 mln zł kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych związany z korektą ubruttowienia odsetek za lata 2017-2019 oraz ujęciem 3% podatku od odsetek wypłaconych za okres 2014-2019 w następstwie zmian w regulacjach podatkowych.

W wyniku wdrożenia MSSF 16, koszty rzeczowe nie zostały obciążone kwotą rat leasingowych w wysokości około 219 mln zł. Koszty rat leasingowych zostały ujęte w kosztach amortyzacji w wysokości około 206 mln zł oraz w kosztach odsetkowych w wysokości 26 mln zł.

Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 41,9% i poprawiła się o 2,3 p.p. r/r, za sprawą poprawy wyniku na działalności biznesowej (+10,0% r/r), przy słabszym wzroście kosztów działania (+4,3% r/r).

W 2019 roku wynik z odpisów i utraty wartości łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł -1 712 mln zł i był mniej korzystny o 261 mln zł w stosunku do 2018 roku.

*Zawiera koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w kwocie 451 mln zł.

W 2019 roku bank rozpoznał wpływ ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -451 mln zł, w tym: -29 mln zł dla spłaconych kredytów walutowych na potencjalne sprawy sporne, -281 mln zł dla kredytów czynnych z tytułu zmienionych, szacowanych przepływów pieniężnych oraz -141 mln zł z tytułu rezerwy na istniejące sprawy sporne. Wartość bilansowa brutto kredytów została skorygowana o -422 mln zł. Ryzyko prawne dotyczy portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych udzielonych gospodarstwom domowym i jest związane z potencjalnymi roszczeniami klientów.

Po wyłączeniu kosztów ryzyka prawnego, wynik z tytułu odpisów i utraty wartości w 2019 roku wyniósł -1 261 mln zł i był lepszy o 190 mln zł w porównaniu do 2018 roku. Poprawa wyniku dotyczyła głównie pozycji kredytowych.

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2019 roku wyniósł 4,1% (-0,8 p.p. r/r). W 2019 roku przeklasyfikowano część portfela kredytów konsumpcyjnych wycenianego według zamortyzowanego kosztu (około 9 mld zł) do portfela wycenianego do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, co wpłynęło na spadek wskaźnika udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości o około 0,2 p.p. Koszt ryzyka kredytowego na koniec 2019 roku wyniósł 0,47% (+0,12 p.p. r/r).

Poprawa wskaźników ryzyka, przy wzroście finansowania brutto udzielonego klientom o około 3,6% r/r, jest efektem kontynuacji dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym Grupy Kapitałowej Banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności.

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Suma bilansowa Grupy PKO Banku Polskiego na koniec 2019 roku wyniosła ponad 348 mld zł i wzrosła od początku roku o około 24 mld zł. Tym samym Grupa umocniła pozycję największej instytucji w polskim sektorze bankowym.

 

Po stronie aktywów, Grupa odnotowała głównie wzrost finansowania udzielonego klientom oraz portfela papierów wartościowych. W zakresie źródeł finansowania od początku roku nastąpił wzrost depozytów klientów (głównie ludności) oraz wzrost finansowania zewnętrznego w postaci emisji papierów wartościowych.

Na koniec 2019 roku wartość finansowania udzielonego klientom w Grupie przekroczyła 245 mld zł i wzrosła o niemal 15 mld zł r/r.

*Łącznie z należnościami leasingowymi oraz obligacjami nieskarbowymi.

W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego netto główną pozycję stanowiły kredyty mieszkaniowe oraz kredyty gospodarcze, z udziałami na koniec 2019 roku odpowiednio 48,3% i 39,5%. W 2019 roku odnotowano wzrost finansowania udzielonego klientom korporacyjnym o 5,9 mld zł, wzrost kredytów mieszkaniowych o 5,7 mld zł oraz kredytów konsumpcyjnych o 3,3 mld zł. W strukturze terminowej finansowania udzielonego klientom dominują kredyty długoterminowe, na co wpływ ma przede wszystkim wysoki udział kredytów mieszkaniowych.

Depozyty klientów są podstawowym źródłem finansowania aktywów Grupy. Ich poziom na koniec 2019 roku wyniósł 256,2 mld zł, co oznacza wzrost o 17,4 mld zł od początku roku. Do wzrostu bazy depozytowej przyczynił się głównie wzrost depozytów ludności (+21,4 mld zł) oraz depozytów podmiotów gospodarczych (+1,1 mld zł), przy spadku depozytów jednostek budżetowych (-5,1 mld zł).

*Łącznie z zobowiązaniami z tytułu produktów ubezpieczeniowych.

 

 

W strukturze rodzajowej depozytów klientów główną pozycję stanowią depozyty ludności (74% na koniec 2019 roku). Druga pod względem wielkości kategoria to depozyty podmiotów gospodarczych (22% na koniec 2019 roku). Udział depozytów bieżących w strukturze depozytów ogółem wzrósł i wyniósł 69,8% (+5,6 p.p. r/r).

Grupa jest aktywnym uczestnikiem rynku emisji dłużnych papierów wartościowych, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Działania te mają na celu dywersyfikację źródeł finansowania działalności oraz dostosowanie ich do wymogów regulacyjnych. Poziom długoterminowych źródeł finansowania na koniec 2019 roku wyniósł około 37 mld zł (+1,0 mld zł r/r).

 

Na zmianę poziomu finansowania miały wpływ:

 • kontynuacja przez PKO Bank Hipoteczny emisji listów zastawnych o wartości nominalnej 700 mln EUR i 500 mln PLN,
 • wykup w styczniu 2019 roku obligacji wyemitowanych przez spółkę PKO Finance AB w wysokości 500 mln EUR,
 • emisja we wrześniu 2019 roku, w ramach sekurytyzacji wierzytelności leasingowych PKO Leasing, obligacji o wartości nominalnej 1,8 mld PLN objętych przez inwestorów zewnętrznych,
 • spłata kredytów otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych.

Wyniki wyszukiwania: