Sytuacja finansowa banku

Wyniki osiągnięte przez PKO Bank Polski pozwoliły na ukształtowanie się głównych wskaźników efektywności finansowej na przedstawionych poniżej poziomach:

Raport roczny
2019

Podstawowe wskaźniki finansowe banku

31.12.2018 31.12.2019 Zmiana (r/r)
ROE netto (wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych) 9,1% 9,8% +0,7 p.p.
ROTE netto (wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych pomniejszonych o WNiP) 9,7% 10,4% +0,7 p.p.
ROA netto (wynik finansowy netto/średni stan aktywów) 1,2% 1,3% +0,1 p.p.
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów) 43,5% 41,0% -2,5 p.p.
Marża odsetkowa (wynik z tyt. odsetek/średni stan aktywów oprocentowanych) 3,4% 3,4% 0,0 p.p.
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 5,0% 4,2% -0,8 p.p.
Koszt ryzyka kredytowego 0,46% 0,61% -0,15 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy (fundusze własne/łączny wymóg kapitałowy*12,5) 21,33% 20,66% -0,67 p.p.
Współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) 19,80% 19,21% -0,59 p.p.

Rachunek zysków i strat banku

2018 2019 Zmiana
(w mln PLN)
Zmiana (w %)
Wynik z tytułu odsetek 8 544 9 279 735 8,6%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 482 2 470 -12 -0,5%
Wynik pozostały 912 1 037 125 13,7%
Przychody z tytułu dywidend 323 561 238 73,7%
Wynik z operacji finansowych 175 329 154 88,0%
Wynik z pozycji wymiany 469 475 6 1,3%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -55 -328 -273 6x
Wynik na działalności biznesowej 11 938 12 786 848 7,1%
Koszty działania -5 187 -5 237 -50 1,0%
Podatek od niektórych instytucji finansowych -883 -931 -48 5,4%
Wynik operacyjny netto 5 868 6 618 750 12,8%
Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości -1 397 -1 500 -103 7,4%
Zysk brutto 4 471 5 118 647 14,5%
Podatek dochodowy -1 136 -1 283 -147 12,9%
Zysk netto 3 335 3 835 500 15,0%

W 2019 roku PKO Bank Polski zrealizował zysk netto w wysokości 3 835 mln zł (+15,0% r/r, tj. wyższy o 500 mln zł), na co główny wpływ miał wyższy wynik na działalności biznesowej oraz poprawa wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości, przy wyższych kosztach działania. Wynik na działalności biznesowej w 2019 roku wyniósł 12 786 mln zł i był o 848 mln zł (+7,1% r/r) wyższy niż w 2018 roku, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 735 mln zł oraz wyniku pozostałego o 125 mln zł, przy spadku wyniku z tytułu prowizji i opłat o 12 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek za 2019 roku wyniósł 9 279 mln zł (+735 mln zł r/r). Wyższy wynik był determinowany głównie wzrostem przychodów z tytułu finansowania udzielonego klientom oraz przychodów od papierów wartościowych, w efekcie wzrostu wolumenów.

Przychody odsetkowe* w 2019 roku wyniosły 11 360 mln zł i w porównaniu z 2018 rokiem były wyższe o 8,1%, w głównej mierze w efekcie:

 • wzrostu przychodów z tytułu finansowania udzielonego klientom o 573 mln zł r/r – związanego ze wzrostem średniego wolumenu należności kredytowych o 11 mld zł, przy zmianie ich struktury (wzrost udziału kredytów konsumpcyjnych i gospodarczych kosztem kredytów mieszkaniowych walutowych), przy niezmienionych poziomach rynkowych stóp procentowych dla PLN, CHF i EUR,
 • wyższych przychodów od papierów wartościowych (+248 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu średniego wolumenu o 12 mld zł, który wynikał z zakupów obligacji Skarbu Państwa.

* W celu zachowania porównywalności danych przychody odsetkowe zostały skorygowane: przychody od obligacji nieskarbowych, które w sprawozdaniu finansowym są ujmowane w przychodach od dłużnych papierów wartościowych przeniesiono do przychodów od finansowania udzielonego klientom.

Przychody odsetkowe w 2019 roku zostały pomniejszone o 178 mln zł w związku z orzeczeniem TSUE dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej.

Koszty odsetkowe wyniosły 2 081 mln zł i w porównaniu z 2018 rokiem były wyższe o 121 mln zł. Wyższy poziom kosztów odsetkowych był głównie efektem wzrostu kosztów bazy depozytowej o 69 mln zł r/r (depozytów bieżących).

Marża odsetkowa pozostała bez zmian r/r i wyniosła 3,4% na koniec 2019 roku. W 2019 roku średnie oprocentowanie kredytów PKO Banku Polskiego wyniosło 4,6%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,6%, wobec odpowiednio 4,5% i 0,7% w 2018 roku.

Wynik z tytułu prowizji i opłat w 2019 roku wyniósł 2 470 mln zł i był niższy w porównaniu do poprzedniego roku o 12 mln zł.

Poziom wyniku prowizyjnego był determinowany m.in. przez:

 • niższy wynik z tytułu funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej (-128 mln zł r/r), spowodowany głównie spadkiem sprzedaży funduszy i zmiany jej struktury, przy obniżeniu prowizji za zarządzanie funduszami oraz za dystrybucję jednostek uczestnictwa,
 • niższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (-19 mln zł r/r), m.in. związany ze spadkiem prowizji z tytułu operacji kasowych, jako efekt rosnącego wolumenu tańszych transakcji bezgotówkowych,
 • wyższy wynik z tytułu kredytów i ubezpieczeń (+102 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu prowizji od kredytów gospodarczych i leasingu oraz sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z tymi kredytami,
 • wyższy wynik z tytułu kart (+33 mln zł r/r), w efekcie większej liczby kart oraz wyższej transakcyjności bezgotówkowej.

Uzyskany w 2019 roku wynik pozostały wyniósł 1 037 mln zł i był wyższy od uzyskanego w 2018 roku o 125 mln zł.

Poziom wyniku pozostałego był determinowany m.in. przez:

 • wyższe przychody z tytułu dywidend (+238 mln zł r/r),
 • wyższy wynik z operacji finansowych (+154 mln zł r/r), głównie w efekcie wyższego wyniku z wyceny papierów inwestycyjnych banku oraz wyniku z wbudowanych instrumentów pochodnych,
 • wyższy wynik z pozycji wymiany (+6 mln zł r/r), głównie tytułem lepszego wyniku z działalności klientowskiej,
 • niższe pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (-273 mln zł r/r), m.in. w efekcie:
  • ujęcia kosztu z tytułu dofinansowania spółki zależnej w wysokości 274 mln zł,
  • utworzenia rezerwy na zwroty kosztów dla klientów z tytułu dokonanych przedterminowych spłat kredytów konsumenckich i hipotecznych w wysokości 127 mln zł,
  • częściowego rozwiązania w 2019 roku rezerwy na postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów* (58 mln zł), która została utworzona w 2018 roku w wysokości 62,5 mln zł.

*Informacja o utworzeniu rezerwy została opublikowana 27 czerwca 2018 roku w Raporcie bieżącym nr 24/2018.

W 2019 roku koszty działania wyniosły 5 237 mln zł i były wyższe o 1,0% r/r.

*Obejmuje wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych.

Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez:

 • wzrost o 117 mln zł (+4,4% r/r) kosztów świadczeń pracowniczych (głównie w wyniku wartościowania stanowisk pracy przeprowadzonego w 2019 roku),
 • spadek o 147 mln PLN (-11,4% r/r) kosztów rzeczowych, w związku z niższymi wydatkami na koszty utrzymania i wynajmu majątku trwałego (głównie niższe koszty usług lokalowych związane z wprowadzeniem od stycznia 2019 roku MSSF 16),
 • wzrost o 65 mln zł (+15,4% r/r) składek na BFG,
 • wzrost o 12 mln zł (+48% r/r) opłat na rzecz KNF,
 • wzrost o 140 mln zł (+20,6% r/r) amortyzacji, w tym głównie z tytułu efektu wdrożenia MSSF 16 w zakresie najmu nieruchomości i samochodów, przy jednoczesnym spadku amortyzacji wartości niematerialnych związanych z informatyzacją banku, która wynikała głównie z wydłużenia z końca 2023 roku do końca 2030 roku okresu użytkowania ZSI,
 • spadek o 135 mln zł kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych związany z korektą ubruttowienia odsetek za lata 2017-2019 oraz ujęciem 3% podatku od odsetek wypłaconych za okres 2014-2019 w następstwie zmian w regulacjach podatkowych.

W 2019 roku bank poniósł koszty w zakresie wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w łącznej kwocie 204 mln zł, co stanowiło 3,9% ogólnych kosztów administracyjnych banku. W ramach kosztów świadczeń pracowniczych bank w 2019 roku poniósł koszty z tytułu wypłaconych nagród w wysokości 57 mln zł.

Efektywność działania PKO Banku Polskiego mierzona wskaźnikiem C/Iw ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 41,0% i poprawiła się o 2,5 p.p. r/r, za sprawą poprawy wyniku na działalności biznesowej (+7,1% r/r), przy ograniczonym wzroście kosztów działania (+1,0% r/r).

W 2019 roku wynik wyniósł -1 500 mln zł łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych i był mniej korzystny o 103 mln zł w porównaniu do 2018 roku. Bank rozpoznał wpływ ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -451 mln zł, w tym: -29 mln zł dla spłaconych kredytów walutowych na potencjalne sprawy sporne, -281 mln zł dla kredytów czynnych z tytułu zmienionych, szacowanych przepływów pieniężnych oraz -141 mln zł z tytułu rezerwy na istniejące sprawy sporne. Wartość bilansowa brutto kredytów została skorygowana o -422 mln zł. Ryzyko prawne dotyczy portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych udzielonych gospodarstwom domowym i jest związane z potencjalnymi roszczeniami klientów.

*Zawiera koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w kwocie 451 mln zł.

Po wyłączeniu kosztów ryzyka prawnego, wynik wyniósł -1 049 mln zł i był lepszy o 348 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. Poprawa wyniku dotyczyła wszystkich pozycji, w tym głównie kredytów gospodarczych.

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2019 roku wyniósł 4,2% (-0,8 p.p. r/r). Koszt ryzyka kredytowego na koniec 2019 roku wyniósł 0,46%, co oznacza poprawę o 0,15 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.

Poprawa wskaźników ryzyka, przy wzroście finansowania brutto udzielonego klientom o około 1,0% r/r, jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Suma bilansowa banku na koniec 2019 roku wyniosła ponad 317 mld zł (+16,8 mld zł r/r). W efekcie bank umocnił pozycję największej instytucji finansowej w polskim sektorze bankowym.

Po stronie aktywów, bank odnotował wzrost finansowania udzielonego klientom oraz portfela papierów wartościowych. W zakresie źródeł finansowania od początku roku nastąpił wzrost depozytów klientów (głównie ludności) oraz innych zobowiązań, związany z ujęciem w tej pozycji zobowiązań z tytułu leasingu w związku z wdrożeniem od początku roku MSSF 16.

Na koniec 2019 roku finansowanie udzielone klientom banku wyniosło 215,9 mld zł, co oznacza wzrost o 8,8 mld zł r/r.

*Łącznie z obligacjami nieskarbowymi (z wyłączeniem przeznaczonych do obrotu).

W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego netto główną pozycję stanowiły kredyty gospodarcze oraz kredyty mieszkaniowe, z udziałami na koniec 2019 roku odpowiednio 43,6% i 42,9%. W  2019 roku odnotowano dalszy wzrost najbardziej dochodowych kredytów konsumpcyjnych o 3,0 mld zł oraz finansowania udzielonego klientom gospodarczym o 4,9 mld zł. Kredyty mieszkaniowe banku wzrosły jedynie o 0,8 mld zł r/r, na co wpływ miała dalsza sprzedaż do PKO Banku Hipotecznego portfeli kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipotecznie. W strukturze terminowej finansowania udzielonego klientom dominującą rolę odgrywają kredyty długoterminowe, na co wpływ ma przed wszystkim wysoki udział kredytów mieszkaniowych.

Depozyty klientów są podstawowym źródłem finansowania aktywów banku. Ich poziom na koniec 2019 roku wyniósł 252,9 mld zł, co oznacza wzrost o 16,6 mld zł od początku roku. Do wzrostu bazy depozytowej przyczynił się głównie wzrost depozytów ludności (+21,2 mld zł) i depozytów podmiotów gospodarczych (+0,4 mld zł), przy spadku depozytów jednostek budżetowych (-5,1 mld zł).

 

W strukturze rodzajowej depozytów klientów główną pozycję stanowią depozyty ludności (73,4% na koniec 2019 roku). Druga pod względem wielkości kategoria to depozyty podmiotów gospodarczych (22,1% na koniec 2019 roku). Udział depozytów bieżących w strukturze depozytów ogółem wzrósł do 70,4% (+5,7 p.p. w stosunku do końca 2018 roku).

Bank od lat jest uczestnikiem rynku emisji dłużnych papierów wartościowych, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, co pozwala mu na dywersyfikację źródeł finansowania działalności oraz dostosowanie ich do wymogów regulacyjnych w zakresie długoterminowej stabilności finansowej. W 2019 roku finansowanie zewnętrzne zmniejszyło się o 4,4 mld zł.

Na zmianę poziomu finansowania miały wpływ:

 • kredyty otrzymane od niemonetarnych instytucji finansowych, w tym przede wszystkim od spółki zależnej PKO Finance AB, które spadły o 2,1 mld zł,
 • kredyty otrzymane od międzynarodowych instytucji finansowych spadły o 1,6 mld zł,
 • emisje własne na rynek krajowy spadły o 0,6 mld zł.

Szczegółowe informacje o emisjach przeprowadzonych przez PKO Bank Polski oraz otrzymanych kredytach zostały opisane w Nocie 30 i Nocie 31.

Wyniki wyszukiwania: