Adekwatność kapitałowa

Poziom adekwatności kapitałowej Grupy PKO Banku Polskiego w 2019 roku utrzymywał się istotnie powyżej limitów nadzorczych i regulacyjnych.

Raport roczny
2019

Na koniec 2019 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy ukształtował się na poziomie 18,42% (-0,46 p.p. r/r), a współczynnik kapitału podstawowego T1 na poziomie 17,16% (-0,38 p.p). Spadek współczynników kapitałowych determinowany był wzrostem wymogów kapitałowych o około +1,1 mld zł (głównie na ryzyko kredytowe w efekcie wzrostu sumy bilansowej), przy zwiększeniu funduszy własnych o około 1,6 mld zł.

Na wzrost funduszy własnych wpływ miały: akumulacja 50% zysku banku z 2018 roku w kwocie 1,7 mld zł oraz akumulacja części skonsolidowanego ostrożnościowo zysku netto Grupy osiągniętego w pierwszej połowie 2019 roku w kwocie 1,038 mld zł.

Na poziom współczynników kapitałowych na koniec 2019 roku wpływ miało również zastosowanie od 1 stycznia 2019 roku MSSF 16, które skutkowało wzrostem wymogów o 0,08 mld zł oraz obniżeniem funduszy własnych o około 0,11 mld zł z tytułu spisania prawa wieczystego użytkowania gruntów, co wpłynęło na zmniejszenie łącznego współczynnika kapitałowego o około 15 p.b. oraz współczynnika kapitału podstawowego T1 o około 14 p.b.

Na 31 grudnia 2019 roku w stosunku do 31 grudnia 2018 roku łączny współczynnik kapitałowy PKO Banku Polskiego spadł do poziomu 20,66% (-0,67 p.p.), a współczynnik kapitału podstawowego T1 do poziomu 19,21% (-0,59 p.p.).

Spadek współczynnika kapitału podstawowego T1 wynika głównie ze wzrostu wymogów kapitałowych o około 0,8 mld zł, w części skompensowany przez wzrost funduszy własnych, główne w wyniku akumulacji części zysku netto banku osiągniętego w 1 połowie 2019 roku w kwocie 1,042 mld zł.

Wyniki wyszukiwania: