Dywidenda

6 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku banku osiągniętego w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych (6/2019), zgodnie z którą zysk netto osiągnięty w wysokości 3 335 mln zł został przeznaczony na:

Raport roczny
2019
1 662,5
mln PLN
Dywidendę dla akcjonariuszy
5,2
mln PLN
Kapitał rezerwowy
1 667,7
mln PLN
Kwotę niepodzieloną

Uchwała ZWZ banku w sprawie podziału zysku za 2018 rok jest spójna z indywidualnym zaleceniem KNF z 25 lutego 2019 roku, które dotyczyło zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2018 rok.

Polityka dywidendy

Polityka dywidendowa banku oraz Grupy Kapitałowej Banku jest określona w „Zasadach zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim SA oraz w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA”. Zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz stanowisk KNF w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych. Bank ma możliwość wypłacenia dywidendy w przypadku posiadania nadwyżek funduszy własnych powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej określonych w art. 92 ust. 1 Rozporządzenia CRR*, art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym** oraz art. 138 ust. 1 pkt 2a Prawa bankowego. Realizowana polityka dywidendowa uwzględnia również założenia co do optymalnej struktury kapitałowej, zwrotu z kapitału i jego kosztu oraz potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem banku i Grupy Kapitałowej Banku.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie UE nr 648/2012.
**Ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Zalecenia KNF w zakresie wypłaty dywidendy

3 grudnia 2019 roku KNF zajęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych. Kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy przez banki:

 • nierealizujące programu naprawczego,
 • pozytywnie oceniane w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION) – ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5,
 • wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%,
 • posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) nie niższy niż wymagane minimum: 4,5% + 56%*add-on + wymóg połączonego bufora,
 • posiadające współczynnik kapitału Tier 1 (T1) nie niższy niż wymagane minimum: 6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora,
 • posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora.

KNF rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 50% z wypracowanego w 2019 zysku.

Ponadto, KNF zarekomendowała możliwość wypłaty:

 • do 75% z wypracowanego zysku za 2019 rok przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria, z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, dodatkowego bufora w wysokości 1,5 p.p.
 • do 100% z wypracowanego zysku za 2019 rok przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

Dodatkowo KNF wskazała, że banki zaangażowane w kredyty walutowe korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria (przy czym łączna wartość korekty jest sumą korekt wynikających z obu kryteriów):

 • Kryterium 1 – bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:
  • banki z udziałem powyżej 10% – korekta stopy dywidendy o 20 p.p.
  • banki z udziałem powyżej 20% – korekta stopy dywidendy o 30 p.p.
  • banki z udziałem powyżej 30% – korekta stopy dywidendy o 50 p.p.
 • Kryterium 2 – bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych:
  • banki z udziałem powyżej 20% – korekta stopy dywidendy o 30 p.p.
  • banki z udziałem powyżej 50% – korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

Powyższe kryteria banki powinny spełniać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

Jednocześnie w przypadku wypłaty zysku z lat ubiegłych banki powinny odpowiednio brać pod uwagę zapisy art. 77 i 78 CRR oraz art. 129 ustawy Prawo bankowe. KNF oczekuje, że banki uzyskają zgodę na obniżenie funduszy własnych o kwotę niepodzielonych zysków z lat ubiegłych przeznaczonych na dywidendę. Bank ocenia, że spełnia kryteria CRR, które określają warunki wyrażenia takiej zgody przez KNF.

Wymagany dla Banku poziom współczynników kapitałowych do wypłaty do 100% z wypracowanego zysku, o których mowa w stanowisku KNF jest następujący:

 • na poziomie skonsolidowanym:
  • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) = 12,69%
  • współczynnik kapitału T1 = 14,26%
  • łączny współczynnik kapitałowy TCR = 16,35%
 • na poziomie jednostkowym:
  • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) = 12,75%
  • współczynnik kapitału T1 = 14,32%
  • łączny współczynnik kapitałowy TCR = 16,42%

Na 31 grudnia 2019 roku współczynniki wyniosły:

 • na poziomie skonsolidowanym:
  • współczynnik kapitału T1 oraz kapitału podstawowego Tier 1 (CET1)= 17,16%
  • łączny współczynnik kapitałowy TCR = 18,42%
  • Kryterium 1 = 10,51%
  • Kryterium 2 = 45,15%
 • na poziomie jednostkowym:
  • współczynnik kapitału T1 oraz kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) = 19,21%
  • łączny współczynnik kapitałowy TCR = 20,66%
  • Kryterium 1 = 13,09%
  • Kryterium 2 = 45,53%

Po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o Kryteria 1 i 2, według danych na 31 grudnia 2019 roku bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 50% zysku netto za 2019 rok.

Wyniki wyszukiwania: