Segmenty działalności

Prowadzimy działalność biznesową w ramach segmentów produktów i usług adresowanych do konkretnych grup klientów – w ramach segmentu detalicznego oraz segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego. Sposób podziału obszarów biznesowych zapewnia spójność z modelem zarządzania sprzedażą.

Raport roczny
2019

Oferujemy pełen zakres produktów i usług bankowych osobom prywatnym w ramach bankowości detalicznej i prywatnej, do których należą: rachunki bieżące i oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi private banking, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjno-ubezpieczeniowe, karty kredytowe i debetowe, usługi bankowości elektronicznej i mobilnej, kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe, kredyty gospodarcze oraz leasing i faktoring. Segment detaliczny obejmuje również transakcje dokonywane z firmami i przedsiębiorstwami, deweloperami, spółdzielniami i zarządcami nieruchomości.

10,9 mln
Klientów
179 mld PLN
Udzielone finansowanie
263 mld PLN
Wolumen oszczędności

Transakcje dokonywane z klientami korporacyjnymi, samorządami i instytucjami finansowymi obejmują: bankowość transakcyjną (w tym prowadzenie rachunków), produkty depozytowe i inne produkty służące zarządzaniu płynnością, finansowanie handlu, produkty skarbowe, produkty o charakterze kredytowym, które finansują zarówno potrzeby bieżące, jak i o charakterze inwestycyjnym (w tym leasing i faktoring). Segment obejmuje również działalność maklerską oraz działalność własną, tj. zarządzanie płynnością banku i działalność inwestycyjną.

15,8 tys.
Klientów
74 mld PLN
Udzielone finansowanie
50 mld PLN
Wolumen depozytów

Segment detaliczny

W 2019 roku kontynuowaliśmy budowanie silnych i długookresowych relacji z klientami w segmencie detalicznym. Koncentrowaliśmy działania na dostosowaniu produktów do ich potrzeb oraz rozwoju kanałów dostępu, aby umożliwić klientom wygodne zarządzanie finansami w każdym miejscu i czasie.

Segment detaliczny na koniec 2019 roku obsługiwał 10,9 mln klientów:

 • 10,4 mln osób fizycznych,
 • 0,5 mln firm i przedsiębiorstw.

Od początku 2019 roku liczba klientów w segmencie detalicznym zwiększyła się o 279 tysięcy, głównie za sprawą bankowości detalicznej i prywatnej oraz poszczególnych linii biznesowych. Zmieniliśmy również sposób prezentacji liczby klientów segmentu. Dotychczasowe podejście opierało się na perspektywie produktowej, natomiast nowa metodologia skupiona jest na potencjale do rozwijania dalszej współpracy z klientem. Nowa metodologia została zastosowana dla wszystkich zaprezentowanych na wykresie lat.

Na koniec 2019 roku:

 • łączne finansowanie klientów segmentu detalicznego wzrosło do blisko 179 mld zł (+6,4% r/r). Przyczynił się do tego głównie wzrost portfela kredytów bankowości hipotecznej złotowej (+7,8 mld zł), firm i przedsiębiorstw (+2,1 mld zł) oraz bankowości detalicznej i prywatnej (+2,9 mld zł), przy spadku portfela kredytów hipotecznych walutowych (‑2,0 mld zł),
 • należności leasingowe w segmencie detalicznym wyniosły 13,0 mld zł (+16,3% r/r),
 • oszczędności segmentu detalicznego wzrosły do 263 mld zł (+12,3% r/r) ze względu na wzrost depozytów bieżących oraz oszczędnościowych obligacji skarbowych.

 

Bank umocnił pozycję lidera na rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących klientów indywidualnych, która wzrosła przez ostatnie trzy lata o niemal 14% mimo spadku liczby placówek banku. Według nowej metodologii kwalifikacji rachunków ROR, bank raportuje wszystkie czynne rachunki, które stanowią potencjał do wzrostu współpracy z klientem.

Działania w zakresie kredytów mieszkaniowych:

 • udzielenie kredytów osobom fizycznym na łączną kwotę 15,6 mld zł, co pozwoliło utrzymać 1. pozycję na rynku z udziałem 25,7% w całym 2019 roku,
 • nowa oferta „zielonej hipoteki”, dzięki której klienci mogą otrzymać niższą marżę, na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 • zmiana wskaźnika referencyjnego dla nowych kredytów i pożyczek hipotecznych na WIBOR 6M z WIBOR 3M,
 • udostępnienie w serwisie iPKO dyspozycji uruchomienia kolejnej transzy kredytu hipotecznego,
 • umożliwienie wysyłki korespondencji dot. kredytu hipotecznego na adres e-mail klientów,
 • możliwość podpisania umowy kredytu mieszkaniowego ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie kredytowania.

Działania w zakresie kredytów konsumpcyjnych:

 • nowa oferta kredytowa z przeznaczeniem na finansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych,
 • możliwość udokumentowania dochodu na podstawie historii rachunku,
 • wycofanie konieczności stosowania zabezpieczeń dla limitu odnawialnego do kwoty 200 tys. zł,
 • zwiększenie dostępności finansowania dla klientów poprzez obniżenie minimalnej kwoty pożyczki gotówkowej do 500 zł oraz zwiększenie maksymalnej kwoty do 200 tys. zł,
 • finansowanie dla podmiotów działających w sektorach kreatywnych, w ramach programu gwarancyjnego „Kreatywna Europa” z inicjatywy Komisji Europejskiej.

Działania w zakresie oferty transakcyjnej i oszczędnościowej:

 • lokata na nowe środki z oprocentowaniem 1,9% w skali roku dostępna na 100-lecie istnienia banku,
 • możliwość zapłaty podatku dochodowego na rządowym portalu www.epodatki.gov.pl za pomocą systemu Paybynet,
 • wydłużenie godzin zawierania transakcji wymiany walut za pośrednictwem iPKO dealera dla klientów firmowych – kantor walutowy jest dostępny 24 godziny od poniedziałku do piątku,
 • przeprowadzenie subskrypcji depozytów strukturyzowanych,
 • ubezpieczenie na życie ,,Bezpieczny Plan” oferujące zabezpieczenie finansowe bliskich w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej dla klientów bankowości osobistej,
 • wirtualny salon samochodów na wynajem na stronie pkoleasing.pl w zakresie digitalizacji procesu obsługi klienta,
 • program partnerski dla klubów Ekstraklasy, polegający na zaangażowaniu klubów w promocję produktów bankowych.

Segment korporacyjny i inwestycyjny

Klienci zainteresowani zdobywaniem międzynarodowych rynków mogą korzystać z szerokiej gamy produktów i usług: bankowości transakcyjnej, w tym międzynarodowego cash pooling, bankowości elektronicznej, produktów skarbowych, trade finance oraz kredytów korporacyjnych, oferowanych przez oddziały zagraniczne banku.

Segment korporacyjny i inwestycyjny w 2019 roku obsługiwał ponad 15,8 tys. klientów:

 • blisko 8,5 tys. klientów korporacyjnych,
 • blisko 1,3 tys. strategicznych,
 • blisko 0,9 tys. zagranicznych,
 • 4,9 tys. jednostek samorządowych i instytucji rządowych,
 • 0,4 tys. klientów finansowych.

W 2019 roku liczba klientów obsługiwanych w tym segmencie zwiększyła się o ponad 0,4 tysiąca. Bank utrzymuje pozycję lidera na rynku obsługi największych samorządów: obsługuje budżety 9 województw oraz 9 miast wojewódzkich. Systematycznie umacnia pozycję lidera w finansowaniu polskiej gospodarki zarówno samodzielnie, jak i jako uczestnik konsorcjów bankowych.

Bank wspiera polską gospodarkę i uczestniczy w finansowaniu strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, a także lokalnych inwestycji samorządowych. Finansowanie przybiera formę kredytów konsorcjalnych i bilateralnych lub emisji papierów wartościowych.

Na koniec 2019 roku łączne finansowanie klientów korporacyjnych wyniosło 74 mld zł (+4,4% r/r). Wzrost dotyczył przede wszystkim należności kredytowych oraz leasingowych.

 

Oferujemy klientom szeroki dostęp do funduszy na finansowanie skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz usługi doradców skoncentrowanych na doborze optymalnej formy finansowania i warunków spłaty.

Zintensyfikowaliśmy działania również w zakresie produktów emerytalnych: Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oferowanych klientom korporacyjnym.

Poziom depozytów klientów korporacyjnych na 31 grudnia 2019 roku wyniósł blisko 50 mld zł i obniżył się o ponad 5 mld zł w stosunku do początku roku, głównie w wyniku spadku depozytów terminowych sektora budżetowego.

Przykłady działań w zakresie obsługi klientów, oferty produktowej oraz bankowości transakcyjnej:

 • przedłużenie umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków i realizację wypłat masowych,
 • wdrożenie zmian regulacyjnych, wynikających z dyrektywy PSD2,
 • wdrożenie zmian regulacyjnych, wynikających ze zmian w przepisach o VAT,
 • usługa Wielowalutowego Cash Poolingu Międzynarodowego,
 • indywidualny typ rachunku dla Małych Instytucji Płatniczych,
 • natychmiastowe przelewy zagraniczne (przelewy SWIFT GPI),
 • transakcje skarbowe na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Działania w zakresie finansowania klientów korporacyjnych:

 • 1 792 umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) – w tym 1 301 umów z firmami zatrudniającymi 250 i więcej pracowników – co pozwoliło osiągnąć pozycję lidera wśród instytucji finansowych oferujących PPK,
 • 21 umów kredytu w formie konsorcjum bankowego w łącznej wysokości 28,6 mld zł,
 • 8 umów dotyczących organizacji emisji obligacji korporacyjnych,
 • 164 umowy emisji obligacji komunalnych w łącznej wartości 1,25 mld zł.

Działania w zakresie działalności Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego:

 • osiągnięcie wartości obrotów na rynku wtórnym akcji na poziomie 29,7 mld zł, co stanowiło 7,5% obrotów rynku i uplasowało Biuro Maklerskie BP na pozycji lidera w rankingu biur maklerskich,
 • transakcje na rynku pierwotnym, m.in. sprzedaż akcji Santander Bank Polska SA przez Deutsche Bank o wartości około 560 mln zł oraz sprzedaż SPO akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA o wartości około 501,6 mln zł,
 • prowadzenie blisko 123 tys. rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz ponad 223 tys. rachunków rejestrowych. Pod względem liczby rachunków papierów wartościowych Biuro Maklerskie BP zajęło w 2019 roku 3. pozycję spośród 38 uczestników rynku,
 • obsługa jednostek uczestnictwa w 377 funduszach i subfunduszach zarządzanych przez 12 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.
8,5 tys.
Klientów korporacyjnych
1,3 tys.
Klientów strategicznych

Pozostałe usługi

W serwisie transakcyjnym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO udostępniamy usługę kantoru online, który obsługuje 10 walut obcych. Jest to proste i intuicyjne narzędzie, które umożliwia szybką i bezpieczną wymianę walut online. Klienci indywidualni, którzy posiadają rachunek walutowy w banku mogą:

 • wymieniać waluty w czasie rzeczywistym z natychmiastowym rozliczeniem transakcji,
 • zawierać transakcje po atrakcyjnych kursach i bez opłaty za dostęp do usługi,
 • śledzić wykresy walutowe online oraz korzystać z powiadomień SMS, gdy kurs waluty osiągnie wyznaczony poziom,
 • w połączeniu z kartą wielowalutową, w efektywny sposób obsługiwać codzienne płatności w walutach obcych,
 • zlecić wymianę waluty, gdy jej kurs osiągnie wymaganą przez nich wartość,
 • ustawić stałe zlecenie, dzięki czemu bank wymieni walutę we wskazany przez klienta dzień.

Usługa Apple Pay pozwala wykorzystać telefony firmy Apple zamiast karty płatniczej oraz dokonywać transakcji bezgotówkowych tymi urządzeniami w ciężar rachunku karty kredytowej PKO Banku Polskiego.

Dzięki usłudze Garmin Pay klienci indywidualni banku, którzy mają zegarki typu smartwatch, mogą nimi płacić zbliżeniowo.

W każdej placówce banku osoby niesłyszące mogą swobodnie komunikować się z pracownikami i załatwiać wszystkie bankowe sprawy. Pomaga im w tym tłumacz języka migowego Migam, który online uczestniczy w rozmowie między doradcą a klientem. Taka forma pozwala znieść barierę językową i zaoferować obsługę na takim samym poziomie wszystkim klientom.

PKO Banki Polski i PKO Bank Hipoteczny, jako pierwsze banki z Polski, przystąpiły do pilotażowego europejskiego projektu Energy Efficient Mortgages (EEM). Projekt ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów, które posiadają energooszczędne rozwiązania.

Celem projektu EEM jest m.in. zbudowanie pakietu preferencji dla kredytobiorców, które zachęcą ich do kupowania nieruchomości efektywnych energetycznie albo do poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków. W dalszej perspektywie działania prowadzone w ramach programu mogą przełożyć się na obniżenie wag ryzyka dla banków. Ma to stanowić zachętę dla banków do odegrania kluczowej roli w stymulowaniu działań związanych ze zmianami klimatycznymi w europejskim sektorze budowlanym. Aktualnie w inicjatywie bierze udział 45 banków z różnych krajów europejskich.

Udostępniona w 2019 roku usługa e-Księgowość, skierowana do klientów firmowych i przedsiębiorstw, pozwala zarządzać finansami firmy od strony prowadzonych rachunków i rozliczeń. Usługa umożliwia wygodne fakturowanie, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, szybki dostęp do płatności, analizę bieżącej sprzedaży i kosztów oraz prognozowanie wydatków. Narzędzie zintegrowane jest z bankowością internetową iPKO.

Usługa e-Prawnik pozwala na całkowicie zdalne, szybkie i kompleksowe rozwiązanie problemów prawnych. e‑Prawnik pomaga w krótkim czasie znaleźć prawnika, który wykona zleconą usługę prawną za ustaloną cenę. Klient otrzymuje oferty pomocy prawnej od prawników z najlepiej dopasowanymi specjalizacjami, z których może wybrać jedną, najbardziej odpowiadającą jego potrzebom. Nowe rozwiązanie pomoże mniejszym firmom przełamywać bariery rozwojowe.

Usługa e-Windykacja pozwala klientom firmowym, za pomocą platformy Vindicat, na samodzielne monitorowanie płatności, wybór dostosowanego do kontrahenta scenariusza windykacji, efektywne odzyskiwanie należności z niezapłaconych faktur, a także zlecenie windykacji kancelarii za pośrednictwem platformy.

PKO Bank Polski, jako pierwszy dostawca tożsamości, zintegrował się z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej, który upowszechnia i ułatwia korzystanie z usług elektronicznych administracji publicznej. Klienci banku mogą logować się za pomocą bankowego loginu i hasła do portali administracji publicznej i korzystać z usług urzędowych online (e-Tożsamość).

Wprowadziliśmy pierwszą na rynku innowacyjną usługę doradztwa inwestycyjnego w oparciu o pełną automatyzację procesów zakupowych w kanałach zdalnych. Inwestomat wskazuje możliwe scenariusze rozwoju rynku, przedstawia rekomendowany produkt oraz wskazuje, jak wybrać odpowiednie fundusze, które mogą pomóc osiągnąć klientom upragniony cel. Pomaga też zrozumieć trudne pojęcia oraz ryzyka związane z inwestowaniem. Propozycja uwzględnia poziom akceptacji ryzyka oraz oczekiwaną stopę zysku i czas trwania inwestycji. Klienci poprzez Inwestomat mogą inwestować swoje środki już od 100 zł.

Sieć dystrybucji i kanały dostępu

Dostarczamy klientom nowoczesne rozwiązania technologiczne, które dają pełne, proste, funkcjonalne i jednocześnie bezpieczne możliwości dostępu do usług bankowych przy użyciu telefonu.

IKO jest najpopularniejszym i najbardziej rozwiniętym systemem płatności mobilnych w Polsce. Łączy funkcje bankowości mobilnej z możliwością dokonywania płatności mobilnych. Oprócz funkcji bankowości mobilnej i funkcji płatniczych, IKO staje się też istotnym kanałem sprzedażowym. Blisko 3 na 4 pożyczki w kanałach zdalnych sprzedawane są przez aplikację mobilną.

Na koniec 2019 roku liczba aktywnych aplikacji IKO osiągnęła ponad 4,2 mln. Rośnie również liczba klientów, którzy logują się do banku z urządzeń mobilnych. Na koniec 2019 roku ponad 3,4 mln klientów banku przynajmniej raz w miesiącu logowało się do banku z poziomu urządzenia mobilnego (+23% r/r).

Najmłodszym klientom, poniżej 13 roku życia, bank umożliwia dostęp do konta w aplikacji mobilnej PKO Junior. Aplikacja wspiera edukację finansową i rozwój przedsiębiorczej postawy dziecka.

 

W 2019 roku aplikacja IKO została rozszerzona o następujące funkcje:

 • mobilną autoryzację operacji zlecanych w serwisie iPKO, Inteligo, aplikacji mobilnej IKO, na infolinii lub w oddziale,
 • uiszczenie opłaty parkingowej oraz zakup biletów komunikacyjnych w większości miast w Polsce,
 • zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla samochodu i porównanie ofert ubezpieczycieli,
 • funkcję „Pomagaj z nami”, która umożliwia klientom przelewanie środków na obszary wsparcia Fundacji PKO Banku Polskiego lub dowolnej innej organizacji pozarządowej,
 • wniosek o konto walutowe, w ramach którego klienci mogą włączyć kantor internetowy i podpiąć go do karty wielowalutowej,
 • wniosek o limit odnawialny, po którego złożeniu klient ma możliwość akceptacji oferty banku i podpisania umowy bezpośrednio w aplikacji IKO,
 • wniosek o kartę kredytową i możliwość wnioskowania o zmianę limitu karty kredytowej bez konieczności wychodzenia z domu.

Klienci banku, w ramach usług bankowości elektronicznej, mogą korzystać z serwisów iPKO i iPKO biznes, które zapewniają im nieprzerwany dostęp do informacji o rachunkach i produktach. Bank systematycznie promuje zdalne korzystanie z konta internetowego, samodzielne zarządzanie rachunkiem i produktami bankowymi w serwisie transakcyjnym, co prowadzi do obniżenia kosztów korzystania z usług bankowych.

System bankowości elektronicznej iPKO biznes jest przeznaczony dla wszystkich klientów instytucjonalnych, zainteresowanych internetowym kanałem dostępu do standardowych produktów oraz specjalistycznych usług bankowych, w tym poprzez aplikację mobilną.

Istotne znaczenie w obsłudze klientów segmentu detalicznego ma Contact Center PKO Banku Polskiego. W infolinii pracuje kilkuset konsultantów, którzy pozostają do dyspozycji klientów 24 godziny na dobę. Konsultanci nie tylko obsługują połączenia telefoniczne, ale również odpowiadają na pytania i wnioski klientów w formie elektronicznej – maile, zgłoszenia przez stronę internetową. Klienci mogą też wysyłać wiadomości w serwisie transakcyjnym iPKO lub Inteligo oraz przez specjalną zakładkę na Facebooku.

W 2019 roku nastąpiło połączenie struktur Obsługi Klienta Detalicznego (Contact Center) z Centrum Operacji, co spowodowało wzrost liczby realizowanych zadań na jeden etat w wybranych procesach o około 27% oraz istotny wzrost realizacji sprzedaży (+70% r/r). PKO Bank Polski jest trzecim bankiem w Europie, w którym nastąpiło połączenie tych struktur.

W ramach robotyzacji procesu obsługi klienta, konsultanci w Contact Center otrzymują wsparcie robota, który podczas rozmowy prezentuje odpowiedzi na pytania weryfikacyjne, co skraca czas rozmowy konsultanta z klientem nawet o 20 sekund.

Szeroka sieć placówek PKO Banku Polskiego obejmowała na koniec 2019 roku 1 043 oddziały detaliczne skupione w 11 oddziałach regionalnych, 8 biur bankowości prywatnej i 11 biur bankowości przedsiębiorstw. W stosunku do 2018 roku liczba placówek detalicznych zmniejszyła się o 40 jednostek.

Optymalizacja sieci oddziałów odbywa się w sposób ciągły, a decyzja o funkcjonowaniu oddziału na danym mikrorynku podejmowana jest w oparciu o przesłanki ekonomiczne, z uwzględnieniem potencjału jego rozwoju. Bank systematycznie poprawia warunki obsługi klientów w sieci oddziałów w oparciu o Nowy Format Oddziałów (NFO), którego założeniem jest tworzenie modelu przyjaznej klientom i pracownikom banku, nowoczesnej placówki bankowej. Nowy standard został wsparty dostępnością nowych technologii – strefa WIFI, kasy samoobsługowe, możliwość doładowania telefonów komórkowych, monitory LCD, tablety, autoryzacja wybranych dyspozycji klientów przy ladzie przez SMS, które wspierają proces obsługi w zakresie edukowania i zmiany przyzwyczajeń klientów.

Sieć sprzedaży segmentu korporacyjnego obejmuje 33 Regionalne Centra Korporacyjne skupione w 7 Regionalnych Oddziałach Korporacyjnych oraz oddziały w Niemczech i w Czechach.

 

Dane operacyjne segmentu detalicznego i korporacyjnego

2019 2018 2017 2016 2015 Zmiana od: 2018
Liczba placówek w segmencie detalicznym: 1 073 1 113 1 153 1 198 1 238 -40
regionalne oddziały detaliczne 11 11 11 11 11 0
oddziały detaliczne 1 043 1 083 1 132 1 179 1 219 -40
biura bankowości prywatnej 8 8 8 8 8 0
biura bankowości przedsiębiorstw 11 11 2 0 0 0
Liczba placówek w segmencie korporacyjnym i inwestycyjnym: 42 42 41 40 40 0
regionalne oddziały korporacyjne 7 7 7 7 7 0
regionalne centra korporacyjne 33 33 32 32 32 0
oddziały zagraniczne 2 2 2 1 1 0
Liczba bankomatów 3 080 3 133 3 190 3 206 3 196 -53
Liczba agencji 538 577 745 837 881 -39

Biura Bankowości Prywatnej obsługują klientów w największych miastach w Polsce: Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie i Bydgoszczy. Na koniec 2019 roku Centrum Bankowości Prywatnej zarządzało portfelem aktywów o wartości blisko 32 mld zł (2018: 25 mld zł). Na przestrzeni 2019 roku liczba obsługiwanych klientów wyniosła 15,3 tys. (+13% r/r).

Centrum Bankowości Przedsiębiorstw to optymalne środowisko stworzone do rozwoju przedsiębiorstw o przychodach od 5 mln zł do 30 mln zł oraz podobnych potrzebach produktowych i serwisowych.

Wyodrębnienie Centrum pozwala budować wizerunek PKO Banku Polskiego jako solidnego partnera w biznesie dla polskich firm dzięki:

 • specjalnie powołanemu w tym celu zespołowi obsługi,
 • utworzeniu wyspecjalizowanej grupy doradców mobilnych, którzy współpracują bezpośrednio z analitykiem kredytowym,
 • zwiększeniu poziomu kompetencji kredytowych doradców, lepszemu dopasowaniu oferty produktowej i cenowej, dostosowanej do potrzeb klienta oraz skróceniu czasu oczekiwania na decyzję kredytową w efekcie wprowadzanych usprawnień w procesie kredytowym,
 • ograniczeniu dokumentacji papierowej w relacji z bankiem, posługiwaniu się zdalnymi metodami komunikacji bezpośredniej z klientami, jak również automatyzacji procesów z wykorzystaniem iPKO.

Wszyscy klienci indywidualni i firmowi PKO Banku Polskiego, którzy posiadają karty do rachunku bankowego, mogą korzystać z kas samoobsługowych, wyposażonych w ekrany dotykowe.

Klienci mogą korzystać m.in. z funkcji wpłaty gotówkowej na konto własne, wypłaty gotówki, przelewu między własnymi rachunkami, przelewu na dowolne konto, założenia lokaty, sprawdzenia lub wydruku salda oraz innych operacji dostępnych obecnie w bankomatach.

Wyniki wyszukiwania: