Indeks GRI

Raport roczny
2019

Wskaźnik GRI Opis Strona
102-1 Nazwa organizacji
102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
102-3 Lokalizacja głównej siedziby
102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej
102-5 Forma własności i forma prawna
102-6 Obsługiwane rynki
102-7 Skala działalności
102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
102-9 Łańcuch dostaw
102-10 Znaczące zmiany w raportowaniu w organizacji i jej łańcuchu dostaw
102-11 Zasada ostrożnościowa i podejście
102-12 Zewnętrzne inicjatywy popierane przez organizację
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
102-18 Struktura zarządzania
102-40 Lista grup interesariuszy
102-41 Układy zbiorowe pracy
102-42 Identyfikacja i selekcja interesariuszy
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy
102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy
102-45 Jednostki ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych
102-46 Definiowanie zawartości i granic raportu
102-47 Lista istotnych tematów do raportowania
102-48 Korekty informacji z poprzednich raportów
102-49 Zmiany w sposobie raportowania
102-50 Okres raportowania
102-51 Data publikacji ostatniego raportu
102-52 Cykl raportowania
102-53 Osoba do kontaktu (esg@pkobp.pl)
102-54 Stwierdzenie dotyczące raportowania zgodnie z zasadami GRI
102-55 Indeks treści GRI
102-56 Zewnętrzna weryfikacja
205-1 Obszary biznesowe potencjalnie narażone na zachowania korupcyjne
205-3 Liczba potwierdzonych przypadków korupcji
302-1 Zużycie energii w organizacji
302-4 Zmniejszenie zużycia energii
303-5 Konsumpcja wody
305-1 Bezpośrednie (Zakres 1) emisje gazów cieplarnianych
305-2 Pośrednie (Zakres 2) emisje gazów cieplarnianych
305-4 Natężenie emisji gazów cieplarnianych
306-2 Odpady według rodzaju i metody postępowania
307-1 Naruszenia ustaw i regulacji środowiskowych
401-1 Nowozatrudnieni i rotacja pracowników
401-2 Świadczenia dla pracowników na umowę o pracę, których nie otrzymują zatrudnieni na umowy czasowe lub część etatu
401-3 Urlopy macierzyńskie
402-1 Minimalne okresy ogłaszania zmian operacyjnych
403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
403-3 Usługi medycyny pracy
403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja ws. usług medycyny pracy
403-5 Szkolenia pracowników dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
403-6 Promocja zdrowia pracowników
403-7 Prewencja i łagodzenia skutków bezpieczeństwa i higieny pracy bezpośrednio wynikających z relacji pracy
403-8 Pracownicy objęci systemem bezpieczeństwa i higieny pracy
403-9 Urazy związane z pracą
403-10 Choroby zawodowe
404-1 Średnia liczba godzin szkoleń w roku na pracownika
404-2 Programy podnoszenia kwalifikacji pracowników i programy przekwalifikowania
404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom wydajności i przeglądom rozwoju kariery
405-1 Różnorodność organów zarządzających i pracowników
405-2 Stosunek wynagrodzenia podstawowego i wynagrodzenia kobiet do mężczyzn
407-1 Operacje i dostawcy o wysokim poziomie ryzyka ograniczenia wolności zrzeszania się i układów zbiorowych
414-1 Nowi dostawcy, którzy byli sprawdzeni pod względem kryteriów społecznych
414-2 Negatywne efekty społeczne w łańcuchu dostaw i podjęte działania
417-1 Wymagania dotyczące informacji i oznakowania produktów i usług
417-2 Incydenty braku zgodności wymagań dotyczących informacji i oznakowania produktów i usług
417-3 Incydenty braku zgodności komunikacji marketingowej

Wyniki wyszukiwania: