1. Informacje ogólne o grupie kapitałowej

Raport roczny
2019

Działalność Grupy Kapitałowej

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA albo Bank) został utworzony dekretem podpisanym 7 lutego 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego oraz założyciela i jednocześnie pierwszego prezesa Huberta Lindego jako Pocztowa Kasa Oszczędnościowa. W 1950 roku rozpoczął działalność jako Powszechna Kasa Oszczędności bank państwowy. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 roku (Dz. U. z 2000 roku Nr 5, poz. 55 z późniejszymi zmianami) przekształcono Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, w Polsce.

12 kwietnia 2000 roku zarejestrowano Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną i wpisano do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Rejestrowy. Obecnie właściwym sądem jest Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Bank został zarejestrowany pod numerem KRS 0000026438 oraz nadano mu numer statystyczny REGON 016298263.

Zgodnie z Cedułą Giełdową Bank zaklasyfikowany jest do makrosektora „Finanse”, sektor „Banki”.

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA, Grupa Kapitałowa Banku lub Grupa Kapitałowa) prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: na terytorium Ukrainy, Szwecji i Irlandii, a także w formie Oddziału w Republice Federalnej Niemiec (Oddział w Niemczech) i Republice Czeskiej (Oddział w Czechach).

PKO Bank Polski SA jako jednostka dominująca jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Bank może posiadać wartości dewizowe i dokonywać obrotu tymi wartościami, jak również wykonywać operacje walutowe i dewizowe oraz otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach za granicą, a także lokować środki dewizowe na tych rachunkach.

Poprzez podmioty zależne Grupa Kapitałowa oferuje kredyty hipoteczne, świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz świadczy usługi zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania rozwiązań technologicznych, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne podmioty, zarządza nieruchomościami, a także prowadzi działalność bankową oraz świadczy usługi windykacyjne i finansowe na Ukrainie.

Informacje dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej oraz Zarządu

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Piotr Sadownik Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Grażyna Ciurzyńska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Zbigniew Hajłasz Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Mariusz Andrzejewski Członek Rady Nadzorczej
5. Mirosław Barszcz Członek Rady Nadzorczej
6. Adam Budnikowski Członek Rady Nadzorczej
7. Dariusz Górski Członek Rady Nadzorczej (od 6 maja 2019 roku)
8. Wojciech Jasiński Członek Rady Nadzorczej
9. Andrzej Kisielewicz Członek Rady Nadzorczej
10. Elżbieta Mączyńska – Ziemacka Członek Rady Nadzorczej
11. Krzysztof Michalski Członek Rady Nadzorczej (od 17 września 2019 roku)

6 maja 2019 roku w ramach zmian w składzie Rady Nadzorczej odwołany został Pan Janusz Ostaszewski.

23 stycznia 2020 roku Pan Dariusz Górski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku, skuteczną z końcem 29 stycznia 2020 roku.

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu
2. Rafał Antczak Wiceprezes Zarządu
3. Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
4. Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu
5. Mieczysław Król Wiceprezes Zarządu
6. Adam Marciniak Wiceprezes Zarządu
7. Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu
8. Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu
9. Jan Emeryk Rościszewski Wiceprezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania: