Raport roczny
2019

Zasady rachunkowości

Aktywa finansowe ujęte w tej pozycji wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, obejmującej również ewentualne odsetki od tych aktywów, z uwzględnieniem odpisów na oczekiwane straty kredytowe. Aktywa niefinansowe wycenia się zgodnie z zasadami wyceny obowiązującymi dla poszczególnych kategorii aktywów ujętych w tej pozycji.

Informacje finansowe

INNE AKTYWA 31.12.2019 31.12.2018
Rozrachunki z tytułu transakcji zrealizowanych przy użyciu kart 1 301 1 629
Rozliczenie instrumentów finansowych 73 82
Należności z tytułu rozliczeń gotówkowych 193 189
Należności i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi 3 32
Zapasy 141 103
Aktywa do zbycia 140 82
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 186 222
Należności od odbiorców 146 164
Należności z tytułu podatku VAT 270 148
Należności i udział reasekuratorów w rezerwach techniczno – ubezpieczeniowych 858 672
Rozrachunki z budżetem z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego 115
Pozostałe 145 131
Razem 3 571 3 454
w tym: inne aktywa finansowe 2 624 2 825

INNE AKTYWA – ZAPASY 31.12.2019 31.12.2018
Towary 135 102
Inwestycje budowlane do sprzedaży 1
Materiały 16 11
Odpisy aktualizujące wartość zapasów (10) (11)
Razem 141 103

Zarządzanie majątkiem przejętym za wierzytelności – pozycja „Aktywa do zbycia”

Przejęty w toku działań restrukturyzacyjnych lub windykacyjnych majątek przeznaczany jest do sprzedaży lub na potrzeby Grupy Kapitałowej. Informacja o przejętych składnikach majątkowych analizowana jest pod kątem możliwości wykorzystania majątku na wewnętrzne potrzeby Grupy Kapitałowej.

W latach zakończonych odpowiednio 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku majątek przejęty w toku działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych w całości przeznaczony został do sprzedaży. Podejmowane przez Grupę Kapitałową działania mają na celu sprzedaż aktywów w możliwie najkrótszym czasie.

Podstawowym trybem postępowania przy sprzedaży majątku jest przetarg nieograniczony, w uzasadnionych przypadkach sprzedaż następuje w innym trybie uzależnionym od specyfiki sprzedawanego majątku.

Wyniki wyszukiwania: