29. Zobowiązania wobec banków

Raport roczny
2019

Zasady rachunkowości

Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”.

Informacje finansowe

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW 31.12.2019 31.12.2018
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 317
zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji w papierach wartościowych 317
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 568 2 001
Otrzymane kredyty i pożyczki* 750 250
Depozyty banków 786 729
Rachunki bieżące 915 872
Inne depozyty z rynku pieniężnego 117 150
Razem 2 885 2 001

*Pozycja Otrzymane kredyty i pożyczki została zaprezentowana szczegółowo w nocie „Otrzymane kredyty i pożyczki”

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY 31.12.2019 31.12.2018
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 317
do 1 miesiąca 317
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 2 568 2 001
do 1 miesiąca 1 730 1 733
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 91 18
od 3 miesięcy do 1 roku 117 150
od 1 roku do 5 lat 630 100
Razem 2 885 2 001

Wyniki wyszukiwania: