3. Opis ważniejszych zasad rachunkowości

Najważniejsze zasady rachunkowości oraz szacunki i oceny zastosowane przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawione zostały poniżej oraz w poszczególnych notach. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych latach w sposób ciągły, z wyłączeniem zmian, które wynikają z wdrożenia od 1 stycznia 2019 roku MSSF 16 „Leasing”, opisanych w nocie „Leasing”. Poniżej zaprezentowano wykaz zasad rachunkowości oraz ważniejszych szacunków i ocen dla poszczególnych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej.

Raport roczny
2019

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota Polityka
rachunkowości*

Ważniejsze

szacunki
i oceny*

Przychody i koszty z tytułu odsetek 6 T
Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat 7 T
Przychody z tytułu dywidend 8 T
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 9 T T
Wynik z pozycji wymiany 10 T T
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 3 T
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe 26 T T
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 27 T T
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych 61 T
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 14 T
Ogólne koszty administracyjne 15 T T
Wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych 16 T
Podatek od niektórych instytucji finansowych 17
Podatek dochodowy 18 T

*Litera T oznacza opis w danej nocie danej polityki rachunkowości lub ważniejszych szacunków i ocen.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  Nota

Polityka
rachunkowości*

Ważniejsze szacunki
i oceny
Kasa, środki w Banku Centralnym 19 T
Należności od banków 3, 20 T
Pochodne instrumenty zabezpieczające 21 T
Pozostałe instrumenty pochodne 22 T T
Papiery wartościowe 3, 24, 26 T
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 3, 25, 26 T T
Wartości niematerialne 27 T T
Rzeczowe aktywa trwałe 27 T T
Aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego 18 T
Inne aktywa 28 T
Zobowiązania wobec banków 3, 29 T
Zobowiązania wobec klientów 3, 30 T
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 32 T
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 3 T
Zobowiązania podporządkowane 3 T
Pozostałe zobowiązania 35 T
Rezerwy 36 T T
Kapitał własny 37 T

*Litera T oznacza opis w danej nocie danej polityki rachunkowości lub ważniejszych szacunków i ocen.

Wyniki wyszukiwania: