3.1. Waluta funkcjonalna, waluta prezentacji i waluty obce

Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i innych jednostek uwzględnionych w niniejszym sprawozdaniu finansowym, z wyjątkiem Oddziału w Niemczech i Czechach i jednostek prowadzących swoją działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest złoty polski. Walutą funkcjonalną jednostek działających na terenie Ukrainy jest hrywna ukraińska, walutą funkcjonalną Oddziału w Niemczech oraz jednostek działających na terenie Szwecji i Irlandii jest euro, a Oddziału w Czechach jest korona czeska.

Raport roczny
2019

Transakcje i salda w walutach obcych

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa przelicza:

  • pozycje pieniężne w walucie obcej przy zastosowaniu kursu zamknięcia, tj. kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego,
  • pozycje niepieniężne wyceniane według historycznej ceny nabycia wyrażonej w walucie obcej przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji,
  • pozycje niepieniężne wyceniane do wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej przeliczane są przy zastosowaniu kursów wymiany, które obowiązywały w dniu, na który wartość godziwa została ustalona.

Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny aktywów i zobowiązań pieniężnych oraz niepieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat.

UAH 2019 2018
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 0,1602 0,1357
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu 0,1502 0,1330
Najwyższy kurs w okresie 0,1655 0,1424
Najniższy kurs w okresie 0,1345 0,1197
EUR 2019 2018
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 4,2585 4,300
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu 4,3018 4,2669
Najwyższy kurs w okresie 4,3844 4,3616
Najniższy kurs w okresie 4,2520 4,1488
CZK 2019 2018
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 0,1676 0,1673
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu 0,1676 0,1663
Najwyższy kurs w okresie 0,1695 0,1683
Najniższy kurs w okresie 0,1661 0,1640

Wyniki wyszukiwania: