Raport roczny
2019

STANDARDY I INTERPRETACJE DATA WYDANIA
/PUBLIKACJI
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE/ ZATWIERDZENIA W UE OPIS ZMIAN I WPŁYWU
MSSF 16 LEASING 13.01.2016 1.01.2019/31.10.2017 Szczegółowe informacje zostały ujawnione w nocie „Leasing”.
KIMSF 23 NIEPEWNOŚĆ CO DO TRAKTOWANIA PODATKOWEGO DOCHODU 7.06.2017 1.01.2019/ 3.10.2018 Interpretacja definiuje sposób określania dochodu do opodatkowania (straty podstawowej), podstawy opodatkowania, nierozliczonych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg podatkowych oraz stawek opodatkowania (zbiorczo określanych tu mianem „pozycji podatkowej”) w sytuacjach, gdy nie ma pewności co do sposoby zastosowanego przez jednostkę w deklaracji podatkowej („niepewne traktowanie podatkowe”). Interpretacja wymaga od jednostki:

– określenia, czy niepewne traktowanie podatkowe ocenia się indywidualnie, czy łącznie,
– oceny prawdopodobieństwa, że organy podatkowe zaakceptują niepewne traktowanie podatkowe danej pozycji, zastosowane lub zaproponowane przez jednostkę w deklaracji podatkowej:

i) jeżeli jest to prawdopodobne, jednostka powinna konsekwentnie stosować do tej pozycji ujęcie podatkowe zastosowane lub planowane w deklaracji podatkowej,

ii)jeżeli nie, jednostka powinna uwzględnić skutki tej niepewności przy określaniu swojej pozycji podatkowej dla celów rachunkowych. Skutki te należy oszacować stosując podejście oparte na „najbardziej prawdopodobnej kwocie” lub „wartości oczekiwanej”, w zależności od tego, która z nich pozwoli lepiej przewidzieć wynik niepewności. Interpretacja miała zastosowanie dla Grupy Kapitałowej. Szerzej na ten temat w nocie „Podatek dochodowy”

ZMIANY MSR 28: UDZIAŁY DŁUGOTERMINOWE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH I WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH 12.10.2017 1.01.2019/8.02.2019 Zmiany do MSR 28 wyjaśniają, że jednostka stosuje MSSF 9 „Instrumenty finansowe” w stosunku do pozostałych instrumentów stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, dla których metoda praw własności nie ma zastosowania. Instrumenty te uwzględniają długoterminowe udziały, które w treści ekonomicznej stanowią część inwestycji netto w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. W zmianach do MSR 28 zostało doprecyzowane, że wymogi MSSF 9 mają zastosowanie do udziałów długoterminowych przed zastosowanie wymogów dotyczących alokacji straty w MSR 28 oraz że przy stosowaniu wymogów MSSF 9 jednostka nie uwzględnia żadnych korekt wartości bilansowej długoterminowych udziałów, które wynikają z zastosowania MSR 28.

Brak istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

ZMIANY MSR 19: ZMIANA, OGRANICZENIE LUB ROZLICZENIE PROGRAMU 7.02.2018 1.01.2019/13.03.2019 Zmiany do MSR 19 określają sposób ustalania kosztów programów określonych świadczeń emerytalnych przez jednostkę w przypadku wystąpienia zmian w programie tych świadczeń. Standard określa w jaki sposób jednostka rozlicza się z programu określonych świadczeń. W przypadku zmiany programu, ograniczenia lub rozliczenia wymaga on od jednostki dokonania ponownej wyceny zobowiązania lub składnika aktywów netto z tytułu określonych świadczeń. Zmiany wymagają, aby jednostka wykorzystała zaktualizowane założenia tej wyceny w celu ustalenia bieżących kosztów usług i odsetek netto za pozostałą część okresu sprawozdawczego po zmianie programu.

Brak istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

ZMIANY MSSF 9: WCZEŚNIEJSZE SPŁATY Z UJEMNĄ REKOMPENSATĄ 12.10.2017 1.01.2019/22.03.2018 Zmiany wprowadzają zapisy w odniesieniu do kontraktów z opcją przedpłaty, w których pożyczkodawca może być zmuszony do zaakceptowania kwoty przedpłaty, która jest znacznie niższa niż niespłacone kwoty kapitału i odsetek. Taka kwota przedpłaty mogłaby stanowić płatność dla kredytobiorcy od pożyczkodawcy, a nie rekompensatę od kredytobiorcy dla kredytodawcy. Taki składnik aktywów finansowych będzie kwalifikował się do wyceny według zamortyzowanego kosztu lub według wartości godziwej poprzez inne dochody całkowite (w zależności od modelu biznesowego), aczkolwiek ujemna rekompensata musi stanowić uzasadnioną rekompensatę za wcześniejszą spłatę kontraktu.

Brak istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

ROCZNE ZMIANY MSSF

-OKRES 2015-2017, OBEJMUJĄCE:

  • MSSF 3 I MSSF 11: WCZEŚNIEJ POSIADANE UDZIAŁY WE WSPÓLNYCH USTALENIACH UMOWNYCH
  • MSR 12: SKUTKI PODATKOWE WYNIKAJĄCE Z WYPŁATY DYWIDEND
  • MSR 23: KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO, KTÓRE MOGĄ BYĆ AKTYWOWANE
12.12.2017 1.01.2019/14.03.2019 Zmiany dotyczą:
• MSSF 3 w zakresie wyjaśnienia, że gdy przejmuje kontrolę nad działalnością, która jest wspólną działalnością, dokonuje ona ponownej wyceny wcześniej posiadanych udziałów w tej jednostce,• MSSF 11 w zakresie wyjaśnienia, że jednostka, która uzyska współkontrolę nad przedsiębiorstwem będącym wspólną działalnością, nie dokonuje ponownej wyceny uprzednio posiadanych udziałów w tej jednostce,• MSR 12 w zakresie wyjaśnienia, że wszelkie skutki z tytułu podatku dochodowego od dywidend (tj. podział zysków) powinny być ujmowane w rachunku zysków i strat, niezależnie od tego jak powstaje podatek,• MSR 23 – Zmiany precyzują, że z dniem zakończenia inwestycji finansowanie celowe „staje się” finansowaniem ogólnym.Brak istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Wyniki wyszukiwania: