3.15 Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do nich, które zostały opublikowane a także zostały zatwierdzone przez unię europejską, a nie weszły jeszcze w życie i nie zostały jeszcze zastosowane przez grupę kapitałową

Raport roczny
2019

STANDARDY I INTERPRETACJE DATA WYDANIA
/PUBLIKACJI
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE/ ZATWIERDZENIA W UE OPIS ZMIAN I WPŁYWU
ZMIANY ODNIESIEŃ DO ZAŁOŻEŃ KONCEPCYJNYCH ZAWARTYCH W MSSF 29.03.2018 1.01.2020/29.11.2019 Celem zmian jest zastąpienie odniesień do poprzednich założeń, istniejących w szeregu standardów i interpretacji, odniesieniami do zmienionych założeń koncepcyjnych.

Grupa Kapitałowa nie oczekuje, że wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe tych zmian będzie istotny.

ZMIANY MSR 1 I MSR 8: DEFINICJA TERMINU “ISTOTNY” 31.10.2018 1.01.2020/29.11.2019 Zmiany do MSR 1 i MSR 8 ujednolicają i wyjaśniają definicję pojęcia „istotny” oraz zawierają wytyczne w celu zwiększenia spójności stosowania w Międzynarodowych Standardach Finansowej.

Grupa Kapitałowa nie oczekuje, że wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe tych zmian będzie istotny.

ZMIANY DO MSSF 9, MSR 39 ORAZ MSSF 7 – REFORMA IBOR 26.09.2019 1.01.2020/15.01.2020 Wprowadzone zmiany przewidują tymczasowe i wąskie odstępstwa od wymogów rachunkowości zabezpieczeń zawartych w MSR 39 oraz MSSF 9, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły nadal spełniać obowiązujące wymogi, przy założeniu, że istniejące wskaźniki referencyjne stopy procentowej nie ulegają zmianie w następstwie przeprowadzonej reformy oprocentowania depozytów międzybankowych.

Grupa Kapitałowa jest w trakcie szacowania wpływu zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Wyniki wyszukiwania: