3.16. Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do nich, które zostały opublikowane i nie są zatwierdzone przez Unię Europejską

Raport roczny
2019

STANDARDY I INTERPRETACJE DATA WYDANIA
/PUBLIKACJI
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE DATA WEJŚCIA W ŻYCIE w UE (DATA
ZATWIERDZENIA PRZEZ UE)
OPIS ZMIAN I WPŁYWU
MSSF 17 UMOWY UBEZPIECZENIOWE 18.05.2017 1.01.2021 Brak danych MSSF 17 “Umowy ubezpieczeniowe” zastąpi standard MSSF 4 “Umowy Ubezpieczeniowe”, który umożliwia kontynuowanie ujmowania umów ubezpieczeniowych według zasad rachunkowości obowiązujących w krajowych standardach i co w rezultacie oznacza stosowanie wielu różnych rozwiązań. MSSF 17 wprowadza wymóg spójnego ujmowania umów ubezpieczeniowych. Zobowiązania wynikające z umów będą ujmowane w wartościach bieżąćych zamiast kosztu historycznego. Zastosowanie standardu ma nastąpić w podejście retrospektywnym pełnym (jeżeli niemożliwe do zastosowania, jednostna powinna zastosować zmodyfikowane podejście retrospektywne lub podejście według wartości godziwej).Grupa Kapitałowa jest w trakcie szacowania wpływu MSSF 17 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
ZMIANY MSSF 3 POŁĄCZENIA JEDNOSTEK 22.10.2018 1.01.2020 spodziewana data zatwierdzenia: 1 Q 2020 Zmiany do MSSF 3 zawężają i wyjaśniają definicję przedsięwzięcia. Umożliwiają również przeprowadzenie uproszczonej occeny czy zespół aktywów i działań stanowi grupę aktywów, a nie przedsięwzięcie. Podejście prospektywne.

Grupa kapitałowa nie oczekuje, że wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe tych zmian będzie istotny.

Wyniki wyszukiwania: