30. Zobowiązania wobec klientów

Raport roczny
2019

Zasady rachunkowości

Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”. W tej pozycji ujmowane są także transakcje sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu w umownym terminie i po określonej cenie. Papiery wartościowe będące składnikiem transakcji z przyrzeczeniem odkupu nie są wyłączane ze sprawozdania z sytuacji finansowej i podlegają wycenie według zasad określonych dla poszczególnych kategorii papierów wartościowych. Różnica między ceną sprzedaży i odkupu stanowi koszt odsetkowy i rozliczana jest w czasie trwania umowy z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Informacje finansowe

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW 31.12.2019 31.12.2018
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 45
zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji w papierach wartościowych 45
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 258 154 242 816
Zobowiązania wobec ludności 186 691 165 182
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N, w tym: 122 008 103 143
rachunki oszczędnościowe 38 053 32 192
Depozyty terminowe 64 300 61 638
Pozostałe zobowiązania 383 401
Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 56 406 55 302
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N, w tym: 45 894 38 927
rachunki oszczędnościowe 46 46
Depozyty terminowe 9 670 15 465
Pozostałe zobowiązania 842 910
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych 11 354 16 459
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 10 997 11 242
Depozyty terminowe 331 5 115
Pozostałe zobowiązania 26 102
Otrzymane kredyty i pożyczki* 2 029 4 093
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 1 674 1 780
Unit-Linked 1 409 1 502
Polisolokaty 2 2
Produkt „Bezpieczny Kapitał” 253 265
Produkty strukturyzowane 10 11
Razem 258 199 242 816

*Pozycja Otrzymane kredyty i pożyczki została zaprezentowana szczegółowo w nocie „Otrzymane kredyty i pożyczki”

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WEDŁUG SEGMENTU KLIENTA 31.12.2019 31.12.2018
bankowości detalicznej i prywatnej 174 091 155 079
korporacyjne 49 918 55 051
firm i przedsiębiorstw 30 476 26 805
otrzymane kredyty i pożyczki 2 029 4 093
pozostałe zobowiązania (w tym zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych) 1 685 1 788
Razem 258 199 242 816

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY 31.12.2019 31.12.2018
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 45
do 1 miesiąca 45
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 258 154 242 816
do 1 miesiąca 197 229 179 874
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 16 866 22 449
od 3 miesięcy do 1 roku 29 416 25 483
od 1 roku do 5 lat 5 649 6 860
powyżej 5 lat 8 994 8 150
Razem 258 199 242 816

Wyniki wyszukiwania: