32. Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej

Raport roczny
2019

Zasady rachunkowości

Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej obejmują rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na pokrycie bieżących i przyszłych roszczeń oraz kosztów, jakie mogą wynikać z zawartych umów ubezpieczenia, tj.: z tytułu składek, na ryzyka niewygasłe, na niewypłacone odszkodowania lub świadczenia, na premie i rabaty dla ubezpieczonych, ubezpieczeń na życie oraz inne.

Informacje finansowe

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 31.12.2019 31.12.2018
Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe 1 640 1 292
Razem 1 640 1 292

Większość produktów ubezpieczeniowych należy do grupy produktów inwestycyjnych, gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający.

Wyniki wyszukiwania: