35. Pozostałe zobowiązania

Raport roczny
2019

Zasady rachunkowości

Zobowiązania ujęte w tej pozycji wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej ewentualne odsetki od tych zobowiązań, natomiast rezerwy na przyszłe płatności w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości niezbędnej do wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Zobowiązania niefinansowe wycenia się zgodnie z zasadami wyceny obowiązującymi dla poszczególnych kategorii zobowiązań ujętych w tej pozycji.

Informacje finansowe

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 31.12.2019 31.12.2018
Koszty do zapłacenia 813 626
Przychody pobierane z góry 454 395
Zobowiązanie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych 86 83
Rozliczenia międzybankowe 461 481
Zobowiązania w zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarki własnej 251 247
Zobowiązania wobec dostawców 178 184
Zobowiązania i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi 586 364
Rozliczenia instrumentów finansowych 22 6
Zobowiązania z tytułu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, utrzymywane w formie zobowiązań do zapłaty 394 248
na fundusz przymusowej restrukturyzacji 217 112
na fundusz gwarancyjny banków 177 136
Rozliczenia publiczno-prawne 158 163
Zobowiązania z tytułu działalności dewizowej 201 298
Zobowiązania z tytułu kart płatniczych 20 15
Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych 174 143
Zobowiązania z tytułu leasingu 894
Pozostałe 383 432
Razem 5 075 3 685
w tym: inne zobowiązania finansowe 3 600 2 364

W pozycji „Zobowiązania z tytułu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny” zawarte zostały zobowiązania do zapłaty z tytułu składek wnoszonych na rzecz BFG (patrz nota „Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań oraz przeniesione aktywa finansowe”).

W pozycji „Koszty do zapłacenia” uwzględniono wpływ potencjalnych zwrotów kosztów dla klientów z tytułu przewidywanej przedterminowej spłaty w przyszłości czynnych kredytów konsumenckich i hipotecznych w kwocie 147 milionów PLN.

Na 31 grudnia 2019 roku oraz na 31 grudnia 2018 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań w przypadku których nie wywiązywałaby się z płatności wynikających z zawartych umów.

Wyniki wyszukiwania: