Raport roczny
2019

Zasady rachunkowości oraz szacunki i oceny

Rezerwy na nierozstrzygnięte sprawy sporne, z wyłączeniem spraw spornych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych

Rezerwy na sprawy sporne obejmują sprawy sporne z kontrahentami, klientami oraz instytucjami zewnętrznymi (np. UOKiK), które tworzone są na podstawie oceny prawdopodobieństwa przegrania przez Grupę Kapitałową sprawy sądowej (sprawy sporne szczegółowo zostały opisane w nocie „Sprawy sporne”).

Rezerwy na sprawy sporne tworzone są w wysokości oczekiwanych wypływów korzyści ekonomicznych.

Rezerwa na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia

Rezerwa na wynikające z Kodeksu pracy odprawy emerytalne i rentowe tworzona jest indywidualnie dla każdego pracownika na podstawie wyceny aktuarialnej. Podstawę do wyznaczania wartości rezerw na świadczenia pracownicze stanowią przepisy wewnętrzne Grupy Kapitałowej.

Wycena rezerw na świadczenia pracownicze dokonywana jest z zastosowaniem technik i założeń aktuarialnych. W kalkulacji rezerwy uwzględniono wszystkie odprawy emerytalne i rentowe, które mogą być w przyszłości wypłacone. Rezerwę utworzono na podstawie listy osób zawierającej wszystkie niezbędne dane o pracownikach, ze szczególnym uwzględnieniem stażu pracy, wieku oraz płci. Naliczone rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia.

Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne

Rezerwę na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne tworzy się w wysokości oczekiwanych strat kredytowych (szczegóły patrz nota „Aktywa finansowe według faz utraty wartości oraz odpisy na oczekiwane straty kredytowe”).

W analizie portfelowej przy ustalaniu rezerwy wykorzystuje się parametry portfelowe oszacowane z wykorzystaniem metod statystycznych na bazie historycznych obserwacji ekspozycji o takiej samej charakterystyce, określające marginalne prawdopodobieństwo wystąpienia przesłanki utraty wartości, średni poziom wykorzystania zobowiązania pozabilansowego oraz poziom oczekiwanej straty w przypadku wystąpienia przesłanki utraty wartości w kolejnych miesiącach z przedziału czasowego od daty sprawozdawczej do horyzontu w kalkulacji oczekiwanej straty.

W odniesieniu do ekspozycji indywidualnie znaczących podlegających ocenie metodą zindywidualizowaną rezerwę ustala się indywidualnie – jako różnicę pomiędzy oczekiwaną wartością bilansowej ekspozycji kredytowej, która powstanie z udzielonego zobowiązania pozabilansowego w dacie wystąpienia zadłużenia przeterminowanego uznawanego za przesłankę utraty wartości, a wartością bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskanych z tej ekspozycji.

Rezerwy na potencjalne sprawy sporne przeciwko bankowi dotyczące spłaconych kredytów hipotecznych w walucie wymienialnej

Rezerwy opisane zostały w nocie „Zarządzanie ryzykiem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych”.

Rezerwy na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich

Na wartość rezerw na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich wpływa wskaźnik przedpłacanych kredytów konsumenckich, oczekiwana liczba reklamacji klientów w zakresie zwrotu kosztów dla kredytów przedpłaconych przed datą bilansową oraz średnia wartość zwrotu.

Inne rezerwy

Inne rezerwy obejmują głównie rezerwy na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności, które opisano w nocie „Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności”.

Rezerwy na przyszłe płatności są wyceniane w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości niezbędnej do wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Wszystkie rezerwy tworzone są w ciężar rachunku zysków i strat, oprócz zysków i strat aktuarialnych odnoszonych do innych dochodów całkowitych.

W przypadku gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualne oceny rynkowe co do wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.

Informacje finansowe

Rezerwy 2019 2018
Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 269 227
Pozostałe rezerwy 313 219
Razem 582 446

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU Rezerwy na nierozstrzygnięte sprawy sporne, z wyłączeniem spraw spornych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych Rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia Restrukturyzacja Rezerwy na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich i hipotecznych Rezerwy na potencjalne sprawy sporne przeciwko bankowi dotyczące spłaconych kredytów hipotecznych w walucie wymienialnej Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne Inne rezerwy,
w tym rezerwy na sprawy sporne pracownicze
Razem
1 stycznia 2019, w tym: 54 50 24 227 91 446
Rezerwa krótkoterminowa 3 8 24 177 66 278
Rezerwa długoterminowa 51 42 50 25 168
Objęcie kontrolą jednostek zależnych 2 2
Zwiększenia, w tym zwiększenia istniejących rezerw 8 4 33 127 29 289 4 494
Wykorzystane kwoty (3) (1) (15) (23) (4) (46)
Niewykorzystane kwoty rozwiązane w okresie (7) (2) (1) (247) (63) (320)
Inne zmiany i reklasyfikacje 6 6
31 grudnia 2019 roku, w tym: 52 57 41 104 29 269 30 582
Rezerwa krótkoterminowa 2 7 41 104 226 6 386
Rezerwa długoterminowa 50 50 29 43 24 196

Na 31 grudnia 2019 roku w kolumnie „Rezerwy na potencjalne sprawy sporne przeciwko bankowi dotyczące spłaconych kredytów hipotecznych w walucie wymienialnej” ujęta została rezerwa na potencjalne sprawy sporne przeciwko bankowi dotyczące kredytów hipotecznych w walucie wymienialnej w wysokości 29 milionów PLN (szczegóły w nocie „Zarządzanie ryzykiem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych”). W kolumnie „Rezerwy na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich i hipotecznych” ujęto natomiast rezerwę na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich i hipotecznych przed datą bilansową w wysokości 104 miliony PLN.

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 ROKU Rezerwy na nierozstrzygnięte sprawy sporne, z wyłączeniem spraw spornych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych Rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia Restrukturyzacja Rezerwy na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich i hipotecznych Rezerwy na potencjalne sprawy sporne przeciwko bankowi dotyczące spłaconych kredytów hipotecznych w walucie wymienialnej Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne “Inne rezerwy, w tym rezerwy na sprawy sporne pracownicze Razem
31 grudnia 2017, w tym 21 46 86 62 215
Rezerwa krótkoterminowa 21 7 61 62 151
Rezerwa długoterminowa 39 25 64
Zmiany wynikające z reklasyfikacji, w tym 15 21 (36)
Rezerwa krótkoterminowa 15 21 (36)
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9, w tym 71 71
Rezerwa krótkoterminowa 47 47
Rezerwa długoterminowa 24 24
1 stycznia 2018 roku (zmieniony), w tym: 21 61 21 157 26 286
Rezerwa krótkoterminowa 22 21 108 26 177
Rezerwa długoterminowa 21 39 49 109
Zwiększenia, w tym zwiększenia istniejących rezerw 43 4 45 232 93 417
Wykorzystane kwoty (6) (3) (23) (32)
Niewykorzystane kwoty rozwiązane w okresie (4) (13) (19) (162) (28) (226)
Inne zmiany i reklasyfikacje 1 1
31 grudnia 2018 roku, w tym: 54 50 24 227 91 446
Rezerwa krótkoterminowa 3 8 24 177 66 278
Rezerwa długoterminowa 51 42 50 25 168

W pozycji „Inne rezerwy, w tym rezerwy na sprawy sporne pracownicze” w wierszu „Zwiększenia, w tym zwiększenia istniejących rezerw” została ujęta rezerwa na potencjalne zwroty klientom prowizji i opłat oraz na koszty wypełnienia zobowiązania wynikającego ze świadczenia bezpłatnych usług dla klientów w kwocie 62 milionów PLN, która rozwiązana została w 2019 roku.

 

Kalkulacja szacunków

Grupa Kapitałowa dokonała aktualizacji szacunków rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia na 31 grudnia 2019 roku wykorzystując kalkulacje przeprowadzone przez zewnętrznego niezależnego aktuariusza. Naliczone rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia.

ELEMENTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ REZERWY: 2019 2 018
przyjęta stopa dyskonta finansowego 2,00% 3,00%
średni ważony współczynnik mobilności pracowniczej 9,36% 8,48%
średni pozostały okres zatrudnienia w latach 7,80 7,89
dziesięcioletni średni zakładany roczny wzrost podstaw kalkulacji odpraw emerytalno-rentowych 2,26% 2,30%

Wpływ zwiększenia/zmniejszenia stopy dyskonta finansowego oraz planowanych wzrostów podstawy rezerwy o 1 p.p. na zmniejszenie/zwiększenie wartości rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia na 31 grudnia 2019 roku oraz na 31 grudnia 2018 roku przedstawiają poniższe tabele:

Szacunkowa zmiana rezerwy 31.12.2019 Stopa dyskonta finansowego Planowane wzrosty podstaw
scenariusz +1pp scenariusz -1pp scenariusz +1pp scenariusz -1pp
Rezerwa na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia (4) 5 6 (4)

Szacunkowa zmiana rezerwy 31.12.2019 Stopa dyskonta finansowego Planowane wzrosty podstaw
scenariusz +1pp scenariusz -1pp scenariusz +1pp scenariusz -1pp
Rezerwa na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia (3) 5 4 (3)

Grupa Kapitałowa dokonała analizy wrażliwości szacunków rezerwy na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich i hipotecznych przed datą bilansową na 31 grudnia 2019 roku na zmiany liczby reklamacji oraz średniej kwoty zwrotów dla klienta.

Szacunkowa zmiana rezerwy Zmiana liczby reklamacji Zmiana średniej kwoty zwrotu
-10% 10% -10% 10%
Rezerwa na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich i hipotecznych (10) 10 (10) 10

Wyniki wyszukiwania: