38. Skład grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA i zakres działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Raport roczny
2019
pko-grafy_jedn-dominujaca-pl (1) pko-grafy_jedn-dominujaca-pl (1)

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wchodzą następujące jednostki zależne:

Lp. JEDNOSTKI ZALEŻNE BEZPOŚREDNIO Siedziba Działalność % Udział w kapitale
31.12.2019 31.12.2018
1 PKO Bank Hipoteczny SA Gdynia działalność bankowa 100 100
2 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warszawa zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 100 100
3 PKO Leasing SA Łódź “działalność leasingowa i udzielanie pożyczek” 100 100
4 PKO BP BANKOWY PTE SA Warszawa zarządzanie funduszami emerytalnymi 100 100
5 PKO BP Finat sp. z o.o. Warszawa działalność usługowa, w tym usługi agenta transferowego 100 100
6 PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA Warszawa ubezpieczenia na życie 100 100
7 PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA Warszawa pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe 100 100
8 PKO Finance AB Sztokholm, Szwecja usługi finansowe 100 100
9 KREDOBANK SA Lwów, Ukraina działalność bankowa 100 100
10 ZenCard sp. z o.o. Warszawa wsparcie technologiczne IT handlu i usług 100 100
11 Merkury – fizan* Warszawa lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu 100 100
12 NEPTUN – fizan8 Warszawa 100 100
13 PKO VC – fizan* Warszawa 100 100
Qualia Development sp. z o.o.** Warszawa działalność deweloperska 100
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o.*** Warszawa usługi chmury obliczeniowej 100

 

*PKO Bank Polski SA posiada certyfikaty inwestycyjne funduszu; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu.
*28 czerwca 2019 roku nastąpiło połączenie Qualia Development sp. z o.o. jako spółki przejmowanej i PKO Leasing SA jako spółki przejmującej.
***Od 5 września 2019 roku spółka jest klasyfikowana jako wspólne przedsięwzięcie.

Lp. Nazwa Jednostki Siedziba Działalność Udział w kapitale*
JEDNOSTKI ZALEŻNE POŚREDNIO 31.12.2019 31.12.2018
GRUPA PKO Leasing SA
1 PKO Leasing Nieruchomości sp. z o.o. Warszawa działalność leasingowa 100 100
2 PKO Agencja Ubezpieczeniowa sp. z o.o. Warszawa działalność agencyjna w zakresie zawierania umów ubezpieczenia 100 100
2.1 PKO Leasing Finanse sp. z o.o. Warszawa sprzedaż przedmiotów poleasingowych 100 100
3 PKO Leasing Sverige AB Sztokholm, Szwecja działalność leasingowa 100 100
4 PKO Faktoring SA Warszawa działalność faktoringowa 100 100
5 Prime Car Management SA** Gdańsk działalność leasingowa oraz usługi zarządzania flotą 100
5.1 Futura Leasing SA Gdańsk działalność leasingowa oraz sprzedaż przedmiotów poleasingowych 100
5.2 Masterlease sp. z o.o. Gdańsk działalność leasingowa 100
5.3 MasterRent24 sp. z o.o. Gdańsk wynajem krótkoterminowy pojazdów 100
6 ROOF Poland Leasing 2014 DAC** Dublin, Irlandia spółka celowa utworzona na potrzeby sekurytyzacji wierzytelności leasingowych
7 Polish Lease Prime 1 DAC*** Dublin, Irlandia
GRUPA PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA
8 Ubezpieczeniowe Usługi Finansowe sp. z o.o. Warszawa działalność usługowa 100 100
GRUPA KREDOBANK SA
9 Finansowa Kompania „Idea Kapitał” sp. z o.o. Lwów, Ukraina działalność usługowa 100 100
Merkury – fiz an
10 „Zarząd Majątkiem Górczewska” sp. z o.o. Warszawa zarządzanie nieruchomością 100 100
11 Molina sp. z o.o. Warszawa komplementariusz w spółkach funduszu 100 100
12 Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami 100 100
13 Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. Warszawa 100 100
14 “Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. w likwidacji  Warszawa 100 100
15 Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A. Warszawa 100 100
16 Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A. Warszawa 100 100
17 Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A. Warszawa 100 100
NEPTUN – fizan
18 Qualia sp. z o.o.**** Warszawa obsługa posprzedażowa produktów deweloperskich 100
19 Sarnia Dolina sp. z o.o.***** Warszawa działalność deweloperska 100
20 Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA Warszawa działalność usługowa 100 100
20.1 „Inter-Risk Ukraina” spółka z dodatkową odpowiedzialnością****** Kijów, Ukraina działalność windykacyjna 99,90 99,90
20.2 Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” sp. z o.o.******* Kijów, Ukraina usługi finansowe 95,4676 95,4676
21 „CENTRUM HAFFNERA” sp. z o.o. Sopot zarządzanie spółką zależną 72,9766 72,9766
21.1 „Sopot Zdrój” sp. z o.o. Sopot zarządzanie nieruchomością 100 100

* Udział podmiotu bezpośrednio dominującego w kapitale jednostki
** Spółka zależna od PKO Leasing SA od 27 maja 2019 roku.
*** PKO Leasing SA, zgodnie z MSSF 10, sprawuje kontrolę nad spółką, mimo że nie posiada w spółce zaangażowania kapitałowego.
**** Spółka zależna od PKO Leasing SA od 26 września 2019 roku; PKO Leasing SA, zgodnie z MSSF 10, sprawuje kontrolę nad spółką, mimo że nie posiada w spółce zaangażowania kapitałowego.
***** 31 stycznia 2019 roku nastąpiło połączenie Qualia sp. z o.o. jako spółki przejmującej i Qualia – Residence sp. z o.o. jako spółki przejmowanej; Qualia sp. z o.o. do 7 maja 2019 roku była spółką zależną od Qualia Development sp. z o.o.
****** Do 18 czerwca 2019 roku spółka zależna od Qualia Development sp. z o.o.
******* Drugim udziałowcem spółki jest Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” sp. z o.o.
******** Drugim udziałowcem spółki jest „Inter-Risk Ukraina” spółka z dodatkową odpowiedzialnością.

Wyniki wyszukiwania: