39. Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia

Raport roczny
2019

Skrócone informacje o jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

Grupa Kapitałowa posiada następujące jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia.

Lp. Nazwa jednostki Siedziba Działalność % Udział w kapitale*
31.12.2019 31.12.2018
Wspólne przedsięwzięcia PKO Banku Polskiego SA
1 Operator Chmury Krajowej sp. z o.o.** Warszawa usługi chmury obliczeniowej 50
2 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. Warszawa działalność wspomagająca usługi finansowe, w tym obsługa transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych 34 34
1 EVO Payments International s.r.o. Praga, Czechy działalność wspomagająca usługi finansowe 100 100
EVO Payments International sp. z o.o.*** Warszawa działalność wspomagająca usługi finansowe 100
Wspólne przedsięwzięcie NEPTUN – fizan
2 „Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. Poznań zarządzanie nieruchomością 41,4455 41,4455
Jednostki stowarzyszone PKO Banku Polskiego SA
1 Bank Pocztowy SA Bydgoszcz działalność bankowa 25,0001 25,0001
2 „Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. Poznań poręczenia 33,33 33,33

 

* Udział podmiotu sprawującego współkontrolę/mającego znaczący wpływ/bezpośrednio dominującego w kapitale jednostki
** Wspólne przedsięwzięcie PKO Banku Polskiego SA od 5 września 2019 roku; poprzednio spółka zależna ze 100% udziałem Banku w kapitale zakładowym spółki.
*** 1 października 2019 roku nastąpiło połączenie EVO Payments International sp. z o.o. jako spółki przejmowanej i Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. jako spółki przejmującej.

Poniżej przedstawiono podsumowanie danych finansowych odrębnie dla każdego wspólnego przedsięwzięcia oraz każdej jednostki stowarzyszonej Grupy Kapitałowej. Wykazane kwoty pochodzą ze sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek sporządzonych zgodnie z MSSF lub polskimi standardami rachunkowości (PSR). W przypadku jednostek posiadających spółki zależne prezentowane dane pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych tych jednostek. Dane za rok 2018 pochodzą ze zaudytowanych sprawozdań finansowych.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. (wg MSSF) 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa obrotowe 291 270
Aktywa trwałe 197 219
Zobowiązania krótkoterminowe 202 207
Zobowiązania długoterminowe 22 20
01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018
Przychody 557 519
Zysk (strata) za okres obrotowy 107 87
Pozostałe dochody całkowite 2 2
Całkowite dochody razem 109 89
Otrzymane dywidendy od jednostki zakwalifikowanej jako wspólne przedsięwzięcie 36 22

„Centrum Obsługi Biznesu” sp. o.o. (wg PSR) 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa obrotowe 8 10
Aktywa trwałe 77 79
Zobowiązania krótkoterminowe 38 32
Zobowiązania długoterminowe 39 51
01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018
Przychody 26 25
Zysk (strata) za okres obrotowy (1)

Bank Pocztowy SA (wg MSSF, dane publikowane przez spółkę) 30.06.2019 31.12.2018
Aktywa ogółem 7 884 7 565
Zobowiązania ogółem 7 280 6 963
01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2019
Przychody 220 439
Zysk (strata) za okres 11 7
Pozostałe dochody całkowite (8) 12
Całkowite dochody razem 3 19

„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. (wg PSR) 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa obrotowe 31 28
Zobowiązania krótkoterminowe 4 4
Zobowiązania długoterminowe 8 5
01.01 –
31.12.2019
01.01 – 31.12.2018
Przychody 2 1
Zysk (strata) za okres obrotowy

Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. (wg MSSF)* 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa obrotowe 61
Aktywa trwałe 65
Zobowiązania krótkoterminowe 17
Zobowiązania długoterminowe 12
01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018
Przychody 11
Zysk (strata) za okres obrotowy (23)

*Od 5 września 2019 roku spółka jest klasyfikowana jako wspólne przedsięwzięcie. Na 31 grudnia 2018 spółka była podmiotem zależnym

Informacje finansowe

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 31.12.2019 31.12.2018
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o.
Cena nabycia 17 17
Zmiana w udziale w aktywach netto (14) (14)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (3) (3)
Grupa Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 250 256
Wartość udziału na dzień objęcia współkontrolą 197 197
Zmiana w udziale w aktywach netto 53 59
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 39
Wartość udziału na dzień objęcia współkontrolą 43
Zmiana w udziale w aktywach netto (4)
Razem 289 256

JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 31.12.2019 31.12.2018
Bank Pocztowy SA 88 88
Cena nabycia 184 184
Zmiana w udziale w aktywach netto 78 73
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (174) (169)
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o.
Cena nabycia 2 2
Zmiana w udziale w aktywach netto 4 4
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (6) (6)
Razem 88 88

ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI WE WSPÓLNYCH
PRZEDSIĘWZIĘCIACH
2019 2018
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na początek okresu 256 244
Zmiana kwalifikacji udziałów z podmiotów zależnych do wspólnych przedsięwzięć 43
Udział w zyskach i stratach 26 34
Dywidenda (36) (22)
Pozostałe
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na koniec okresu 289 256

ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKACH
STOWARZYSZONYCH
2019 2018
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na początek okresu 88 149
Udział w zyskach i stratach 5 3
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (5) (32)
Udział w zmianie pozostałych składników kapitału własnego (13)
Zmiana kwalifikacji akcji z podmiotów stowarzyszonych do aktywów finansowych (19)
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu 88 88

Na 31 grudnia 2019 roku oraz na 31 grudnia 2018 roku jednostka dominująca nie posiadała udziału w zobowiązanych warunkowych jednostek stowarzyszonych nabytych wspólnie z innym inwestorem.

ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI – UZGODNIENIE RUCHU 2019 2018
Wartość na początek okresu 178 146
Utworzenie w okresie 5 32
Wartość na koniec okresu 183 178

Wyniki wyszukiwania: