41. Dywidendy z podziałem na akcje

25 lutego 2019 roku Bank otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w 2018 roku.

Jednocześnie KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2018 rok. KNF oczekiwała także przedłożenia stanowiska Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku w zakresie otrzymanego przez Bank zalecenia.

Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza Banku podjęły uchwały, iż w granicach swoich kompetencji każdy z tych organów będzie realizował ww. zalecenie KNF.

Raport roczny
2019

28 marca 2019 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendacji podziału zysku za 2018 rok w wysokości 3 335 302 049 zł, wskazując na jego następujące przeznaczanie:

  • dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 1 662 500 000 PLN,
  • kapitał rezerwowy w kwocie 5 151 025 PLN.

Dodatkowo, Zarząd Banku zaproponował, aby część zysku w kwocie 1 667 651 024 PLN pozostała niepodzielona. Uzasadnieniem dla braku podziału części zysku jest potencjalna możliwość jego wykorzystania dla celów realizowania wypłat dywidendy w następnych latach.

Wyżej wymieniona decyzja była spójna z deklarowaną przez Bank decyzją o zastosowaniu się do zalecenia KNF.

4 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Banku pozytywnie zaopiniowała wyżej wymienioną rekomendację Zarządu Banku.

6 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Banku za rok 2018 (uchwała nr 6/2019) zgodnie z przedłożoną przez Zarząd Banku wyżej wymienioną rekomendacją.

Tym samym na dywidendę przeznaczono 49,8% zysku za 2018 rok, co stanowi 1,33 zł brutto na jedną akcję. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA uchwaliło, że dniem dywidendy (dniem nabycia praw do dywidendy) był 31 lipca 2019 roku, a dniem wypłaty dywidendy był 14 sierpnia 2019 roku.

Wyniki wyszukiwania: