Raport roczny
2019

Zasady rachunkowości

MSSF 16 „Leasing” obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie i zastąpił uprzednio obowiązujący MSR 17 „Leasing”. Zgodnie z MSSF 16 umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeśli przekazuje prawo do użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie. Istotnym elementem nowej definicji leasingu jest wymóg sprawowania kontroli nad użytkowanym aktywem i czerpania korzyści ekonomicznych ze zidentyfikowanego w umowie składnika aktywów.

MSSF 16 eliminuje z punktu widzenia leasingobiorcy klasyfikację leasingu na leasing operacyjny i leasing finansowy, wprowadzając jeden model ujęcia i wyceny zbieżny z ujęciem leasingu finansowego w ramach MSR 17. Leasingobiorca jest zobowiązany rozpoznać aktywa z tytułu prawa do użytkowania przedmiotu leasingu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz zobowiązania z tytułu płatności leasingowych, za wyjątkiem krótkoterminowych umów leasingowych (do 12 miesięcy) oraz umów leasingowych dotyczących nieistotnych kwotowo składników aktywów. Leasingobiorca jest również zobowiązany rozpoznać koszty amortyzacji składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania przedmiotu leasingu oraz koszty odsetek z tytułu zobowiązania leasingowego w rachunku zysków i strat (zgodnie z MSR 17 wydatki związane z wykorzystaniem aktywów będących przedmiotem leasingu ujęte były w ogólnych kosztach administracyjnych). Aktywa z tytułu prawa do użytkowania podlegają liniowej amortyzacji, natomiast zobowiązania z tytułu umów leasingowych podlegają wycenie metodą zamortyzowanego kosztu.

Grupa Kapitałowa dokonała wdrożenia standardu retrospektywnie z odniesieniem skumulowanego efektu zastosowania standardu do kapitałów własnych na 1 stycznia 2019 roku bez przekształcania danych porównawczych, ujmując aktywa z tytułu praw do użytkowania w kwocie równej zobowiązaniom z tytułu leasingu w wartości bieżącej przyszłych opłat leasingowych, skorygowanych o kwoty przedpłat ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej bezpośrednio przed dniem pierwszego zastosowania.

Leasing – leasingodawca

Grupa Kapitałowa występuje jako leasingodawca w odniesieniu do umów leasingu dotyczących użytkowania środków transportu, budynków, w tym powierzchni biurowych, oraz maszyn i urządzeń. Grupa Kapitałowa prowadzi działalność leasingową poprzez spółki z Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA oraz KREDOBANK SA.

Grupa Kapitałowa jako leasingodawca klasyfikuje leasing do leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego.

Umowa leasingu jest zaliczana do leasingu operacyjnego, jeżeli nie następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z posiadania bazowego składnika aktywów. W przypadku tym Grupa Kapitałowa ujmuje opłaty leasingowe jako przychód metodą liniową.

Umowa leasingu jest zaliczana do leasingu finansowego, jeżeli następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z posiadania bazowego składnika aktywów. Grupa Kapitałowa klasyfikuje umowy do leasingu finansowego, w odniesieniu do których spełniony został co najmniej jeden z warunków lub spełnione zostały wszystkie następujące warunki:

 • na mocy leasingu następuje przeniesienie na leasingobiorcę własności bazowego składnika aktywów przed końcem okresu leasingu,
 • leasingobiorca ma opcję zakupienia bazowego składnika aktywów za cenę, która według przewidywań będzie na tyle niższa od wartości godziwej ustalonej na dzień, gdy opcja zakupienia składnika będzie mogła zostać zrealizowana, że w dacie początkowej można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej opcji,
 • okres leasingu stanowi większą część ekonomicznego okresu użytkowania bazowego składnika aktywów, nawet jeżeli tytuł prawny nie ulega przeniesieniu,
 • wartość bieżąca opłat leasingowych w dacie początkowej wynosi zasadniczo prawie tyle, ile wynosi łączna wartość godziwa bazowego składnika aktywów, za który w przypadku subleasingu przyjmuje się wartość aktywa z tytułu prawa do użytkowania wynikającego z głównej umowy leasingu, oraz
 • bazowy składnik aktywów ma na tyle specjalistyczny charakter, że tylko leasingobiorca może z niego korzystać bez dokonywania większych modyfikacji.

W dacie rozpoczęcia leasingu finansowego Grupa Kapitałowa jako leasingodawca w leasingu finansowym prezentuje należności w kwocie równej inwestycji leasingowej netto, tj. inwestycji leasingowej brutto zdyskontowanej stopą procentową leasingu.

Jako inwestycję leasingową brutto rozumie się sumę:

 • opłat leasingowych należnych leasingodawcy wynikających z leasingu finansowego,
 • oraz ewentualnej niegwarantowanej wartości końcowej przypisanej leasingodawcy.

Stopa procentowa leasingu stosowana przez Grupę Kapitałową to stopa, która powoduje, że wartość bieżąca opłat leasingowych oraz niegwarantowanej wartości końcowej równa się sumie wartości godziwej bazowego składnika aktywów oraz wszelkich początkowych kosztów bezpośrednich poniesionych przez Grupę Kapitałową.

Leasing – leasingobiorca

Do umów leasingu lub umów zawierających leasing Grupa Kapitałowa kwalifikuje umowy, zgodnie z którymi:

 • uzyskuje prawo do używania zidentyfikowanego składnika aktywów, a prawo dostawcy do podstawienia alternatywnego składnika aktywów nie jest znaczące, oraz
 • posiada prawo do uzyskania zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych z użytkowania prawa przez cały okres użytkowania, oraz
 • posiada prawo do kierowania użytkowaniem zidentyfikowanego składnika aktywów przez cały okres użytkowania, gdy:
  • Grupa Kapitałowa posiada prawo do kierowania tym, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystuje się składnik aktywów przez cały okres użytkowania,lub
  • podjęto wcześniej odpowiednie decyzje dotyczącego tego, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystuje się składnik aktywów.

Grupa Kapitałowa stosuje wyłączenia i nie ujmuje aktywów z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązań w odniesieniu do:

 • leasingów krótkoterminowych, do których Grupa Kapitałowa zalicza umowy bez możliwości zakupu składnika aktywów, zawarte na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia umowy, w szczególności umowy zawarte na czas nieokreślony z krótkim (do 12 miesięcy) terminem wypowiedzenia, bez znaczących kar, przez które rozumie się w szczególności poniesione nakłady z tytułu inwestycji w obcym środku trwałym oraz koszty zmiany lokalizacji,
 • leasingów niskocennych (składnik aktywów ma wartość mniejszą niż 20 000 PLN, ustalaną w oparciu o wartość nowego składnika aktywów bez względu na wiek składnika aktywów objętego leasingiem), z wyłączeniem umów najmu powierzchni.

Zobowiązanie z tytułu leasingu Grupa Kapitałowa wycenia początkowo w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie.

Na wartość zobowiązania z tytułu leasingu wpływają:

 • stałe opłaty pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe,
 • zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki, wycenione początkowo z zastosowaniem indeksu lub stawki obowiązujących na datę rozpoczęcia,
 • kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej,
 • cena wykonania opcji kupna, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo powyżej 50%, że Grupa Kapitałowa skorzysta z opcji kupna,
 • kary pieniężne z tytułu wypowiedzenia umowy leasingu, jeżeli umowa leasingu przewiduje opcję wypowiedzenia przez Grupę Kapitałową jako leasingobiorcę.

Grupa Kapitałowa do opłat leasingowych nie zalicza zmiennych opłaty uzależnionych od czynników zewnętrznych.

Po początkowym ujęciu Grupa Kapitałowa wycenia zobowiązania z tytułu leasingu w zamortyzowanym koszcie.

Aktualizację wyceny zobowiązania z tytułu leasingu Grupa Kapitałowa ujmuje jako korektę składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania. W przypadku gdy w wyniku aktualizacji wyceny wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania została zmniejszona do zera i ma miejsce dalsze zmniejszenie wyceny zobowiązania z tytułu leasingu, pozostałą kwotę aktualizacji wyceny Grupa Kapitałowa ujmuje jako zysk lub stratę.

Składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania podlegają przez Grupę Kapitałową początkowej wycenie według kosztu, który obejmuje:

 • kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
 • wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe,
 • wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez Grupę Kapitałową.

Po początkowym ujęciu Grupa Kapitałowa wycenia składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania pomniejszając jego wartość początkową o odpisy amortyzacyjne (umorzenie metodą liniową) i odpis z tytułu utraty wartości oraz koryguje z tytułu aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu.

Grupa Kapitałowa do zdyskontowania przyszłych płatności leasingowych stosuje stopy dyskonta:

 • skalkulowane na bazie krzywych rentowności odzwierciedlających koszt finansowania w danej walucie,
 • pokrywające tenor najdłuższej umowy leasingowej podlegającej wycenie i odzwierciedlające – dla danej waluty – stałą rynkową stopę procentową oraz koszt finansowania Grupy Kapitałowej (tenory umów leasingowych mieszczą się w przedziale od 1 roku do 99 lat),
 • odczytane z krzywej dla terminu zapadalności odpowiadającego połowie terminu zapadalności umowy leasingowej.

Wartość krańcowej stopy pożyczkowej dla umów leasingowych Grupa Kapitałowa aktualizuje w okresach kwartalnych.

Grupa Kapitałowa stosuje te same stopy dyskontowe do portfela umów leasingu samochodów oraz nieruchomości, w tym praw wieczystego użytkowania gruntów z uwzględnieniem wpływu zabezpieczenia umowy leasingowej na stosowaną stawkę dyskontową.

Opłaty leasingowe w odniesieniu do umów leasingu krótkoterminowego i niskocennego Grupa Kapitałowa ujmuje jako koszt metodą liniową w trakcie okresu leasingu. Różnice pomiędzy kwotami zapłaconymi i wynikającymi z liniowego rozliczenia kosztów ujmowane są jako czynne lub bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

 

 

Wpływ wdrożenia MSFF 16:

Zobowiązania z tytułu leasingu

W wyniku wdrożenia standardu Grupa Kapitałowa rozpoznała zobowiązania z tytułu leasingu prezentowane w nocie „Pozostałe zobowiązania” w kwocie 956 milionów PLN w wartości bieżącej przyszłych opłat leasingowych pozostających do zapłaty na moment rozpoczęcia stosowania MSSF 16, na które składają się stałe opłaty leasingowe oraz zmienne opłaty leasingowe uzależnione od indeksów rynkowych.

Wartość zobowiązania została skorygowana o koszty zapłacone z góry według stanu na 1 stycznia 2019 roku
w wysokości 4 milionów PLN (ujęte w pozycji „Inne aktywa”).

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Grupa Kapitałowa rozpoznała 960 milionów PLN aktywów z tytułu prawa do użytkowania na 1 stycznia 2019 roku, na które składają się kwota początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu w kwocie 956 milionów PLN oraz opłaty leasingowe opłacone z góry w wysokości 4 milionów PLN.

Dodatkowo Grupa Kapitałowa w związku z wdrożeniem standardu zaklasyfikowała prawa wieczystego użytkowania gruntów jako umowy leasingu. W konsekwencji Grupa Kapitałowa dokonała spisania prawa wieczystego użytkowania gruntów ujętego w księgach rachunkowych według stanu na 31 grudnia 2018 roku obciążając niepodzielony wynik finansowy w kwocie 111 milionów PLN.

Zastosowane szacunki

Wdrożenie MSSF 16 wymagało przyjęcia przez Grupę Kapitałową następujących istotnych szacunków, które mają wpływ na wycenę zobowiązań z tytułu leasingu oraz aktywów z tytułu prawa do użytkowania:

Ustalenie okresu leasingu w odniesieniu do umów zawartych na czas nieokreślony

W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony dotyczących placówek oddziałów Banku Grupa Kapitałowa przyjęła okres leasingu spójny z okresem amortyzacji nieumorzonych na dzień wdrożenia standardu inwestycji wykonanych w tych nieruchomościach, a w przypadku braku takich inwestycji okres 4 lat, biorąc pod uwagę istotne koszty związane ze zmianą lokalizacji oddziałów w trakcie ich funkcjonowania.

Łączny wpływ wydłużenia okresu leasingu ponad nieodwołalny okres leasingu (umowny okres wypowiedzenia) na wartość zobowiązania zgodnie z powyższym podejściem wyniósł 227 milionów PLN.

Ustalenie stopy procentowej stosowanej do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych

Stopy dyskonta użyte przez Grupę Kapitałową do zdyskontowania przyszłych płatności leasingowych (krańcowe stopy pożyczkowe) mieściły się na moment pierwszego zastosowania w przedziale dla PLN od 2,06% do 8,68%, dla EUR od 0,6% do 4,0%, dla USD od 3,8% do 4,0%, a dla UAH 18% i zostały skalkulowane na bazie krzywych odzwierciedlających koszt finansowania w danej walucie pokrywających tenor najdłuższej umowy leasingowej, podlegającej wycenie. Tenory umów leasingowych mieszczą się w przedziale od 1 roku do 99 lat. Na potrzeby oszacowania zastosowane zostały stopy dyskontowe dla terminu zapadalności odpowiadającego połowie terminu zapadalności umowy leasingowej.

Łączny wpływ dyskonta z tytułu zastosowania powyższych stóp do kalkulacji wartości bieżącej zobowiązań z tytułu leasingu wyniósł 410 milionów PLN.

Adekwatność kapitałowa

Wzrost aktywów wynikający z rozpoznania aktywów z tytułu prawa do użytkowania dotyczącego umów leasingu spowodował wzrost wymogów kapitałowych na 1 stycznia 2019 roku o 78 milionów PLN. Dodatkowo, w związku ze spisaniem prawa wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 111 milionów PLN o taką wartość spadły fundusze własne Grupy. Powyższe wpłynęło na zmniejszenie na 1 stycznia 2019 roku współczynnika kapitału Tier I o ok. 14 p.b. oraz łącznego współczynnika kapitałowego o ok. 15 p.b.

Łączny wpływ korekt z tytułu wdrożenia MSSF 16 na aktywa i zobowiązania Grupy Kapitałowej

Uzgodnienie różnicy pomiędzy kwotami przyszłych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego ujawnionymi zgodnie z MSR 17 na 31 grudnia 2018 roku, a zobowiązaniami z tytułu leasingu ujętymi na 1 stycznia 2019 roku według MSSF 16 prezentuje tabela poniżej:

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 31.12.2018 roku (bez dyskonta) 637
Przyszłe płatności z tytułu praw wieczystego użytkowania 508
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego łącznie z przyszłymi płatnościami z tytułu praw wieczystego użytkowania 31.12.2018 roku (bez dyskonta) 1 145
Krótkoterminowe umowy leasingowe (6)
Wpływ dyskonta przy użyciu krańcowej stopy procentowej (410)
Korekta o różnicę w ujęciu opcji przedłużenia/zakończenia umowy leasingowej 227
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu 01.01.2019 roku 956

Wpływ wdrożenia MSSF 16 na ujęcie dodatkowych zobowiązań finansowych i odpowiadających im aktywów z tytułu prawa do użytkowania aktywów:

Wpływ na sprawozdanie z sytuacji finansowej 31.12.2018 roku
według MSR 17
Spisanie prawa wieczystego użytkowania gruntów Efekt ujęcia umów leasingu (z dyskontem) Łączny efekt ujęcia umów leasingu
(z dyskontem)
01.01.2019 roku
według MSSF 16
z tytułu prawa wieczystego użytkowania z tytułu leasingu operacyjnego
Aktywa
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 2 931 (111) 157 802 959 3 779
prawo do użytkowania aktywów 157 802 959 959
grunty i budynki 1 537 (111) 1 426
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 15 1 1 16
prawo do użytkowania aktywów 1 1 1
Inne aktywa, w tym: 3 454 (4) (4) 3 450
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 222 (4) (4) 218
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Pozostałe zobowiązania, w tym: 3 685 158 798 956 4 641
zobowiązania z tytułu leasingu 158 798 956 956
Kapitał własny 39 101 (111) 38 990

W wyniku wdrożenia MSSF 16 w 2019 roku ogólne koszty administracyjne nie zostały obciążone kwotą rat leasingowych netto w wysokości 221 milionów PLN. Koszty rat leasingowych zostały alokowane do kosztów amortyzacji w wysokości 206 milionów PLN oraz do kosztów odsetkowych w wysokości 26 milionów PLN.

Informacje finansowe

Leasingobiorca

LEASINGOBIORCA – KWOTY DOTYCZĄCE LEASINGU UJĘTE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2019
Amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania (206)
Koszty odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu (26)
Koszty związane z krótkoterminowymi umowami leasingowymi (12)
Koszty związane z umowami leasingowymi aktywów o niskiej wartości, które nie są umowami krótkoterminowymi, koszty z tytułu podatku od towarów i usług niepodlegającego odliczeniu oraz koszty opłat eksploatacyjnych (66)
Razem (310)

LEASINGOBIORCA – CAŁKOWITY WYPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU LEASINGU 2019
Całkowity wypływ środków pieniężnych z tytułu leasingu 221

AKTYWA Z TYTUŁU PRAWA DO UŻYTKOWANIA 31.12.2019
Rzeczowe aktywa trwałe 886
Grunty i budynki 860
Inne, w tym: 26
nieruchomości inwestycyjne 26
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 1
Grunty i budynki 1
Razem 887

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 31.12.2019
Zobowiązania z tytułu leasingu 894

Leasingodawca - leasing operacyjny

LEASINGODAWCA – LEASING OPERACYJNY 2019 2018
Przychody z tytułu leasingu 273 81
Koszty amortyzacji środków trwałych oddanych w leasing operacyjny 138 60
Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego razem 135 21

ŁĄCZNA KWOTA PRZYSZŁYCH OPŁAT LEASINGOWYCH Z TYTUŁU NIEODWOŁALNEGO LEASINGU OPERACYJNEGO – LEASINGODAWCA 31.12.2019 31.12.2018
Dla okresu:
do 1 roku 453 73
od 1 do 2 lat 244 42
od 2 do 3 lat 179 25
od 3 do 4 lat 63 7
od 4 do 5 lat 9 1
powyżej 5 lat 2 6
Razem 950 154

Dla umów leasingu operacyjnego, gdzie Grupa Kapitałowa jest leasingodawcą, przeciętny okres trwania umowy wynosi z reguły do 36 miesięcy. Leasingobiorca ponosi koszty serwisu oraz ubezpieczeń.

Aktywa oddane w leasing na podstawie leasingu operacyjnego przedstawiono w nocie „Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe”.

Leasingodawca - leasing finansowy

LEASINGODAWCA – LEASING FINANSOWY 2019 2018
Przychody z tytułu odsetek od należności z tytułu leasingu finansowego 732 607

WARTOŚĆ KWOT INWESTYCJI LEASINGOWYCH BRUTTO ORAZ MINIMALNYCH OPŁAT LEASINGOWYCH NALEŻNYCH NA 31.12.2019 Inwestycja
leasingowa brutto
w tym: Niezrealizowane przychody Inwestycja leasingowa netto
Niezdyskontowane opłaty leasingowe Niezdyskontowane niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy
do 1 roku 7 165 6 999 166 (627) 6 538
od 1 roku do 2 lat 4 862 4 687 175 (378) 4 484
od 2 do 3 lat 3 209 3 094 115 (196) 3 013
od 3 do 4 lat 1 725 1 693 32 (88) 1 637
od 4 do 5 lat 795 783 12 (32) 763
powyżej 5 lat 374 373 1 (21) 353
Razem brutto 18 130 17 629 501 (1 342) 16 788
Odpisy na oczekiwane straty (464) (464) (464)
Razem netto 17 666 17 165 501 1342 16 324

WARTOŚĆ KWOT INWESTYCJI LEASINGOWYCH BRUTTO ORAZ MINIMALNYCH OPŁAT LEASINGOWYCH NALEŻNYCH NA 31.12.2018 Inwestycja
leasingowa brutto
w tym: Niezrealizowane przychody Inwestycja leasingowa netto
Niezdyskontowane opłaty leasingowe Niezdyskontowane niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy
do 1 roku 6 059 6 059 (521) 5 538
od 1 roku do 2 lat 4 287 4 287 (267) 4 020
od 2 do 3 lat 2 914 2 914 (179) 2 735
od 3 do 4 lat 1 634 1 634 (98) 1 536
od 4 do 5 lat 771 771 (46) 725
powyżej 5 lat 460 460 (28) 432
Razem brutto 16 125 16 125 (1 139) 14 986
Odpisy na oczekiwane straty (489) (489) (489)
Razem netto 15 636 15 636 (1 139) 14 497

Wyniki wyszukiwania: