43. Zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe zobowiązania otrzymane i udzielone

Raport roczny
2019

Zasady rachunkowości

W momencie początkowego ujęcia umowę gwarancji finansowej wycenia się w wartości godziwej. W kolejnych okresach, na dzień bilansowy gwarancje finansowe wyceniane są w kwocie wyższej z dwóch:

  • kwocie odpisu na oczekiwane straty kredytowe, lub
  • kwocie rozpoznanej w momencie początkowym prowizji, amortyzowanej w czasie zgodnie z MSSF 15.

Informacje finansowe

Programy papierów wartościowych objęte submisją (maksymalne zobowiązanie grupy kapitałowej do objęcia papierów wartościowych)

Emitent papierów wartościowych
z gwarancją objęcia emisji
Rodzaj gwarantowanych
papierów wartościowych
Maksymalne zobowiązanie do objęcia papierów wartościowych Okres
obowiązywania
umowy
Stan na 31 grudnia 2019 roku
Spółka C obligacje korporacyjne 36 31.12.2022
Razem 36

Emitent papierów wartościowych
z gwarancją objęcia emisji
Rodzaj gwarantowanych
papierów wartościowych
Maksymalne zobowiązanie do objęcia papierów wartościowych Okres
obowiązywania
umowy
Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku
Spółka A obligacje korporacyjne 1 266 31.12.2020
Spółka B obligacje korporacyjne 708 31.07.2020
Spółka C obligacje korporacyjne 47 31.12.2022
Razem 2 021

Wszystkie umowy dotyczą Umów Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji. Wszystkie papiery wartościowe objęte przez Grupę Kapitałową subemisją zaliczają się do papierów z nieograniczoną zbywalnością, nienotowanych na giełdach i nieznajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym.

Zobowiązania umowne

WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH DOTYCZĄCYCH 31.12.2019 31.12.2018
wartości niematerialnych 28 43
rzeczowych aktywów trwałych 29 51
Razem 57 94

Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE NA 31.12.2019 Udzielone zobowiązania w wartości nominalnej Rezerwy na udzielone zobowiązania według MSSF 9 Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne netto
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe 51 360 (196) 51 164
mieszkaniowe 3 329 (30) 3 299
gospodarcze 38 265 (119) 38 146
konsumpcyjne 9 766 (47) 9 719
Pozostałe 4 008 (13) 3 995
Razem 55 368 (209) 55 159
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 22 756 (87) 22 669
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 10 137 (57) 10 080
dla podmiotów finansowych 595 595
dla podmiotów niefinansowych 9 383 (57) 9 326
dla podmiotów budżetowych 159 159
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe 36 36
dla podmiotów niefinansowych 36 36
Udzielone akredytywy 1 201 (3) 1 198
dla podmiotów niefinansowych 1 201 (3) 1 198
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 35 35
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe 101 101
Razem 11 510 (60) 11 450
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 8 147 (56) 8 091
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy 2 560 (14) 2 546
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 66 878 (269) 66 609

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE NA 31.12.2018 Udzielone zobowiązania w wartości nominalnej Rezerwy na udzielone zobowiązania według MSSF 9 Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne netto
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe 45 867 (166) 45 701
mieszkaniowe 4 275 (35) 4 240
gospodarcze 32 618 (96) 32 522
konsumpcyjne 8 974 (35) 8 939
Pozostałe 4 010 (11) 3 999
Razem 49 877 (177) 49 700
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 23 378 (67) 23 311
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 6 515 (46) 6 469
dla podmiotów finansowych 433 (1) 432
dla podmiotów niefinansowych 6 069 (44) 6 025
dla podmiotów budżetowych 13 (1) 12
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe 2 021 (2) 2 019
dla podmiotów finansowych
dla podmiotów niefinansowych 2 021 (2) 2 019
Udzielone akredytywy 1 207 (2) 1 205
dla podmiotów niefinansowych 1 205 (2) 1 203
dla podmiotów budżetowych 2 2
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 4 4
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe 188 188
Razem 9 935 (50) 9 885
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 6 516 (46) 6 470
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy 2 418 (19) 2 399
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 59 812 (227) 59 585

Zobowiązania udzielone według terminów wymagalności

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2019 do 1 miesiąca
łącznie
powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
powyżej
1 roku
do 5 lat
włącznie
powyżej
5 lat
Razem
Zobowiązania udzielone w wartości nominalnej
zobowiązania udzielone – finansowe 15 936 3 567 15 086 12 000 8 779 55 368
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia 161 1 653 5 185 3 176 1 335 11 510
Razem 16 097 5 220 20 271 15 176 10 114 66 878

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2018 do 1 miesiąca
łącznie
powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
powyżej
1 roku
do 5 lat
włącznie
powyżej
5 lat
Razem
Zobowiązania udzielone w wartości nominalnej
zobowiązania udzielone – finansowe 12 626 2 874 13 293 12 026 9 058 49 877
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia 290 693 4 823  3 313 816 9 935
Razem 12 916 3 567 18 116 15 339 9 874 59 812

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE NA 31.12.2019 Wartość nominalna zobowiązań
(faza 1)
Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe
(faza 1)
Wartość nominalna zobowiązań
(faza 2)
Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe
(faza 2)
Wartość nominalna zobowiązań
(faza 3)
Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe
(faza 3)
Razem wartość nominalna Razem rezerwa Razem wartość netto
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe 48 365 (91) 2 812 (77) 183 (28) 51 360 (196) 51 164
mieszkaniowe 3 013 (16) 309 (12) 7 (2) 3 329 (30) 3 299
gospodarcze 36 942 (61) 1 155 (35) 168 (23) 38 265 (119) 38 146
konsumpcyjne 8 410 (14) 1 348 (30) 8 (3) 9 766 (47) 9 719
Pozostałe 4 005 (13) 3 4 008 (13) 3 995
Razem 52 370 (104) 2 815 (77) 183 (28) 55 368 (209) 55 159
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 20 684 (29) 1 974 (47) 98 (11) 22 756 (87) 22 669
w tym: zobowiązania pozabilansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI 67 67 67
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 9 345 (6) 501 (11) 291 (40) 10 137 (57) 10 080
dla podmiotów finansowych 595 595 595
dla podmiotów niefinansowych 8 591 (6) 501 (11) 291 (40) 9 383 (57) 9 326
dla podmiotów budżetowych 159 159 159
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe 36 36 36
dla podmiotów finansowych
dla podmiotów niefinansowych 36 36 36
Udzielone akredytywy 1 188 (1) 13 (2) 1 201 (3) 1 198
dla podmiotów niefinansowych 1 188 (1) 13 (2) 1 201 (3) 1 198
dla podmiotów budżetowych
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 35 35 35
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe 101 101 101
Razem 10 705 (7) 501 (11) 304 (42) 11 510 (60) 11 450
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 7 355 (5) 501 (11) 291 (40) 8 147 (56) 8 091
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy 2 021 (1) 390 (1) 149 (12) 2 560 (14) 2 546

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE NA 31.12.2018 Wartość nominalna zobowiązań
(faza 1)
Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe
(faza 1)
Wartość nominalna zobowiązań
(faza 2)
Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe
(faza 2)
Wartość nominalna zobowiązań
(faza 3)
Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe
(faza 3)
Razem wartość nominalna Razem rezerwa Razem wartość netto
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe 42 649 (75) 3 025 (77) 193 (14) 45 867 (166) 45 701
mieszkaniowe 3 813 (14) 454 (18) 8 (3) 4 275 (35) 4 240
gospodarcze 31 019 (50) 1 422 (38) 177 (8) 32 618 (96) 32 522
konsumpcyjne 7 817 (11) 1 149 (21) 8 (3) 8 974 (35) 8 939
Pozostałe 4 010 (11) 4 010 (11) 3 999
Razem 46 659 (86) 3 025 (77) 193 (14) 49 877 (177) 49 700
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 21 554 (28) 1 729 (35) 95 (4) 23 378 (67) 23 311
w tym: zobowiązania pozabilansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI 80 80 80
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 6 134 (10) 235 (9) 146 (27) 6 515 (46) 6 469
dla podmiotów finansowych 433 (1) 433 (1) 432
dla podmiotów niefinansowych 5 688 (8) 235 (9) 146 (27) 6 069 (44) 6 025
dla podmiotów budżetowych 13 (1) 13 (1) 12
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe 2 021 (2) 2 021 (2) 2 019
dla podmiotów finansowych
dla podmiotów niefinansowych 2 021 (2) 2 021 (2) 2 019
Udzielone akredytywy 1 206 (1) 1 (1) 1 207 (2) 1 205
dla podmiotów niefinansowych 1 204 (1) 1 (1) 1 205 (2) 1 203
dla podmiotów budżetowych 2 2 2
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 4 4 4
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe 188 188 188
Razem 9 553 (13) 235 (9) 147 (28) 9 935 (50) 9 885
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 6 135 (10) 235 (9) 146 (27) 6 516 (46) 6 470
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy 2 216 (5) 130 (5) 72 (9) 2 418 (19) 2 399

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE – PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY FAZAMI UTRATY WARTOŚCI NA 31.12.2019 Wartość brutto Razem
WARTOŚCI NIE PODLEGAJĄCE TRANSFEROM Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3
z fazy 1 do fazy 2 z fazy 2 do fazy 1 z fazy 2 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 2 z fazy 1 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 1
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe 49 380 1 045 850 20 3 60 2 51 360
Pozostałe 4 008 4 008
Razem 53 388 1 045 850 20 3 60 2 55 368
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 9 666 309 21 3 138 10 137
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe 36 36
Udzielone akredytywy 1 201 1 201
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 35 35
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe 101 101
Razem 11 039 309 21 3 138 11 510

Wartość rezerw
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE – PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY FAZAMI UTRATY WARTOŚCI NA 31.12.2019 WARTOŚCI NIE PODLEGAJĄCE TRANSFEROM Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3 Razem
z fazy 1 do fazy 2 z fazy 2 do fazy 1 z fazy 2 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 2 z fazy 1 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 1
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe (146) (29) (1) (4) (16) (196)
Pozostałe (13) (13)
Razem (159) (29) (1) (4) (16) (209)
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym (30) (3) (24) (57)
Udzielone akredytywy (3) (3)
Razem (33) (3) (24) (60)

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE – PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY FAZAMI UTRATY WARTOŚCI NA 31.12.2018 Wartość brutto Razem
WARTOŚCI NIE PODLEGAJĄCE TRANSFEROM Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3
z fazy 1 do fazy 2 z fazy 2 do fazy 1 z fazy 2 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 2 z fazy 1 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 1
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe 43 389 1 820 585 6 4 60 3 45 867
Pozostałe 4 010 4 010
Razem 47 399 1 820 585 6 4 60 3 49 877
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 6 141 180 163 3 28 6 515
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe 2 021 2 021
Udzielone akredytywy 1 204 1 1 1 1 207
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 4 4
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe 188 188
Razem 9 558 181 164 4 28 9 935

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE – PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY FAZAMI UTRATY WARTOŚCI NA 31.12.2018 Wartość rezerw Razem
WARTOŚCI NIE PODLEGAJĄCE TRANSFEROM Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3
z fazy 1 do fazy 2 z fazy 2 do fazy 1 z fazy 2 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 2 z fazy 1 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 1
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe (100) (59) (4) (3) (166)
Pozostałe (11) (11)
Razem (111) (59) (4) (3) (177)
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym (34) (7) (5) (46)
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe (2) (2)
Udzielone akredytywy (2) (2)
Razem (38) (7) (5) (50)

Pozabilansowe zobowiązania otrzymane

POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ 31.12.2019 31.12.2018
Finansowe 119 90
Gwarancyjne 2 478 1 825
Razem 2 597 1 915

Wzrost pozabilansowych zobowiązań otrzymanych o charakterze gwarancyjnym w stosunku do 31 grudnia 2018 roku spowodowany był głównie zwiększeniem limitu gwarancji w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

Uprawnienie do sprzedaży lub obciążenia zastawem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz grupy kapitałowej

Na 31 grudnia 2019 roku oraz na 31 grudnia 2018 roku na rzecz Grupy Kapitałowej Banku nie ustanowiono zabezpieczeń, które Grupa Kapitałowa Banku była uprawniona sprzedać lub obciążyć innym zastawem, w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela zabezpieczenia.

Wyniki wyszukiwania: