45. Informacje uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Raport roczny
2019

Środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych

Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz środki pieniężne na rachunku nostro i lokata w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 31.12.2019 31.12.2018
Gotówka, rachunek bieżący w Banku Centralnym 14 677 22 925
Bieżące należności od banków 3 768 7 396
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym 236 205
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania – należności od banków 224 195
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania – kredyty i pożyczki udzielone klientom 12 10
Razem 18 681 30 526

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

Środki pieniężne w kwocie 236 milionów PLN (na 31 grudnia 2018 roku: 205 milionów PLN), w tym:

  • w kwocie 12 milionów PLN (na 31 grudnia 2018 roku 10 milionów PLN) stanowiące zabezpieczenia wykonywanych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (Biuro Maklerskie PKO BP) operacji papierami wartościowymi są zdeponowane w KDPW_CCP w ramach Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych. Każdy uczestnik bezpośredni, który posiada status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do dokonania wpłaty do funduszu rozliczeniowego gwarantującego rozliczanie transakcji giełdowych objętych tym funduszem. Wysokość wpłat uzależniona jest od wartości obrotu danego uczestnika i jest codziennie aktualizowana przez KDPW_CCP.
  • w kwocie 4 miliony PLN (na 31 grudnia 2018 roku: 4 miliony PLN) stanowiące środki wpłacone przez uczestników IKE, IKZE, PPE i PSO, które nie zostały do 31 grudnia 2019 roku i odpowiednio 31 grudnia 2018 roku przeliczone przez agenta transferowego na jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  • w kwocie 220 milionów PLN (na 31 grudnia 2018 roku: 191 milionów PLN) stanowiące zabezpieczenie transakcji sekurytyzacji.

 

Przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych

PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK OTRZYMANE OD: 2019 2018
kredytów i pożyczek udzielonych bankom 105 81
instrumentów pochodnych zabezpieczających 418 524
dłużnych papierów wartościowych 1 506 1 170
kredytów i pożyczek udzielonych klientom 9 538 8 943
Razem 11 567 10 718

KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK – ZAPŁACONE: 2019 2018
zobowiązań wobec banków (58) (58)
zobowiązań wobec klientów (1 753) (1 415)
leasingu (26)
dłużnych papierów wartościowych (91) (50)
emisji papierów wartościowych (521) (453)
zobowiązań podporządkowanych (90) (74)
Razem (2 539) (2 050)

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND – OTRZYMANE 2019 2018
od jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 36 22
od aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 1 1
instrumentów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 13 11
Razem 50 34

Przepływy z działalności operacyjnej – inne korekty

INNE KOREKTY 2019 2018
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek (30)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 210 138
Zyski i straty aktuarialne (7) (1)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 50 16
Wycena dotycząca udziałów w jednostkach stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach i inne zmiany (123) (51)
Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 48 (15)
Razem 148 87

Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanymi w działalności operacyjnej skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

(ZYSK) STRATA Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 2019 2018
Zyski ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia (45) (57)
Straty na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia 34 25
Zysk związany z utratą kontroli nad jednostką zależną (25)
Razem (11) (57)

ODSETKI I DYWIDENDY 2019 2018
Wykazywane w działalności inwestycyjnej: (1 505) (1 093)
dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć (36) (22)
dywidendy otrzymane od papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (1) (1)
dywidendy otrzymane od papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (13) (11)
odsetki otrzymane od papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (1 200) (1 014)
odsetki otrzymane od papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu (255) (45)
Wykazywane w działalności finansowej: 642 511
odsetki zapłacone z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 521 413
odsetki zapłacone od zobowiązań podporządkowanych 90 74
odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek otrzymanych 31 24
Razem (863) (582)

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI OD BANKÓW 2019 2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 3 569 (2 428)
Zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe (1)
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 599) 2 412
Razem (30) (17)

ZMIANA STANU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2019 2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (16 459) (10 039)
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 4 449
Zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe 11 (7)
Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, netto (36) 298
Ujęcie nabycia / zbycia papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite w działalności inwestycyjnej 9 829 3 875
Ujęcie nabycia / zbycia papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu w działalności inwestycyjnej 4 627 2 111
Razem (2 028) 687

ZMIANA STANU KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH KLIENTOM 2019 2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (16 522) (9 284)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek 1 077
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 (5 165)
Zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe 982 2 449
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 (1)
Razem (14 461) (12 001)

ZMIANA STANU AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2019 2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 3 123
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 16 1
Zmiany odpisów na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (1) 19
Razem 3 142

ZMIANA STANU INNYCH AKTYWÓW I ZAPASÓW 2019 2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (117) (343)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek 76
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 16 (4)
Zmiany odpisów na inne aktywa i zapasy (12) 46
Razem (57) (297)

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BANKÓW I BANKU CENTRALNEGO 2019 2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 877 (2 556)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek (1 301)
“Ujęcie zaciągnięcia /spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych od banków w działalności finansowej, w tym odsetek” 644 2 516
Razem 220 (40)

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ WOBEC KLIENTÓW 2019 2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 15 383 21 899
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek (2)
Ujęcie zaciągnięcia /spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych od innych niż banki instytucji finansowych w działalności finansowej” 2 044 (380)
Razem 17 425 21 519

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2019 2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 2 521 4 695
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek (250)
Ujęcie zaciągnięcia /spłaty zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w działalności finansowej (2 414) (4 457)
Razem (143) 238

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ PODPORZĄDKOWANYCH 2019 2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (1) 1 011
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek
Ujęcie zaciągnięcia /spłaty zobowiązań podporządkowanych w działalności finansowej, w tym odsetek (1 000)
Razem (1) 11

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ 2019 2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 1 390 (1 377)
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 16 (956)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek (89)
Ujęcie płatności z tytułu leasingu w działalności finansowej 221
Razem 566 (1 377)

ZMIANA STANU SKUMULOWANYCH ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE ORAZ ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH I INNYCH 2019 2018
Zmiana skumulowanych odpisów i rezerw na oczekiwane straty kredytowe (956) (2 374)
na należności od banków 1
na kredyty i pożyczki udzielone klientom (982) (2 449)
na papiery wartościowe (11) 7
na inne aktywa finansowe (5) (3)
rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 42 70
Zmiana skumulowanych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych i innych rezerw 179 86
na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 1 (19)
na rzeczowe aktywa trwałe 9 4
na wartości niematerialne 53 22
na inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 5 32
na inne aktywa niefinansowe, w tym zapasy 17 (43)
pozostałych rezerwy 94 90
Razem (777) (2 288)

 

Uzgodnienie pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej z działalnością finansową skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Nota 31.12.2018 Ujęte w działalności finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Ujęte w działalności operacyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 31.12.2019
Zaciągnięcie Spłata Inne zmiany, w tym różnice kursowe
Otrzymane kredyty i pożyczki 4 343 665 (3 353) 1 124 2 779
od banków 29 250 650 (1 294) 1 144 750
od klientów 30 4 093 15 (2 059) (20) 2 029
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 33 28 627 13 079 (10 665) 107 31 148
Zobowiązania podporządkowane – obligacje podporządkowane 34 2 731 (1) 2 730
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu 42 (221) (221)
Razem 35 701 13 744 (14 239) 1 230 36 436

Nota 31.12.2017 Ujęte w działalności finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Ujęte w działalności operacyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 31.12.2018
Zaciągnięcie Spłata Inne zmiany, w tym różnice kursowe
Otrzymane kredyty i pożyczki 6 348 1 128 (3 264) 131 4 343
od banków 29 2 785 100 (2 616) (19) 250
od klientów 30 3 563 1 028 (648) 150 4 093
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 33 23 932 12 705 (8 248) 238 28 627
Zobowiązania podporządkowane – obligacje podporządkowane 34 1 720 1 000 11 2 731
Razem 32 000 14 833 (11 512) 380 35 701

Wyniki wyszukiwania: