46. Transakcje ze skarbem państwa i jednostkami powiązanymi

Raport roczny
2019

Transakcje ze skarbem państwa

Skarb Państwa posiada 29,43% udziału w kapitale zakładowym Banku. Na mocy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw, PKO Bank Polski SA otrzymuje środki z budżetu państwa tytułem wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych.

PRZYCHODY Z TYTUŁU PRZEJŚCIOWEGO WYKUPU PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA ODSETEK OD KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH „STAREGO” PORTFELA 2019 2018
Przychody memoriałowe 93 383
Przychody otrzymane kasowo 75 361
Różnica – pozycja „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” 18 22

Od 1 stycznia 2018 roku w oparciu o przepisy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, kredytobiorcy nabyli prawo do umorzenia w ciężar budżetu państwa pozostałego zadłużenia, co skutkować będzie sukcesywnym (do 2026 roku) całkowitym rozliczaniem zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych tzw. „starego” portfela. Bank prowadzi rozliczenia związane z wykupem odsetek od kredytów mieszkaniowych przez Budżet Państwa i z tego tytułu w 2019 roku Bank otrzymał prowizję poniżej 1 miliona PLN z tego tytułu a w 2018 roku otrzymał prowizje w wysokości 1 miliona PLN.

Od 1 stycznia 1996 roku Bank jest generalnym dystrybutorem znaków wartościowych, z którego tytułu otrzymuje prowizje od Budżetu Państwa – w 2019 roku Bank otrzymał prowizję poniżej 1 miliona PLN z tego tytułu, a w 2018 roku wynosiły one 1 milion PLN.

Biuro Maklerskie PKO BP pełni funkcję agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych na podstawie umowy zawartej 11 lutego 2003 roku z Ministrem Finansów. Biuro Maklerskie PKO BP na podstawie tej umowy otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji – w 2019 roku wynosiło ono 83 miliony PLN, a w 2018 roku wynosiło 59 milionów PLN.

 

Istotne transakcje z jednostkami powiązanymi ze skarbem państwa

Poniżej zaprezentowano zaangażowanie Grupy Kapitałowej oraz wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej w stosunku do 10 jednostek powiązanych ze Skarbem Państwa o największym zaangażowaniu łącznym.

ZAANGAŻOWANIE BILANSOWE, W TYM Z TYTUŁU KREDYTÓW I INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZAANGAŻOWANIE POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DEPOZYTÓW
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
kontrahent 1 2 453 2 450
kontrahent 2 3 443 2 774 350 61 153
kontrahent 3 240 263 3 520 1 635 3 686 2 633
kontrahent 4 1 726 1 188 1 193 1 671 94 32
kontrahent 5 614 439 2 291 1 730 175 32
kontrahent 6 2 021 2 047 667 663 122 491
kontrahent 7 485 347 2 132 1 552 231 1 397
kontrahent 8 599 895 1 683 1 378 350 317
kontrahent 9 467 617 1 080 922 50 284
kontrahent 10 167 159 802 549 6 2

W 2019 roku przychody z tytułu odsetek i prowizji z tytułu transakcji z wymienionymi wyżej 10 kontrahentami wyniosły 200 milionów PLN (w 2018 roku 158 milionów PLN), zaś koszty z tytułu odsetek 29 milionów PLN (w 2018 roku 33 miliony PLN). Odpowiednio na 31 grudnia 2019 roku oraz na 31 grudnia 2018 roku na powyższe należności nie zostały utworzone odpisy na oczekiwane straty kredytowe metodą zindywidualizowaną.

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa zdaniem Grupy Kapitałowej zawierane są na warunkach rynkowych.

Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo

Transakcje Banku jako jednostki dominującej z jednostkami stowarzyszonymi i wspólnymi przedsięwzięciami zostały przedstawione w tabeli poniżej. Wszystkie opisane poniżej transakcje ze wspólnymi przedsięwzięciami i jednostkami stowarzyszonymi zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych. Terminy spłat transakcji mieszczą się w przedziale od jednego miesiąca do siedemnastu lat.

31 GRUDNIA 2019 ROKU/ PODMIOT Należności w tym kredyty Zobowiązania Udzielone
zobowiązania
pozabilansowe
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 80 26 43 32
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 19 19 6
Bank Pocztowy SA 1
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. 1
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 59 769
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 99 45 109 802

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU / PODMIOT Przychody
ogółem
w tym z tytułu
odsetek
i prowizji
Koszty
ogółem
w tym z tytułu
odsetek
i prowizji
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 508 468 125 125
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 1 1
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 9
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 509 469 134 125

31 GRUDNIA 2018 ROKU / PODMIOT Należności w tym kredyty Zobowiązania Udzielone
zobowiązania
pozabilansowe
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 40 23 43 23
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 18 18 8
Bank Pocztowy SA 1
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. 5
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 58 41 56 24

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 ROKU / PODMIOT Przychody
ogółem
w tym z tytułu
odsetek
i prowizji
Koszty
ogółem
w tym z tytułu
odsetek
i prowizji
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 463 457 137 137
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 1 1
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 464 458 137 137

Transakcje z jednostkami powiązanymi osobowo

Na 31 grudnia 2019 jednostką powiązaną z Grupą Kapitałową poprzez kluczowy personel kierowniczy PKO Banku Polskiego SA bądź bliskich członków rodziny kluczowego personelu kierowniczego pozostawało sześć podmiotów. Na 31 grudnia 2018 roku było to sześć podmiotów. W roku 2019 i 2018 w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje wzajemne z tymi podmiotami.

Wyniki wyszukiwania: