47. Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego SA

Raport roczny
2019

Zasady rachunkowości

Jako krótkoterminowe świadczenie pracownicze obok wynagrodzenia zasadniczego ujęta została nieodroczona część składnika zmiennego wynagrodzenia w formie gotówkowej.

Jako pozostałe świadczenie długoterminowe ujęta została odroczona część zmiennego składnika wynagrodzeń przyznawana w formie gotówkowej.

Jako płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych ujmowany jest nieodroczony i odroczony składnik wynagrodzeń przyznawany w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym) zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zmienne składniki wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Kapitałowej Banku

Zmienne składniki wynagrodzeń przyznawane są w formie: nieodroczonej (w pierwszym roku po roku kalendarzowym stanowiącym okres oceny) i odroczonej (na kolejne trzy lata po pierwszym roku po okresie oceny), przy czym zarówno wynagrodzenie nieodroczone, jak i odroczone jest przyznawane w równych częściach w formie gotówkowej oraz w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym).

Składnik wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego jest przeliczany na akcje fantomowe po przyznaniu danego składnika – z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg – z IV kwartału okresu oceny. Następnie, po okresie retencyjnym i okresie odroczenia, akcje są przeliczane na gotówkę – z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z III kwartału roku kalendarzowego poprzedzającego wypłatę (Zarząd) oraz III kwartału roku kalendarzowego, w którym dokonywana jest wypłata (pozostałe osoby na stanowiskach kierowniczych), publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg.

Wynagrodzenie odroczone może podlegać redukcji w przypadku pogorszenia wyników finansowych Banku lub odpowiednio Spółki Grupy, straty Banku/Spółki lub pogorszenia innych zmiennych związanych z efektami pracy w okresie oceny osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz wynikami nadzorowanych lub kierowanych przez te osoby jednostek/komórek organizacyjnych, które ujawniły się po okresie oceny.

W wybranych spółkach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2019 roku również przyznawane są zmienne składniki wynagrodzeń. Zasady zmiennych składników wynagrodzeń dla członków zarządu obowiązywały w: PKO Bank Hipoteczny SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO TFI SA, PKO Leasing SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Jednocześnie w spółkach PKO Bank Hipoteczny SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA i PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA zasadami zmiennych składników wynagrodzeń objęci byli pracownicy na wybranych stanowiskach kierowniczych, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółki oraz w spółce PKO TFI SA – wybrani pracownicy, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka spółki lub zarządzanych przez spółkę funduszy inwestycyjnych.

Informacje finansowe (w tysiącach PLN)

KOSZTY WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU 2019 2018
Zarząd Banku
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 8 791 8 558
Świadczenia długoterminowe 1 350 1 293
Płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych 3 375 3 232
Świadczenia dla członków Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach 172 343
Razem 13 688 13 426
Rada Nadzorcza Banku
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 340 1 351
Razem 1 340 1 351

K0SZTY WYNAGRODZEŃ ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH 2019 2018
Zarządy Spółek
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 28 450 22 760
Świadczenia długoterminowe 1 817 2 562
Płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych 2 528 2 674
Świadczenia dla członków Zarządów Spółek, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach 108 243
Razem 32 903 28 239
Rady Nadzorcze Spółek
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 542 942
Razem 1 542 942

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ BANK NA RZECZ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU 31.12.2019 31.12.2018
Rada Nadzorcza Banku 376 416
Zarząd Banku 1 340 1 344
Razem 1 716 1 760

Warunki oprocentowania i terminy spłaty należności nie odbiegają od warunków rynkowych i terminów spłaty dla podobnych produktów bankowych.

Bank świadczy na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Banku, członków Rady Nadzorczej oraz bliskich członków rodzin tych osób standardowe usługi finansowe obejmujące między innymi prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów i inne usługi finansowe. Warunki tych transakcji nie odbiegają od warunków rynkowych.

Zmienne składniki wynagrodzeń

REZERWA NA ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ 31.12.2019 31.12.2018
(za lata 2014-2019) (za lata 2013-2018)
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje) 18 22
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku) 39 37
Spółki Grupy Kapitałowej 22 25
Razem rezerwa 79 84
Wynagrodzenie wypłacone w roku 2019 2018
(za lata 2014-2019) (za lata 2013-2018)
– przyznane w formie gotówki 21 18
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje) 6 1
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku) 9 9
Spółki Grupy Kapitałowej 6 8
– przyznane w formie instrumentu finansowego 18 17
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje) 4 4
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku) 10 10
Spółki Grupy Kapitałowej 4 3
Razem wypłacone 39 35

Wyniki wyszukiwania: