48. Hierarchia wartości godziwej

Raport roczny
2019

Zasady rachunkowości oraz szacunki i oceny

W zależności od kategorii klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych do danego poziomu hierarchii stosuje się różnorodne metody ustalania ich wartości godziwej.

Poziom 1: ceny kwotowane na aktywnych rynkach

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest bezpośrednio w oparciu o ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań. Do tej kategorii Grupa Kapitałowa klasyfikuje instrumenty finansowe dla których istnieje aktywny rynek i dla których wartość godziwa ustalana jest w oparciu o wartość rynkową będącą ceną kupna:

  • dłużne papiery wartościowe wyceniane do fixingu z platformy Bondspot lub serwisów informacyjnych Bloomberg oraz Reuters,
  • dłużne i kapitałowe papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w tym w portfelu Biura Maklerskiego PKO BP,
  • instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

Poziom 2: Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do tej kategorii Grupa Kapitałowa klasyfikuje instrumenty finansowe dla których brak jest aktywnego rynku:

AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWE WYCENIANE W
WARTOŚCI GODZIWEJ
METODA (TECHNIKA) WYCENY OBSERWOWALNE DANE WEJŚCIOWE
POCHODNE INSTRUMENTY
FINANSOWE – CIRS, IRS,
FRA
Model zdyskontowanych przyszłych
przepływów pieniężnych w oparciu o
krzywe rentowności.
Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku
pieniężnego, rynku transakcji FRA, IRS, basis swap.
POCHODNE INSTRUMENTY
FINANSOWE – OPCJE
WALUTOWE, OPCJE NA STOPĘ
PROCENTOWĄ, EGZOTYCZNE
OPCJE EQUITY, TRANSAKCJE
FX FORWARD, FX SWAP
Model wyceny dla danego typu opcji
walutowej.Model zdyskontowanych przyszłych
przepływów pieniężnych w oparciu o
krzywe rentowności dla transakcji FX
forward, FX swap.Ceny egzotycznych opcji equity
wbudowanych w produkty
strukturyzowane pozyskiwane z rynku
(ceny rynkowe).
Krzywe rentowności budowane w oparciu o stawki rynku pieniężnego, rynkowe stawki
punktów swapowych, płaszczyzny
zmienności dla określonych par walutowych,
walutowe kursy fixingowe NBP.W celu wyceny egzotycznych opcji equity wbudowanych w produkty strukturyzowane
pozyskiwane są ceny rynkowe tych opcji.
BONY PIENIĘŻNE NBP Metoda krzywej rentowności. Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o dane rynku pieniężnego oraz rynku transakcji OIS.
OBLIGACJE KOMUNALNE
EUR
Przyjęty model wyceny. Stawki rynkowe, dane rynkowe rynku
pieniężnego, rynku transakcji IRS, rynku
transakcji CDS, zmienność rynku opcji stopy procentowej.
OBLIGACJE KOMUNALNE
PLN
Model krzywej rentowności oraz marży
ryzyka.
Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku
pieniężnego, rynku transakcji IRS.
OBLIGACJE KORPORACYJNE Model krzywej rentowności oraz marży
ryzyka.
Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku
pieniężnego, rynku transakcji IRS.
TRANSAKCJE COMMODITY
SWAP
Model krzywej cen towarowych. Krzywe cen towarowych, krzywe
rentowności budowane w oparciu o stawki rynku pieniężnego, rynkowe stawki punktów
swapowych.

Poziom 3: Pozostałe techniki wyceny

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne). Do tej kategorii Grupa Kapitałowa zaklasyfikowała instrumenty finansowe, które są wyceniane według wewnętrznych modeli wyceny:

AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWE WYCENIANE W
WARTOŚCI GODZIWEJ
METODA (TECHNIKA) WYCENY CZYNNIK NIEOBSERWOWALNY
INSTRUMENTY FINANSOWE NIEPRZEZNACZONE DO OBROTU OBOWIĄZKOWO WYCENIANE DO WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
KREDYTY I POŻYCZKI
UDZIELONE KLIENTOM
Metoda zdyskontowanych przepływów
pieniężnych.
Efektywna marża kredytowa.
AKCJE VISA INC. SERII C

UPRZYWILEJOWANE

Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość rynkową notowanych akcji zwykłych Visa Inc. z uwzględnieniem dyskonta biorącego pod uwagę ograniczoną płynność akcji serii C oraz warunki zamiany akcji serii C na akcje zwykłe. Dyskonto uwzględniające ograniczoną
płynność akcji serii C oraz warunki zamiany
akcji serii C na akcje zwykłe.
OBLIGACJE KORPORACYJNE Model krzywej rentowności oraz marż
ryzyka. Krzywa rentowności zbudowana
jest w oparciu o stawki rynkowe, dane
rynkowe rynku pieniężnego oraz rynku
transakcji IRS.
Spread kredytowy (marże kredytowe wyznaczane w oparciu o marże pierwotne
zmodyfikowane przez kwotowania indeksów
kredytowych przypisanych do emitentów na podstawie ich ratingów oraz sektorów działalności).
AKCJE BIURA INFORMACJI
KREDYTOWEJ SA
Oszacowanie wartości godziwej
w oparciu o obecną wartość
prognozowanych wyników spółki
Prognozowane wyniki spółki.

Stopa dyskontowa.

UDZIAŁY W POLSKIM
STANDARDZIE PŁATNOŚCI
SP. Z O.O.
Oszacowanie wartości godziwej
w oparciu o obecną wartość
prognozowanych wyników spółki.
Prognozowane wyniki spółki.

Stopa dyskontowa

UDZIAŁY W SOCIETY FOR
WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION
Wartość rynkowa udziałów oszacowana
przez spółkę.
Wartość rynkowa oszacowana przez spółkę.
Stopa dyskontowa.
AKCJE KRAJOWEJ IZBY
ROZLICZENIOWEJ SA
Oszacowanie wartości godziwej
w oparciu o obecną wartość
prognozowanych wyników spółki.
Prognozowane wyniki spółki.
Stopa dyskontowa.
UDZIAŁY W WAŁBRZYSKIEJ
SPECJALNEJ STREFIE
EKONOMICZNEJ „INVESTPARK” SP Z O.O.
Ustalenie wartości godziwej przez
rzeczoznawcę majątkowego metodą
skorygowanych aktywów netto
Wartość aktywów netto spółki.
AKCJE WIELKOPOLSKIEJ
GILDII ROLNOOGRODNICZEJ SA
Ustalenie wartości godziwej przez
rzeczoznawcę majątkowego metodą
skorygowanych aktywów netto.
Wartość aktywów netto spółki.
INSTRUMENTY FINANSOWE WYCENIANE DO WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE DOCHODY CAŁKOWITE
OBLIGACJE KORPORACYJNE Model krzywej rentowności oraz marż
ryzyka. Krzywa rentowności zbudowana
jest w oparciu o stawki rynkowe, dane
rynkowe rynku pieniężnego oraz rynku
transakcji IRS.
Spread kredytowy (marże kredytowe
wyznaczane w oparciu o marże pierwotne
zmodyfikowane przez kwotowania indeksów
kredytowych przypisanych do emitentów na
podstawie ich ratingów oraz sektorów
działalności).

Informacje finansowe

AKTYWA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ
31.12.2019
Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 645 645
Pozostałe instrumenty pochodne 2 795 1 2 794
Papiery wartościowe 67 118 57 089 7 206 2 823
przeznaczone do obrotu 1 112 1 112
dłużne papiery wartościowe 1 095 1 095
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 15 15
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 2 2
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 199 1 439 144 616
dłużne papiery wartościowe 493 301 12 180
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 150 150
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 436 436
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 1 120 988 132
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 63 807 54 538 7 062 2 207
dłużne papiery wartościowe 63 807 54 538 7 062 2 207
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 8 286 8 286
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 286 8 286
kredyty mieszkaniowe 15 15
kredyty gospodarcze 148 148
kredyty konsumpcyjne 8 123 8 123
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 78 844 57 090 10 645 11 109

ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ
31.12.2019
Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 589 589
Pozostałe instrumenty pochodne 2 924 2 924
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji w papierach wartościowych 362 362
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 3 875 362 3 513

AKTYWA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ
31.12.2018
Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 658 658
Pozostałe instrumenty pochodne 1 907 3 1 904
Papiery wartościowe 55 641 43 436 10 286 1 919
przeznaczone do obrotu 235 235
dłużne papiery wartościowe 217 217
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 13 13
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 5 5
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 848 2 278 187 383
dłużne papiery wartościowe 1 201 1 034 52 115
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 180 180
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 269 1 268
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 1 198 1 064 134
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 52 558 40 923 10 099 1 536
dłużne papiery wartościowe 52 558 40 923 10 099 1 536
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 106 1 106
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 106 1 106
kredyty mieszkaniowe 27 27
kredyty gospodarcze 148 148
kredyty konsumpcyjne 931 931
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 59 312 43 439 12 848 3 025

ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ
31.12.2018
Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 471 471
Pozostałe instrumenty pochodne 2 655 2 655
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 3 126 3 126

W 2019 roku nastąpił transfer obligacji korporacyjnych w kwocie 1 469 milionów PLN z poziomu 2 do poziomu 3 na skutek zmiany sposobu wyliczania marży ryzyka. W 2018 roku nie wystąpiły transfery pomiędzy poziomami wartości godziwej.

WPŁYW PARAMETRÓW ESTYMOWANYCH NA WYCENĘ DO WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA POZIOMIE 3 31.12.2019 31.12.2018
Wartość godziwa według Wartość godziwa według
scenariusza pozytywnego scenariusza negatywnego scenariusza pozytywnego scenariusza negatywnego
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Kredyty i pożyczki udzielone klientom* 8 526 8 054 1 138 1 075
Akcje Visa Inc.** 225 199 148 124
Obligacje korporacyjne*** 180 180 115 115
Inwestycje kapitałowe**** 226 204 132 119
Wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Obligacje korporacyjne*** 2 212 2 202 1 539 1 533

* Scenariusz zakładający zmianę stopy dyskontowej o +/- 0,5 p.p.
** Scenariusz zakładający współczynnik z tytułu dyskonta dotyczącego przyszłych warunków zamiany akcj serii C na akcje zwykłe na poziomie odpowiednio 0%/100%
*** Scenariusz zakładający zmianę spreadu kredytowego o +/- 10%
**** Scenariusz zakładający zmianę wartości wyceny o +/-5%

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie zmian w okresie wartości godziwej instrumentów finansowych na poziomie 3.

UZGODNIENIE ZMIAN W TRAKCIE OKRESÓW WARTOŚCI GODZIWEJ NA POZIOMIE 3 HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ 2019 2018
Bilans otwarcia na początek okresu 2 166
Zastosowanie MSSF 9 po raz pierwszy 1 186
Kredyty i pożyczki udzielone klientom nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 070
Instrumenty kapitałowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 116
Bilans otwarcia na początek okresu 3 025 3 352
Różnice kursowe 2 18
Tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania 7
Pozostałe instrumenty kapitałowe 11
Zwiększenie zaangażowania w instrumenty kapitałowe 2
Emisje i wykupy obligacji korporacyjnych (710) (129)
Przeniesienie z poziomu 2 do poziomu 3 1 469
Obniżenie zaangażowania kapitałowego w instytucji wspólnego inwestowania (47)
Sprzedaż tytułów uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania (217)
Reklasyfikacja ekspozycji kredytowych z kategorii wycenianych według zamortyzowanego kosztu do wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 204 205
Kredyty udzielone klientom w trakcie okresu 779 7
Nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 7
Spisanie/spłata kredytów w trakcie okresu, w tym zaprzestanie ujmowania (1 748) (167)
Nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (167)
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 108 11
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (128) (9)
Tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania 6
Pozostałe instrumenty kapitałowe 14
Zmiana wyceny ujęta w innych dochodach całkowitych (20) (10)
Obligacje korporacyjne (10)
Stan na koniec okresu 11 109 3 025

Wyniki wyszukiwania: