49. Aktywa i zobowiązania finansowe, które w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej

Grupa Kapitałowa jest w posiadaniu instrumentów finansowych, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej.

Dla wielu instrumentów finansowych wartości rynkowe są niedostępne, stąd wartości godziwe są oszacowane przy zastosowaniu szeregu technik wyceny.

Wszystkie wyliczenia modelowe zawierają pewne uproszczenia i są wrażliwe na przyjmowane założenia. W przypadku pewnych grup instrumentów finansowych, ze względu na brak oczekiwanych istotnych różnic pomiędzy wartością bilansową a wartością godziwą wynikających z charakterystyki tych grup (np. krótkoterminowy charakter, wysoka korelacja z parametrami rynkowymi, unikalność instrumentu) przyjęto, że wartość bilansowa jest w przybliżeniu zgodna z wartością godziwą.

Raport roczny
2019

Pozycja Główne metody i założenia
wykorzystywane podczas szacowania wartości godziwych
instrumentów finansowych
niewycenianych do wartości godziwej
Należności i
zobowiązania od
banków
 • lokaty i depozyty międzybankowe – model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami rynku międzybankowego,
 • depozyty i lokaty międzybankowe o terminie zapadalności do 7 dni lub o zmiennym oprocentowaniu, kredyty lub pożyczki udzielone i zaciągnięte na rynku międzybankowym o zmiennym oprocentowaniu (zmiana oprocentowania maksymalnie co 3 miesiące) wartość godziwa jest równa wartości bilansowej.
Papiery
wartościowe
 • obligacje skarbowe – kwotowania rynkowe
 • obligacje korporacyjne i komunalne – metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
Kredyty i pożyczki
udzielone klientom
 • bez rozpoznanej utraty wartości:
  model oparty o szacowanie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych przy zastosowaniu bieżących stóp procentowych uwzględniających wysokość marży na ryzyko kredytowe oraz urealnione terminy spłaty wynikające z umów kredytowych. Bieżący poziom marż został wyznaczony dla transakcji zawartych w ostatnim kwartale zakończonym dniem bilansowym na instrumentach o podobnym ryzyku kredytowym. W przypadku kredytów walutowych zastosowano bieżącą marżę dla kredytów w PLN skorygowaną o koszt pozyskania waluty w transakcjach basis-swap.
 • należności z tytułu leasingu finansowego – model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu wewnętrznej stopy zwrotu dla transakcji leasingowych tego samego rodzaju zawieranych przez Grupę Kapitałową w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień kończący okres sprawozdawczy,
 • z rozpoznaną utratą wartości: wartość godziwa jest równa wartości bilansowej,
 • kredyty i pożyczki udzielone klientom: część portfela kredytów mieszkaniowych („stary” portfel kredytów mieszkaniowych), kredyty z brakiem określonego harmonogramu spłaty, kredyty wymagalne na moment wyceny – wartość godziwa jest równa wartości bilansowej.
Zobowiązania
wobec klientów
 • depozyty oraz inne zobowiązania wobec klientów innych niż banki o ustalonym terminie wymagalności,

model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami procentowymi właściwymi dla poszczególnych produktów depozytowych. Wartość godziwa obliczana jest dla każdego depozytu oraz zobowiązania, następnie wartości godziwe dla całego portfela depozytowego grupowane są według rodzaju produktu oraz segmentu klienta

 • zobowiązania wobec klientów: zobowiązania bez określonego harmonogramu spłaty, inne specyficzne produkty, dla których nie można mówić o istnieniu rynku – wartość godziwa równa się ich wartości bilansowej.
Zobowiązania z
tytułu emisji
papierów
wartościowych
Bank: Model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami rynku międzybankowego albo kwotowania rynkowego
PKO Finance AB: kwotowania Bloomberg
Zobowiązania
podporządkowane
Model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o krzywą
rentowności.
Kasa i środki w
Banku Centralnym
oraz zobowiązania
wobec Banku
Centralnego
Wartość godziwa równa się ich wartości bilansowej.
Inne aktywa i
zobowiązania
finansowe
Wartość godziwa równa się ich wartości bilansowej.

Informacje finansowe

poziom
hierarchii
wartości godziwej
31.12.2019
wartość
bilansowa
wartość
godziwa
Kasa, środki w Banku Centralnym nd 14 677 14 677
Należności od banków 2 4 092 4 092
Papiery wartościowe (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 1, 3 13 454 13 518
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 223 144 222 155
kredyty mieszkaniowe 3 118 478 116 435
kredyty gospodarcze 3 65 605 66 385
kredyty konsumpcyjne 3 21 656 21 926
transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 2 1 081 1 081
należności z tytułu leasingu finansowego 3 16 324 16 328
Inne aktywa finansowe 3 2 624 2 624
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 2
Zobowiązania wobec banków 2 2 568 2 568
Zobowiązania wobec klientów 256 480 256 480
zobowiązania wobec ludności 3 186 691 186 691
zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 3 56 406 56 406
zobowiązania wobec jednostek budżetowych 3 11 354 11 354
otrzymane kredyty i pożyczki 3 2 029 2 029
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 1, 2 31 148 31 595
Zobowiązania podporządkowane 2 2 730 2 730
Inne zobowiązania finansowe 3 3 600 3 600

31.12.2018
poziom
hierarchii
wartości
godziwej
wartość
bilansowa
wartość
godziwa
Kasa, środki w Banku Centralnym nd 22 925 22 925
Należności od banków 2 7 661 7 661
Papiery wartościowe 1,3 8 473 8 476
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 213 806 213 438
kredyty mieszkaniowe 3 112 770 111 761
kredyty gospodarcze 3 60 918 61 294
kredyty konsumpcyjne 3 25 570 25 820
transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 2 51 51
należności z tytułu leasingu finansowego 3 14 497 14 512
Inne aktywa finansowe 3 2 825 2 825
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 2 7 7
Zobowiązania wobec banków 2 2 001 2 001
Zobowiązania wobec klientów 241 036 240 973
zobowiązania wobec ludności 3 165 182 165 120
zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 3 55 302 55 301
zobowiązania wobec jednostek budżetowych 3 16 459 16 459
otrzymane kredyty i pożyczki 3 4 093 4 093
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 1, 2 28 627 28 725
Zobowiązania podporządkowane 2 2 731 2 731
Inne zobowiązania finansowe 3 2 364 2 364

Wyniki wyszukiwania: