50. Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

Grupa Kapitałowa zawiera porozumienia dotyczące kompensowania, czyli umowy ISDA (International Swaps and Derivatives Association Master Agreements) oraz GMRA (Global Master Repurchase Agreement), które umożliwiają kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (końcowe potrącenie i rozliczenie transakcji, tzw. close out netting) w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia w stosunku do którejś ze stron umowy.

Umowy te mają szczególne znaczenie dla ograniczania ryzyka związanego z instrumentami pochodnymi, gdyż umożliwiają kompensowanie zarówno wymagalnych (redukcja ryzyka rozliczeniowego), jak i niewymagalnych zobowiązań stron (redukcja ryzyka przedrozliczeniowego). Umowy te nie spełniają jednak wymogów określonych w MSR 32, gdyż tytuł kompensaty uwarunkowany jest wystąpieniem określonego zdarzenia w przyszłości (przypadki naruszenia).

Dodatkowym zabezpieczeniem ekspozycji wynikającej z instrumentów pochodnych są depozyty zabezpieczające składane przez kontrahentów w ramach realizacji umów CSA (Credit Support Annex).

Raport roczny
2019

KOMPENSOWANIE AKTYWA
31.12.2019
Razem
Aktywa finansowe
Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych 4 521 3 440 1 081
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 4 521 3 440 1 081
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym 2 486 2 486
Wartość zobowiązań finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych) 1 744 1 744
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych otrzymane 742 742
Kwota netto 2 035 954 1 081

KOMPENSOWANIE ZOBOWIĄZANIA
31.12.2019
Razem
Zobowiązania finansowe
Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych zobowiązań finansowych 3 513 3 513
Wartość netto zobowiązań finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 3 513 3 513
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym 2 540 2 540
Wartość aktywów finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych) 1 744 1 744
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych udzielone 796 796
Kwota netto 973 973

KOMPENSOWANIE AKTYWA
31.12.2018
Razem
Aktywa finansowe
Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych 2 617 2 566 51
Kwoty brutto zobowiązań finansowych, które są kompensowane (1) (1)
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 2 616 2 565 51
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym 1 889 1 874 15
Wartość zobowiązań finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych) 1 565 1 565
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych otrzymane 324 309 15
Kwota netto 727 691 36

KOMPENSOWANIE ZOBOWIĄZANIA
31.12.2018
Razem
Zobowiązania finansowe
Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych zobowiązań finansowych 3 127 3 127
Kwoty brutto aktywów finansowych, które są kompensowane (1) (1)
Wartość netto zobowiązań finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 3 126 3 126
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym 2 171 2 170 1
Wartość aktywów finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych) 1 565 1 565
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych udzielone 606 605 1
Kwota netto 955 956 (1)

Wyniki wyszukiwania: