56. Ryzyko kredytowe – informacje finansowe

Raport roczny
2019

Stopień narażenia na ryzyko kredytowe

MAKSYMALNE NARAŻENIE NA RYZYKO KREDYTOWE – INSTRUMENTY FINANSOWE, DLA KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA WYMOGI ZWIĄZANE Z UTRATĄ WARTOŚCI 31.12.2019 31.12.2018
Należności od banków nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat:
Pochodne instrumenty zabezpieczające 645 658
Pozostałe instrumenty pochodne 2 795 1 907
Papiery wartościowe: 3 311 3 083
przeznaczone do obrotu 1 112 235
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 199 2 848
desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (FVO)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 286 1 106
mieszkaniowe 15 27
gospodarcze 148 148
konsumpcyjne 8 123 931
Inne aktywa – inne aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Razem 15 037 6 754

Przeterminowane aktywa finansowe podlegające utracie wartości lub które utraciły wartość

PRZETERMINOWANIE EKSPOZYCJI 31.12.2019 faza 1 faza 2 faza 3 RAZEM
do 30 dni RAZEM do 30 dni powyżej 30 do 90 dni powyżej 90 dni RAZEM do 30 dni powyżej 30 do 90 dni powyżej 90 dni RAZEM
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 2 755 2 755 1 822 803 22 2 647 255 263 1 767 2 285 7 687
kredyty 1 286 1 286 1 010 380 17 1 407 216 149 1 580 1 945 4 638
mieszkaniowe 380 380 718 174 892 78 78 300 456 1 728
gospodarcze 673 673 142 132 17 291 110 43 1 061 1 214 2 178
konsumpcyjne 233 233 150 74 224 27 29 219 275 732
należności z tytułu leasingu finansowego 1 469 1 469 812 423 5 1 240 39 114 187 340 3 049
Razem netto 2 755 2 755 1 822 803 22 2 647 255 263 1 767 2 285 7 687

PRZETERMINOWANIE EKSPOZYCJI 31.12.2018 faza 1 faza 2 faza 3 RAZEM
do 30 dni RAZEM do 30 dni powyżej 30 do 90 dni powyżej 90 dni RAZEM do 30 dni powyżej 30 do 90 dni powyżej 90 dni RAZEM
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 2 155 2 155 1 966 1 149 8 3 123 205 273 2 244 2 722 8 000
kredyty 989 989 1 062 726 8 1 796 160 174 2 114 2 448 5 233
mieszkaniowe 392 392 742 168 910 62 75 429 566 1 868
gospodarcze 303 303 146 467 8 621 62 60 1 346 1 468 2 392
konsumpcyjne 294 294 174 91 265 36 39 339 414 973
należności z tytułu leasingu finansowego 1 166 1 166 904 423 1 327 45 99 130 274 2 767
Razem netto 2 155 2 155 1 966 1 149 8 3 123 205 273 2 244 2 722 8 000

Na potrzeby określenia przeterminowania kredytu Grupa Kapitałowa uwzględnia minimalne progi kwoty zapadłej w wysokości 500 PLN dla ekspozycji kredytowych wobec osób fizycznych oraz 3 000 PLN dla pozostałych ekspozycji kredytowych.

W odniesieniu do kredytów i pożyczek udzielonych klientom ustanowione były na rzecz Grupy Kapitałowej następujące zabezpieczenia: hipoteka, zastaw rejestrowy, przeniesienie prawa własności, blokada rachunku lokaty, ubezpieczenie ekspozycji kredytowej oraz gwarancje i poręczenia.

Modyfikacje

AKTYWA FINANSOWE, KTÓRE PODLEGAŁY MODYFIKACJI 2019
Aktywa finansowe, które podlegały modyfikacji w okresie: Faza 2 Faza 3
wartość wyceny według zamortyzowanego kosztu przed modyfikacją 432 372
zysk (strata) rozpoznana na modyfikacji 4 (14)
Aktywa finansowe, które podlegały modyfikacji od momentu początkowego ujęcia: 31.12.2019
wartość bilansowa brutto aktywów finansowych, które podlegały modyfikacji, dla których strata była kalkulowana w okresie dożywotnim i które po modyfikacji ujmowane są w fazie 1 229

AKTYWA FINANSOWE, KTÓRE PODLEGAŁY MODYFIKACJI 2018
Aktywa finansowe, które podlegały modyfikacji w okresie: Faza 2 Faza 3
wartość wyceny według zamortyzowanego kosztu przed modyfikacją 350 349
zysk (strata) rozpoznana na modyfikacji (7)
Aktywa finansowe, które podlegały modyfikacji od momentu początkowego ujęcia: 31.12.2018
wartość bilansowa brutto aktywów finansowych, które podlegały modyfikacji, dla których strata była kalkulowana w okresie dożywotnim i które po modyfikacji ujmowane są w fazie 1 103

Należności spisane w okresie podlegające działaniom windykacyjnym

W poniższej tabeli zaprezentowano kwoty pozostałe do spłaty z tytułu aktywów finansowych, które zostały odpisane w trakcie okresu sprawozdawczego i w dalszym ciągu są przedmiotem działań służących odzyskaniu należności.

SPISANE NALEŻNOŚCI 2019 2018
Częściowo spisane Całkowicie spisane Częściowo spisane Całkowicie spisane
Papiery wartościowe
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 3
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 41 689 1 980 1 217
mieszkaniowe 14 103 515 527
gospodarcze 8 427 1 154 500
konsumpcyjne 19 159 311 190
należności z tytułu leasingu finansowego 126 14
nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenione do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 3
Inne aktywa finansowe 1
Razem 44 816 1 983 1 231

Grupa Kapitałowa stosuje następujące kryteria spisania wierzytelności:

  • wierzytelność jest wymagalna w całości i wynika w szczególności z kredytu, pożyczki, debetu umownego, gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu lub pożyczki, obligacji,
  • zgodnie z MSR i MSSF odpis na oczekiwane straty kredytowe:
    • pokrywa 100% wartości bilansowej brutto aktywa, albo
    • przekracza 90% wartości bilansowej brutto aktywa i: wobec wierzytelności podejmowane były lub nadal są prowadzone działania, które nie doprowadziły do odzyskania wierzytelności, a przeprowadzona ocena możliwości odzyskania wierzytelności, uwzględniająca w szczególności ustalenia komornika lub syndyka, zbywalność zabezpieczeń, kategorię zaspokojenia, pozycję wpisu hipoteki wskazuje na brak możliwości odzyskania całej wierzytelności, albo w ostatnich 12 miesiącach kalendarzowych wpływy na spłatę wierzytelności nie pokryły bieżąco naliczanych odsetek.

Jakość portfela objętego modelem ratingowym dla kredytów gospodarczych, mieszkaniowych i konsumpcyjnych

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2019 Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
KREDYTY MIESZKANIOWE 112 528 5 806 2 021 89 120 444
0,00 – 0,02% 6 580 12 6 592
0,02 – 0,07% 32 268 79 1 32 348
0,07 – 0,11% 14 728 49 2 14 779
0,11 – 0,18% 18 044 107 18 151
0,18 – 0,45% 24 825 337 4 25 166
0,45 – 1,78% 10 964 982 8 11 954
1,78 – 99,99% 1 186 4 172 15 5 373
100% 2 021 59 2 080
brak ratingu wewnętrznego* 3 933 68 4 001
KREDYTY GOSPODARCZE (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) 72 290 7 295 6 130 249 85 964
0,00 – 0,45% 8 117 13 3 4 8 137
0,45 – 0,90% 8 302 80 8 382
0,90 – 1,78% 12 745 1 311 12 14 068
1,78 – 3,55% 20 104 1 353 2 21 459
3,55 – 7,07% 16 680 1 256 17 936
7,07 – 14,07% 5 484 1 967 5 7 456
14,07 – 99,99% 480 1 099 6 127 112 7 818
100% 114 114
brak ratingu wewnętrznego* 378 216 594
KREDYTY KONSUMPCYJNE 19 918 1 722 1 188 49 22 877
0,00 – 0,45% 4 591 24 4 615
0,45 – 0,90% 5 492 73 5 565
0,90 – 1,78% 4 393 162 4 555
1,78 – 3,55% 2 798 256 3 054
3,55 – 7,07% 1 320 283 1 603
7,07 – 14,07% 529 307 836
14,07 – 99,99% 121 574 695
100% 1 188 49 1 237
brak ratingu wewnętrznego* 674 43 717
Razem 204 736 14 823 9 339 387 229 285

*Pozycja dotyczy głównie portfela Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2018 Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
KREDYTY MIESZKANIOWE 106 561 5 960 2 154 106 114 781
0,00 – 0,02% 7 729 15 7 744
0,02 – 0,07% 28 309 66 28 375
0,07 – 0,11% 13 546 52 1 13 599
0,11 – 0,18% 16 717 145 16 862
0,18 – 0,45% 22 513 321 5 22 839
0,45 – 1,78% 10 969 568 9 11 546
1,78 – 99,99% 2 442 4 773 19 7 234
100% 2 154 72 2 226
brak ratingu wewnętrznego* 4 336 20 4 356
KREDYTY GOSPODARCZE (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) 64 115 8 422 6 846 513 79 896
0,00 – 0,45% 7 515 1 7 516
0,45 – 0,90% 8 694 58 8 752
0,90 – 1,78% 7 709 95 7 804
1,78 – 3,55% 10 978 785 11 763
3,55 – 7,07% 20 671 2 252 18 22 941
7,07 – 14,07% 7 714 2 156 1 9 871
14,07 – 99,99% 545 2 898 3 3 446
100% 6 846 491 7 337
brak ratingu wewnętrznego* 289 177 466
KREDYTY KONSUMPCYJNE 23 664 1 786 1 776 55 27 281
0,00 – 0,45% 4 012 25 4 037
0,45 – 0,90% 6 864 48 6 912
0,90 – 1,78% 5 827 64 5 891
1,78 – 3,55% 3 742 178 3 920
3,55 – 7,07% 1 537 293 1 830
7,07 – 14,07% 871 340 1 211
14,07 – 99,99% 302 746 1 048
100% 1 776 55 1 831
brak ratingu wewnętrznego* 509 92 601
Razem 194 340 16 168 10 776 674 221 958

*Pozycja dotyczy głównie portfela Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

Jakość portfela objętego modelem ratingowym dla zobowiązań pozabilansowym

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2019 Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
0,00 – 0,45% 11 674 42 11 716
0,45 – 0,90% 14 966 43 15 009
0,90 – 1,78% 7 580 167 7 747
1,78 – 3,55% 6 789 435 7 224
3,55 – 7,07% 6 871 650 7 521
7,07 – 14,07% 3 924 579 4 503
14,07 – 99,99% 131 107 238
100% 420 67 487
brak ratingu wewnętrznego* 11 140 1 293 12 433
Razem 63 075 3 316 420 67 66 878

*Pozycja dotyczy głównie ekspozycji wobec Skarbu Państwa oraz linii kredytowych dla transakcji pochodnych.

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2018 Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
0,00 – 0,45% 11 636 21 11 657
0,45 – 0,90% 11 214 28 11 242
0,90 – 1,78% 7 307 69 7 376
1,78 – 3,55% 6 838 711 7 549
3,55 – 7,07% 3 422 489 3 911
7,07 – 14,07% 4 510 718 5 228
14,07 – 99,99% 195 113 308
100% 260 80 340
brak ratingu wewnętrznego* 11 090 1 111 12 201
Razem 56 212 3 260 260 80 59 812

*Pozycja dotyczy głównie ekspozycji wobec Skarbu Państwa oraz linii kredytowych dla transakcji pochodnych.

Jakość portfela objętego modelem ratingowym dla należności od banków

31.12.2019 Wartość bilansowa brutto
NALEŻNOŚCI OD BANKÓW Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
RATINGI ZEWNĘTRZNE 4 077 4 077
AAA 462 462
AA 1 107 1 107
A 1 540 1 540
BBB 793 793
BB 1 1
B 174 174
RATINGI WEWNĘTRZNE 16 16
0,97% 6 6
3,13% 10 10
RAZEM 4 093 4 093

31.12.2018 Wartość bilansowa brutto
NALEŻNOŚCI OD BANKÓW Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
RATINGI ZEWNĘTRZNE 7 649 7 649
AAA 985 985
AA 2 651 2 651
A 3 263 3 263
BBB 638 638
BB 10 10
B 101 101
CCC 1 1
RATINGI WEWNĘTRZNE 13 13
0,06% 4 4
0,97% 9 9
RAZEM 7 662 7 662

Jakość portfela objętego modelem ratingowym dla dłużnych papierów wartościowych

31.12.2019 Wartość bilansowa brutto
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
RATINGI ZEWNĘTRZNE 63 548 63 548
AAA 1 064 1 064
A 60 195 60 195
BBB 2 207 2 207
BB 82 82
RATINGI WEWNĘTRZNE 9 878 79 463 10 420
0,00-0,45% 8 133 8 133
0,45-0,90% 764 77 841
0,90-1,78% 162 2 164
1,78-3,55% 542 542
3,55-7,07% 31 31
7,07-14,07% 246 246
100,00% 463 463
brak ratingu wewnętrznego 3 314 4 3 318
RAZEM 76 740 79 4 463 77 286

31.12.2018 Wartość bilansowa brutto
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
RATINGI ZEWNĘTRZNE 50 619 50 619
AAA 207 207
AA 91 91
A 45 902 45 902
BBB 3 829 3 829
BB 73 73
B 517 517
RATINGI WEWNĘTRZNE 9 489 447 3 471 10 410
0,00-0,45% 7 670 7 670
0,45-0,90% 908 367 1 275
0,90-1,78% 221 16 237
1,78-3,55% 125 125
3,55-7,07% 315 315
7,07-14,07% 250 250
14,07-99,99% 64 64
100,00% 3 471 474
brak ratingu wewnętrznego 38 38
RAZEM 60 146 447 3 471 61 067

Wyniki wyszukiwania: