59. Praktyki forbearance

Raport roczny
2019

Grupa Kapitałowa jako forbearance traktuje działania mające na celu dokonanie uzgodnionych z dłużnikiem lub emitentem zmian warunków umowy wymuszonych jego trudną sytuacją finansową (działania restrukturyzacyjne wprowadzające udogodnienia, które w innym przypadku nie byłyby przyznane). Celem działań forbearance jest przywrócenie dłużnikowi lub emitentowi zdolności wywiązania się z zobowiązań wobec Grupy Kapitałowej oraz maksymalizacja efektywności zarządzania wierzytelnościami trudnymi, tj. uzyskanie możliwie najwyższych odzysków, przy jednoczesnym ograniczaniu do minimum ponoszonych w związku z tym kosztów.

Zmiany warunków spłaty dokonywane w ramach forbearance mogą dotyczyć:

  • rozłożenia zadłużenia wymagalnego na raty,
  • zmiany formuły spłaty (raty annuitetowe, raty malejące),
  • wydłużenia okresu kredytowania,
  • zmiany oprocentowania,
  • zmiany wysokości marży,
  • redukcji wierzytelności.

W wyniku zawarcia i terminowej obsługi umowy forbearance wierzytelność staje się wierzytelnością niewymagalną.

Udzielenie w ramach forbearance udogodnień uznawanych jako przesłanki utraty wartości skutkuje rozpoznaniem przesłanki utraty wartości i zaklasyfikowaniem ekspozycji kredytowej do portfela ekspozycji z utratą wartości.

Włączenie takich ekspozycji do portfela ekspozycji obsługiwanych (zaprzestanie rozpoznawania umowy forbearance jako przesłanki utraty wartości) następuje nie wcześniej niż po 12 miesiącach od wprowadzenia forbearance, o ile uregulowane zostaną przez klienta wszystkie zaległości w spłacie oraz co najmniej 6 rat wynikających z umownego harmonogramu, a aktualna sytuacji klienta nie stanowi w ocenie Grupy Kapitałowej zagrożenia dla wywiązania się przez niego z warunków umowy restrukturyzacyjnej.

Ekspozycje przestają spełniać kryteria ekspozycji ze statusem forbearance, gdy spełnione są łącznie warunki:

  • upłynęły przynajmniej 24 miesiące od włączenia ekspozycji forborne do portfela ekspozycji obsługiwanych (okres warunkowy),
  • na koniec okresu warunkowego, o którym mowa powyżej, klient nie posiada zadłużenia przeterminowanego wobec Grupy Kapitałowej przekraczającego 30 dni,
  • nastąpiła terminowa spłata przynajmniej 12 rat w docelowej wysokości.

Ekspozycje ze statusem forbearance są na bieżąco monitorowane. W całym okresie rozpoznawania statusu forbearance odpisy aktualizujący jest równy wysokości oczekiwanej straty w horyzoncie życia ekspozycji.

31.12.2019 Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance
Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto Wartość brutto ekspozycji objętych forbearance Wartość netto ekspozycji objętych forbearance
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 19 19 19 216 216 216 235 235
Kredyty konsumpcyjne 19 19 19 37 37 37 56 56
konsumpcyjne 19 19 19 37 37 37 56 56
Obligacje korporacyjne PLN 179 179 179 179 179
Wycenione do wartości godziwej przez inne dochody całkowite: 463 463 (5) 458 463 458
Obligacje korporacyjne PLN 463 463 (5) 458 463 458
obligacje korporacyjne 179 179 179 179 179
Wycenione według zamortyzowanego kosztu: 1 129 1 1 130 (70) 1 060 2 068 45 2 113 (822) 1 291 3 243 2 351
Kredyty 1 121 1 1 122 (70) 1 052 1 998 45 2 043 (810) 1 233 3 165 2 285
mieszkaniowe 466 466 (27) 439 485 485 (226) 259 951 698
gospodarcze 600 1 601 (39) 562 1 399 42 1 441 (548) 893 2 042 1 455
konsumpcyjne 55 55 (4) 51 114 3 117 (36) 81 172 132
Należności z tytułu leasingu finansowego 8 8 8 70 70 (12) 58 78 66
Razem 1 148 1 1 149 (70) 1 079 2 747 45 2 792 (827) 1 965 3 941 3 044

31.12.2018 Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance
Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto Wartość brutto ekspozycji objętych forbearance Wartość netto ekspozycji objętych forbearance
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 116 116 116 116 116
Kredyty konsumpcyjne 1 1 1 1 1
Obligacje korporacyjne PLN 115 115 115 115 115
Wycenione do wartości godziwej przez inne dochody całkowite: 37 37 37 471 471 (10) 461 508 498
Obligacje korporacyjne PLN 12 12 12 471 471 (10) 461 483 473
Obligacje korporacyjne walutowe 25 25 25 25 25
Wycenione według zamortyzowanego kosztu: 1 116 2 1 118 (79) 1 039 3 026 183 3 209 (1 205) 2 004 4 327 3 043
Kredyty 1 101 2 1 103 (79) 1 024 2 935 183 3 118 (1 193) 1 925 4 221 2 949
mieszkaniowe 556 556 (36) 520 689 689 (375) 314 1 245 834
gospodarcze 462 2 464 (37) 427 2 050 180 2 230 (732) 1 498 2 694 1 925
konsumpcyjne 83 83 (6) 77 196 3 199 (86) 113 282 190
Należności z tytułu leasingu finansowego 15 15 15 91 91 (12) 79 106 94
Razem 1 153 2 1 155 (79) 1 076 3 613 183 3 796 (1 215) 2 581 4 951 3 657

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG STOSOWANYCH ZMIAN WARUNKÓW SPŁATY (BRUTTO) 31.12.2019 31.12.2018
Kwota ujętych przychodów z tytułu odsetek związanych z kredytami i pożyczkami udzielonymi klientom, które podlegały forbearance 139 141

Wyniki wyszukiwania: