60. Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta

Raport roczny
2019

Koncentracja ryzyka kredytowego – rynek międzybankowy i pozahurtowy – zaagażowanie na dzień 31.12.2019*
Rynek międzybankowy – hurtowy Rynek niehurtowy
Kontrahent Kraj Rating Lokata (wartość nominalna) Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględniania zabezpieczenia) Papiery wartościowe (wartość nominalna) Nominalna kwota zaangażowania bilansowego Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego Razem
Kontrahent 1 instytucja ponadnarodowa AAA 3 1 017 1 020
Kontrahent 2 Austria BBB 681 681
Kontrahent 3 Szwajcaria AAA 456 (11) 456
Kontrahent 4 Wielka Brytania A 341 341
Kontrahent 5 USA AA 266 266
Kontrahent 6 Austria A 199 (5) 199
Kontrahent 7 Polska A 1 1 150 152
Kontrahent 8 Finlandia AA (88) 20 123 144
Kontrahent 9 Irlandia AA 110 110
Kontrahent 10 USA AA 88 5 5 98
Kontrahent 11 Dania A 74 (2) 74
Kontrahent 12 Wielka Brytania AA 70 70
Kontrahent 13 Niemcy BBB 67 67
Kontrahent 14 Polska BBB 39 39
Kontrahent 15 Wielka Brytania A 36 36
Kontrahent 16 Wielka Brytania A 32 32
Kontrahent 17 Niemcy AA 27 27
Kontrahent 18 Niemcy BBB 25 25
Kontrahent 19 Luksemburg AA 0 20 20
Kontrahent 20 Francja A 20 20

*Bez uwzględnienia zaangażowania wobec Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

Koncentracja ryzyka kredytowego – rynek międzybankowy i pozahurtowy – zaagażowanie na dzień 31.12.2018*
Rynek międzybankowy – hurtowy Rynek niehurtowy
Kontrahent Kraj Rating Lokata (wartość nominalna) Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględniania zabezpieczenia) Papiery wartościowe (wartość nominalna) Nominalna kwota zaangażowania bilansowego Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego Razem
Kontrahent 3 Szwajcaria AAA 985 (1) 985
Kontrahent 8 Finlandia AA 600 (24) 13 100 713
Kontrahent 30 Belgia A 700 1 701
Kontrahent 6 Austria A 581 581
Kontrahent 35 Norwegia A 515 515
Kontrahent 64 Szwajcaria AA 493 493
Kontrahent 21 Austria BBB 467 467
Kontrahent 65 Polska A 1 400 401
Kontrahent 66 Szwajcaria AA 400 400
Kontrahent 67 Szwajcaria AA 376 376
Kontrahent 68 Chiny A 280 280
Kontrahent 1 instytucja ponadnarodowa AAA (1) 200 200
Kontrahent 9 Irlandia AA 194 194
Kontrahent 69 Szwajcaria AA 146 146
Kontrahent 7 Polska A 140 140
Kontrahent 70 Włochy BBB 99 99
Kontrahent 12 Wielka Brytania AA 97 97
Kontrahent 10 USA AA 71 10 81
Kontrahent 14 Polska BBB 51 28 79
Kontrahent 13 Niemcy BBB 76 76

*Bez uwzględnienia zaangażowania wobec Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

Na 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku Grupa Kapitałowa posiadała dostęp do dwóch izb rozliczeniowych (w jednej jako uczestnik pośredni, w drugiej bezpośredni), za pośrednictwem których rozliczała określone w rozporządzeniu EMIR wraz z powiązanymi rozporządzeniami delegowanymi i wykonawczymi transakcje pochodne na stopę procentową z wybranymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. W ujęciu nominalnym udział transakcji centralnie rozliczanych w przypadku IRS/OIS wyniósł 93% całego portfela transakcji IRS/OIS, w przypadku FRA – wszystkie transakcje były transakcjami przekazanymi do rozliczenia w izbach rozliczeniowych.

Wyniki wyszukiwania: