61. Zarządzanie ryzykiem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

Raport roczny
2019

Grupa Kapitałowa w sposób szczególny analizuje portfel walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Grupa Kapitałowa na bieżąco monitoruje jakość tego portfela i analizuje ryzyko pogorszenia się jakości tego portfela. Obecnie jakość portfela pozostaje na akceptowanym poziomie. Grupa Kapitałowa uwzględnia ryzyko walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w zarządzaniu adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym.

Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych według walut
31.12.2019
Osoby prywatne Przedsiębiorcy indywidualni,
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
Razem
brutto odpis netto brutto odpis netto brutto odpis netto
PLN 89 745 (1 034) 88 711 4 081 (11) 4 070 93 826 (1 045) 92 781
CHF 21 410 (692) 20 718 4 4 21 414 (692) 20 722
EUR 2 825 (53) 2 772 2 825 (53) 2 772
USD 50 (6) 44 50 (6) 44
UAH 209 (21) 188 209 (21) 188
INNE 9 9 9 9
RAZEM 114 248 (1 806) 112 442 4 085 (11) 4 074 118 333 (1 817) 116 516

Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych według walut
31.12.2018
Osoby prywatne Przedsiębiorcy indywidualni,
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
Razem
brutto odpis netto brutto odpis netto brutto odpis netto
PLN 81 891 (1 068) 80 823 3 964 (14) 3 950 85 855 (1 082) 84 773
CHF 23 259 (683) 22 576 4 4 23 263 (683) 22 580
EUR 3 154 (53) 3 101 3 154 (53) 3 101
USD 59 (6) 53 59 (6) 53
UAH 135 (19) 116 135 (19) 116
INNE 10 10 10 10
RAZEM 108 508 (1 829) 106 679 3 968 (14) 3 954 112 476 (1 843) 110 633

Do gospodarstw domowych Bank zalicza następujące grupy klientów: osoby prywatne będące klientami bankowości hipotecznej, przedsiębiorców indywidualnych oraz rolników indywidualnych.

Kredyty i pożyczki mieszkaniowe walutowe według daty udzielenia
31.12.2019
INDEKSOWANE DENOMINOWANE Razem
do 2002 roku Wartość brutto 98 98
Odpisy na straty kredytowe (2) (2)
Wartość netto 96 96
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 6 704 6 704
od 2003 roku do 2006 roku Wartość brutto 4 974 4 794
Odpisy na straty kredytowe (107) (107)
Wartość netto 4 867 4 867
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 47 821 47 821
od 2007 roku
do 2009 roku
Wartość brutto 12 753 12 753
Odpisy na straty kredytowe (542) (542)
Wartość netto 12 211 12 211
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 54 056 54 056
od 2010 roku do 2012 roku Wartość brutto 3 362 3 085 6 447
Odpisy na straty kredytowe (39) (57) (96)
Wartość netto 3 323 3 028 6 351
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 11 115 12 709 23 824
od 2013 roku
do 2016 roku
Wartość brutto 5 14 19
Odpisy na straty kredytowe (2) (2)
Wartość netto 5 12 17
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 18 47 65
Razem Wartość brutto 3 367 20 924 24 291
Odpisy na straty kredytowe (39) (710) (749)
Wartość netto 3 328 20 214 23 542
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 11 133 121 337 132 470

Kredyty i pożyczki mieszkaniowe walutowe według daty udzielenia
31.12.2018
INDEKSOWANE DENOMINOWANE Razem
do 2002 roku Wartość brutto 130 130
Odpisy na straty kredytowe (3) (3)
Wartość netto 127 127
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 7 850 7 850
od 2003 roku do 2006 roku Wartość brutto 5 491 5 491
Odpisy na straty kredytowe (120) (120)
Wartość netto 5 371 5 371
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 51 943 51 943
od 2007 roku
do 2009 roku
Wartość brutto 13 899 13 899
Odpisy na straty kredytowe (527) (527)
Wartość netto 13 372 13 372
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 56 045 56 045
od 2010 roku do 2012 roku Wartość brutto 3 562 3 373 6 935
Odpisy na straty kredytowe (33) (52) (85)
Wartość netto 3 529 3 321 6 850
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 11 527 13 353 24 880
od 2013 roku
do 2016 roku
Wartość brutto 5 17 22
Odpisy na straty kredytowe (4) (4)
Wartość netto 5 13 18
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 18 53 71
Razem Wartość brutto 3 567 22 910 26 477
Odpisy na straty kredytowe (33) (706) (739)
Wartość netto 3 534 22 204 25 738
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 11 545 129 244 140 789

Ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walucie wymienialnej

Grupa Kapitałowa na 31 grudnia 2019 roku ujęła w sprawozdaniu finansowym wpływ ryzyka prawnego dotyczącego portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych udzielonych gospodarstwom domowym. Dla spłaconych kontraktów kredytowych Grupa Kapitałowa utworzyła, zgodnie z MSR 37, rezerwę na potencjalne sprawy sporne w wysokości 29 milionów PLN. Dla kontraktów czynnych Grupa Kapitałowa, odzwierciedlając zmienione, szacowane przepływy pieniężne wynikające z umów, skorygowała wartość bilansową brutto kredytów hipotecznych, zgodnie z MSSF 9 o oczekiwany wpływ potencjalnych spraw spornych, obniżając ich wartość o 281 milionów PLN. Jednocześnie w odniesieniu do istniejących spraw spornych na 31 grudnia 2019 roku, Grupa Kapitałowa pomniejszyła wartość bilansową brutto kredytów hipotecznych o 141 milionów PLN. Łączny wpływ ryzyka prawnego w wysokości 451 milionów PLN został rozpoznany w rachunku zysków i strat w oddzielnej linii jako koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych.

Grupa Kapitałowa zastosowała dwa niezależne modele predykcji potencjalnych strat wynikających z ryzyka prawnego otrzymując zbliżone wartości oczekiwanej straty. Modele te uwzględniają prognozy wzrostu liczby pozwów w horyzoncie trzyletnim oraz podział portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych na generacje m.in. wg następujących kryteriów: cechy charakterystyczne umowy, data udzielenia kredytu, kurs z daty udzielenia, kwota kredytu, typ produktu oraz podmiot udzielający kredyt. W kalkulacji potencjalnych strat uwzględniono możliwe scenariusze rozstrzygnięć spraw sądowych oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia, biorąc pod uwagę historię dotychczasowych rozstrzygnięć sporów sądowych oraz ocenę zewnętrznych kancelarii prawnych.

Grupa Kapitałowa skalkulowała stratę na ryzyko prawne przy zastosowaniu statystycznej metody wartości oczekiwanej będącej sumą iloczynów prawdopodobieństw wystąpienia określonych rozstrzygnięć sporów sądowych oraz skalkulowanej straty dla każdego scenariusza przy uwzględnieniu alternatywnych metod predykcji liczby sporów w horyzoncie trzyletnim. Dodatkowo Grupa Kapitałowa uwzględniła w modelu wpływ charakterystyk klientów na wartość oczekiwanej straty.

 

W kalkulacji oczekiwanej straty z tytułu ryzyka prawnego Grupa Kapitałowa zastosowała uproszczenia wynikające z analizy długiego szeregu danych historycznych, w tym danych przejmowanych podmiotów oraz wielu scenariuszy możliwych rozstrzygnięć sporów. W ocenie Grupy Kapitałowej zastosowane uproszczenia nie mają istotnego wpływu na wartość potencjalnej straty.

Z uwagi na krótki horyzont dostępnych danych historycznych oraz istotną niepewność w odniesieniu do kierunku kształtowania się orzecznictwa sądów, jak również uwarunkowań rynkowych, przyjęta metodologia szacowania strat z tytułu ryzyka prawnego, będzie podlegać okresowej weryfikacji w kolejnych okresach sprawozdawczych.

 

Grupa Kapitałowa przeprowadziła analizę wrażliwości modeli, dla których zmiana poniższych parametrów miałaby następujący wpływ na wartość szacowanej straty na ryzyko prawne potencjalnych spraw spornych:

Parametr Scenariusz Wpływ na stratę z tytułu ryzyka prawnego dotyczące portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych udzielonych gospodarstwom domowym
Liczba pozwów 20% 62
-20% (62)
Horyzont czasowy prognozy 4 lata 115
2 lata (106)

Gdyby dodatkowo 1% klientów Banku posiadających kredyty hipoteczne w walutach wymienialnych wystąpił z pozwem przeciwko Bankowi, wówczas wpływ na stratę z tytułu ryzyka prawnego dotyczącego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wzrósłby o 100 milionów PLN.

Wyniki wyszukiwania: