63. Zarządzanie ryzykiem walutowym

Raport roczny
2019

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Ryzyko walutowe to ryzyko poniesienia straty z tytułu zmian kursów walutowych, generowane przez utrzymywanie otwartych pozycji walutowych w poszczególnych walutach.

Ograniczanie ewentualnych strat z tytułu zmian kursów walut do akceptowalnego poziomu poprzez odpowiednie kształtowanie struktury walutowej pozycji bilansowych oraz pozabilansowych.

W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są następujące miary ryzyka walutowego: wartość zagrożona (VaR) i testy warunków skrajnych.

Kontrola ryzyka walutowego obejmuje ustalanie dostosowanych do skali i złożoności działalności Grupy Kapitałowej limitów i wartości progowych dotyczących ryzyka walutowego, w szczególności strategicznego limitu tolerancji na ryzyko walutowe.

Grupa Kapitałowa regularnie monitoruje:

  • poziom miar ryzyka walutowego,
  • stopień wykorzystania strategicznego limitu tolerancji na ryzyko walutowe,
  • stopień wykorzystania wewnętrznych limitów i wartości progowych na ryzyko walutowe.

Raporty dotyczące ryzyka walutowego opracowywane są w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz kwartalnym.

Głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie Kapitałowej są:

  • procedury dotyczące zarządzania ryzykiem walutowym,
  • limity i wartości progowe na ryzyko walutowe,
  • określenie dopuszczalnych typów transakcji walutowych oraz stosowanych w tych transakcjach kursów walutowych.

Grupa Kapitałowa ustanowiła limity i wartości progowe na ryzyko walutowe m.in. na: pozycje walutowe, wartość zagrożoną obliczaną w horyzoncie 10-dniowym oraz stratę na rynku walutowym.

Informacje finansowe

Miary wrażliwości

Miara FX VaR to potencjalna wartość straty, która może wystąpić w normalnych warunkach rynkowych w określonym czasie (tzw. horyzoncie) oraz z założonym poziomem prawdopodobieństwa z tytułu zmian kursów walutowych.

Stress-testy służą do oszacowania straty w przypadku gwałtownych zmian na rynku walutowym, które nie są standardowo opisane za pomocą miar statystycznych.

FX VaR Banku, łącznie dla wszystkich walut przedstawia poniższa tabela:

NAZWA MIARY WRAŻLIWOŚCI 31.12.2019 31.12.2018
VaR 10 – dniowy przy poziomie ufności 99% (mln PLN)* 9 4

*Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności pozostałych spółek Grupy Kapitałowej generujących istotne ryzyko walutowe oraz specyfikę rynku, na którym działają, Podmiot dominujący nie wyznacza skonsolidowanej miary wrażliwości VaR. Spółki te wykorzystują własne miary ryzyka do zarządzania ryzykiem walutowym. Miarę VaR 10-dniowy stosuje KREDOBANK SA, jej wartość na 31 grudnia 2019 roku wyniosła ok. 0,1 miliona PLN, a na 31 grudnia 2018 roku ok. 0,2 miliona PLN.

Pozycja walutowa

Wielkość pozycji walutowych w Grupie Kapitałowej prezentuje poniższa tabela:

POZYCJA WALUTOWA 31.12.2019 31.12.2018
EUR (152) (127)
CHF (238) (34)
Pozostałe (Globalna Netto) 7 46

Wielkość pozycji walutowych jest kluczowym (poza zmiennościami kursów walutowych) czynnikiem determinującym poziom ryzyka walutowego, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa. Na poziom pozycji walutowych wpływają wszystkie transakcje walutowe, jakie zostają zawarte, bilansowe i pozabilansowe. Narażenie Grupy Kapitałowej na ryzyko walutowe jest niskie.

Struktura walutowa aktywów i zobowiązań finansowych

Struktura walutowa
31.12.2019
Waluta w przeliczeniu na PLN
PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Kasa, środki w Banku Centralnym 13 652 43 641 101 47 193 14 677
Należności od banków 755 53 1 797 994 191 302 4 092
Pochodne instrumenty zabezpieczające 618 8 16 3 645
Pozostałe instrumenty pochodne 2 499 231 64 1 2 795
Papiery wartościowe 77 255 2 081 1 189 48 80 573
– przeznaczone do obrotu 1 109 3 1 112
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 807 148 244 2 199
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 61 287 1 584 888 48 63 807
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 13 052 346 57 13 455
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 188 882 21 229 17 522 1 821 1 501 479 231 434
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 286 8 286
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 180 596 21 229 17 522 1 821 1 501 479 231 148
Inne aktywa finansowe 2 482 78 20 8 36 2 624
Suma aktywów finansowych 286 143 21 333 22 366 4 192 1 795 1 011 336 840
Zobowiązania wobec banków 1 481 9 583 259 11 542 2 885
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 317 317
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 164 9 583 259 11 542 2 568
Pochodne instrumenty zabezpieczające 581 7 1 589
Pozostałe instrumenty pochodne 2 590 240 94 2 924
Zobowiązania wobec klientów 227 343 537 18 669 7 896 1 476 2 278 258 199
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 45 45
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 227 298 537 18 669 7 896 1 476 2 278 258 154
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 10 430 1 569 15 262 3 842 45 31 148
Zobowiązania podporządkowane 2 730 2 730
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 998 1 415 77 65 44 3 600
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 217 2 34 13 2 1 269
Suma zobowiązań finansowych 248 370 2 118 35 210 12 182 1 599 2 865 302 344
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 56 564 136 5 466 4 083 270 359 66 878

Struktura walutowa
31.12.2018
Waluta w przeliczeniu na PLN
PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Kasa, środki w Banku Centralnym 21 663 68 726 166 35 267 22 925
Należności od banków 1 664 7 2 870 2 208 103 809 7 661
Pochodne instrumenty zabezpieczające 649 7 2 658
Pozostałe instrumenty pochodne 1 715 144 48 1 907
Papiery wartościowe 62 796 684 561 72 1 64 114
– przeznaczone do obrotu 230 5 235
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 448 188 212 2 848
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 52 113 63 309 72 1 52 558
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 8 005 428 40 8 473
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 172 374 23 221 16 043 2 112 1 028 144 214 912
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 106 1 106
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 171 268 23 211 16 043 2 112 1 028 144 213 806
Inne aktywa finansowe 2 723 66 20 16 2 825
Suma aktywów finansowych 263 584 23 293 20 535 5 115 1 238 1 237 315 002
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 7 7
Zobowiązania wobec banków 1 129 7 588 263 10 4 2 001
Pochodne instrumenty zabezpieczające 464 7 471
Pozostałe instrumenty pochodne 2 458 163 33 1 2 655
Zobowiązania wobec klientów 215 720 1 919 15 127 7 262 1 034 1 754 242 816
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 8 644 1 527 14 603 3 812 41 28 627
Zobowiązania podporządkowane 2 731 2 731
Pozostałe zobowiązania finansowe 1 906 13 337 65 21 22 2 364
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 169 2 54 1 1 227
Suma zobowiązań finansowych 233 228 3 468 30 879 11 436 1 106 1 782 281 899
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 50 798 150 5 804 2 601 238 221 59 812

Wyniki wyszukiwania: