65. Adekwatność kapitałowa

Raport roczny
2019

Adekwatność kapitałowa

Zarządzanie adekwatnością kapitałową to proces mający na celu zapewnienie, iż poziom ryzyka, które Bank oraz Grupa Kapitałowa podejmują w związku z rozwojem działalności biznesowej, może zostać pokryty posiadanym kapitałem, biorąc pod uwagę określony poziom tolerancji na ryzyko oraz horyzont czasowy. Proces zarządzania adekwatnością kapitałową obejmuje w szczególności przestrzeganie obowiązujących regulacji organów nadzoru i kontroli, a także określonego w Banku oraz Grupie Kapitałowej Banku poziomu tolerancji na ryzyko oraz proces planowania kapitałowego, w tym politykę dotyczącą źródeł pozyskiwania kapitału.

Celem zarządzania adekwatnością kapitałową jest utrzymywanie, w sposób ciągły, funduszy własnych na poziomie adekwatnym do skali oraz profilu ryzyka działalności Grupy Kapitałowej.

Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej obejmuje:

 • określanie oraz realizację pożądanych przez Grupę celów kapitałowych,
 • identyfikację i monitorowanie istotnych rodzajów ryzyka,
 • pomiar lub szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka oraz łącznego kapitału wewnętrznego,
 • ustalanie strategicznych limitów tolerancji oraz wartości progowych dla miar adekwatności kapitałowej,
 • prognozowanie, monitorowanie oraz raportowanie poziomu i struktury kapitału własnego oraz adekwatności kapitałowej,
 • zarządzanie strukturą bilansu pod kątem optymalizacji jakości posiadanych przez Bank funduszy własnych,
 • kapitałowe działania awaryjne,
 • testy warunków skrajnych,
 • planowanie i alokację wymogu w zakresie funduszy własnych oraz kapitału wewnętrznego na obszary biznesowe i segmenty klienta w Banku oraz poszczególne podmioty Grupy Kapitałowej,
 • ocenę rentowności obszarów biznesowych i segmentów klienta.

Miarami adekwatności kapitałowej są:

 • łączny współczynnik kapitałowy (TCR),
 • relacja funduszy własnych do kapitału wewnętrznego,
 • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1),
 • współczynnik kapitału Tier 1 (T1),
 • wskaźnik dźwigni,
 • wskaźnik MREL w relacji do funduszy własnych i zobowiązań ogółem.

Celem monitorowania poziomu miar adekwatności kapitałowej jest określenie stopnia spełniania norm nadzorczych oraz identyfikacja przypadków wymagających uruchomienia kapitałowych działań awaryjnych lub przygotowania planu ochrony kapitału.

Podstawowe regulacje obowiązujące w procesie oceny adekwatności kapitałowej to:,

 • ustawa Prawo bankowe,
 • rozporządzenie CRR,
 • ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (z późniejszymi zmianami), (ustawa o nadzorze makroostrożnościowym),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 6 marca 2018 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach,
 • ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 roku.

Zgodnie z art. 92 rozporządzenia CRR, minimalny poziom współczynników kapitałowych utrzymywanych przez Grupę Kapitałową wynosi:

 • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) – 8,0%,
 • współczynnik kapitału Tier 1 (T1) – 6,0%,
 • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) – 4,5%.

Zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, Grupa Kapitałowa ma obowiązek utrzymywania wymogu połączonego bufora ponad minima określone w art. 92 rozporządzenia CRR, który stanowi sumę obowiązujących buforów, tj.:

 • bufora zabezpieczającego, który obowiązuje wszystkie banki. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku bufor zabezpieczający wynosił 2,5%.
 • bufora antycyklicznego, który nakładany jest w celu ograniczania ryzyka systemowego wynikającego z cyklu kredytowego. Grupa Kapitałowa wylicza wskaźnik bufora antycyklicznego w wartości wyznaczonej przez właściwy organ państwa, w którym Grupa Kapitałowa posiada ekspozycje. Bufor antycykliczny dla ekspozycji kredytowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest równy 0%. Ze względu na fakt, iż Grupa Kapitałowa prowadzi także działalność zagraniczną, specyficzny dla Grupy Kapitałowej poziom bufora antycyklicznego wynosi 0,01%.
 • bufora ryzyka systemowego, który służy do zapobiegania i ograniczania długoterminowego ryzyka niecyklicznego lub ryzyka makroostrożnościowego, które może spowodować silne negatywne konsekwencje dla systemu finansowego i gospodarki danego kraju. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku bufor ryzyka systemowego wynosił 3% dla ekspozycji na terytorium Rzeczypospolitej polskiej. Ze względu na fakt, iż Grupa Kapitałowa prowadzi także działalność zagraniczną, bufor ryzyka systemowego dla Grupy kapitałowej Banku wynosi 2,88%.
 • bufora z tytułu zidentyfikowania Banku jako instytucji o znaczeniu systemowym („O-SII”), który w 2019 roku nie uległ zmianie i wynosi 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z rozporządzeniem CRR.

Dodatkowo, Grupa Kapitałowa jest zobowiązana utrzymywać fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, tzw. domiar kapitałowy. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku domiar kapitałowy dla skonsolidowanych współczynników kapitałowych wynosił: dla łącznego współczynnika kapitałowego: 0,36 p.p., dla współczynnika kapitału Tier 1: 0,27 p.p. oraz dla współczynnika kapitału podstawowego Tier 1: 0,20 p.p.

Niezależnie od powyższych, do spełnienia warunków do wypłaty do 100% zysku, Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła wymagany narzut z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, wynoszący 0,10 p.p.

4 listopada 2019 roku Grupa Kapitałowa otrzymała pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące planu dojścia do wymogu minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL). Określona dla Banku na poziomie skonsolidowanym wysokość MREL wynosi 14,376% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem („TLOF”), co odpowiada 22,807% kwoty ekspozycji na ryzyko („TRE”). Wymóg ten powinien zostać spełniony od 1 stycznia 2023 roku. BFG wskazał ścieżkę dojścia do docelowego poziomu MREL, z której wynika, że na koniec 2019 roku wysokość MREL w relacji do TLOF wynosi 9,316% na poziomie skonsolidowanym, co odpowiada 14,779% TRE. Na 31 grudnia 2019 roku wartość wskaźnika MREL Banku na poziomie skonsolidowanym wyniosła 11,665% w relacji do TLOF oraz 18,419% w relacji do TRE, istotnie przewyższając wskazane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny poziomy przejściowe.

Fundusze własne dla potrzeb adekwatności kapitałowej

Poziom adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej w 2019 roku i w 2018 roku utrzymywał się na bezpiecznym poziomie, istotnie powyżej limitów nadzorczych.

Wymogi w zakresie funduszy własnych (Filar I)

Grupa Kapitałowa wylicza wymogi w zakresie funduszy własnych dla następujących rodzajów ryzyka:

RYZYKO
KREDYTOWE
metodą standardową stosując następujące formuły w zakresie:

EKSPOZYCJI BILANSOWYCH – iloczyn wartości bilansowej (uwzględniającej wartość korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego), wagi ryzyka przypisanej ekspozycji zgodnie z metodą standardową wyliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego oraz 8% (przy uwzględnieniu uznawalnych zabezpieczeń),

UDZIELONYCH ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH – iloczyn wartości zobowiązania (uwzględniającej wartość korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego), wagi ryzyka produktu, wagi ryzyka przypisanej ekspozycji pozabilansowej zgodnie z metodą standardową wyliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego oraz 8% (przy uwzględnieniu uznawalnych zabezpieczeń),

TRANSAKCJI POZABILANSOWYCH (INSTRUMENTÓW POCHODNYCH) – iloczyn wagi ryzyka przypisanej transakcji pozabilansowej zgodnie z metodą standardową wyliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego, ekwiwalentu bilansowego transakcji pozabilansowych oraz 8% (wartość ekwiwalentu bilansowego wyliczana jest zgodnie z metodą wyceny rynkowej).

RYZYKO
OPERACYJNE
 • zgodnie z podejściem AMA – w zakresie działalności prowadzonej przez Bank, z uwzględnieniem oddziału w Niemczech oraz z wyłączeniem oddziału w Czechach,
 • zgodnie z podejściem BIA – w zakresie działalności oddziału w Czechach oraz w zakresie działalności podmiotów Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją ostrożnościową.
RYZYKO RYNKOWE
 • ryzyka walutowego – wyliczanego metodą podstawową,
 • ryzyka cen towarów – wyliczanego metodą uproszczoną,
 • ryzyka instrumentów kapitałowych – wyliczanego metodą uproszczoną,
 • ryzyka szczególnego instrumentów dłużnych – wyliczanego metodą podstawową,
 • ryzyka ogólnego instrumentów dłużnych – wyliczanego zgodnie z podejściem opartym na duracji,
 • pozostałych rodzajów ryzyka innych niż ryzyko delta (ryzyko non-delta) wyliczanych metodą scenariuszową w przypadku opcji, dla których Bank stosuje własne modele wyceny oraz metodą delta plus dla pozostałych opcji,
POZOSTAŁE
RYZYKA
 • ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy – wyliczanego metodą określoną w Tytule V „Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rozliczenia” rozporządzenia CRR,
 • ryzyka kredytowego kontrahenta – wyliczanego metodą określoną w Rozdziale 6 „Ryzyko kredytowe kontrahenta” Tytułu II „Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego” rozporządzenia CRR,
 • ryzyka z tytułu korekty wyceny kredytowej – wyliczanego metodą określoną w Tytule VI „Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej” rozporządzenia CRR,
 • przekroczenia limitu dużych ekspozycji – wyliczanego metodą określoną w § 395-401 rozporządzenia CRR,
 • dla ekspozycji wobec kontrahenta centralnego wyliczany jest wymóg z tytułu transakcji oraz wniesionych wkładów do funduszu kwalifikującego się kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania

31.12.2019 31.12.2018
Fundusze własne razem 39 417 37 850
Kapitał Tier I 36 717 35 150
Kapitał zakładowy 1 250 1 250
Kapitał zapasowy 29 428 29 281
Pozostałe kapitały rezerwowe 3 160 3 753
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1 070 1 070
Skumulowane inne dochody całkowite (bez zabezpieczenia przepływów pieniężnych) 238 226
wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 459 492
różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (193) (242)
zyski i straty aktuarialne (16) (11)
udział w innych dochodach całkowitych jednostek zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć (12) (13)
Wynik okresu bieżacego (po pomniejszeniu o przewidywane obciążenia, zaliczony za zgodą KNF) 1 038 1 678
Niepodzielony wynik finansowy 2 417 (88)
Wartości niematerialne (2 820) (2 810)
(-) Wartość firmy (1 109) (1 160)
(-) Inne wartości niematerialne (1 711) (1 650)
Korekty ujęte w kapitale Tier I 936 790
zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z instrumentami pochodnymi będącymi zobowiązaniami (DVA) (10) (9)
korekta z tytułu ostrożnej wyceny (AVA) (84) (59)
korekta wynikająca z zastosowania rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne 1 030 858
Kapitał Tier II 2 700 2 700
Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II 2 700 2 700
Wymogi w zakresie funduszy własnych 17 120 16 035
Ryzyko kredytowe 15 835 14 893
Ryzyko operacyjne 843 645
Ryzyko rynkowe 419 472
Ryzyko korekty wyceny kredytowej 23 25
Łączny współczynnik kapitałowy 18,42% 18,88%
Współczynnik kapitału Tier 1 17,16% 17,54%

Zgodnie z Rozporządzeniem CRR, na potrzeby adekwatności kapitałowej stosuje się konsolidację ostrożnościową, która, w odróżnieniu od konsolidacji zgodnej z MSSF, obejmuje tylko podmioty zależne spełniające definicję instytucji, instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa usług pomocniczych.

Ponadto na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia CRR z konsolidacji ostrożnościowej mogą być wyłączone podmioty, których łączna wartość aktywów i pozycji pozabilansowych jest niższa niż 10 mln EUR.

Pozostałe jednostki zależne niekonsolidowane metodą pełną na potrzeby konsolidacji ostrożnościowej wyceniane są metodą praw własności.

Grupę Kapitałową na potrzeby konsolidacji ostrożnościowej stanowią:

 • PKO Bank Polski SA,
 • Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA,
 • PKO BP BANKOWY PTE SA,
 • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA,
 • Grupa Kapitałowa KREDOBANK SA,
 • PKO Finance AB,
 • PKO BP Finat sp. z o.o.,
 • PKO Bank Hipoteczny SA,
 • Grupa Kapitałowa Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA

Z konsolidacji ostrożnościowej wyłączone są podmioty niefinansowe i ubezpieczeniowe.

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej wykorzystywanych do obliczania funduszy własnych z regulacyjnymi funduszami własnymi według stanu na 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku.

31.12.2019 Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według MSSF Dekonsolidacja spółek nieobjętych konsolidacją ostrożnościową Konsolidacja ostrożnościowa/Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem CRR Pozycje nieujmowane w funduszach własnych Pozycje ujmowane w regulacyjnych funduszach własnych
AKTYWA
Wartości niematerialne 3 178 (164) 3 014 (194) 2 820
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania podporządkowane 2 730 2 730 (30) 2 700
KAPITAŁY
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 1 250
Kapitał zapasowy 29 429 (1) 29 428 29 428
Pozostałe kapitały rezerwowe 3 237 (77) 3 160 3 160
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1 070 1 070 1 070
Skumulowane inne dochody całkowite 469 469 (231) 238
wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 456 3 459 459
zabezpieczenie przepływów pieniężnych 232 (1) 231 (231)
różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (191) (2) (193) (193)
zyski i straty aktuarialne (15) (1) (16) (16)
udział w innych dochodach całkowitych jednostek zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć (13) 1 (12) (12)
Wynik okresu bieżącego 4 031 19 4 050 (3 012) 1 038
Niepodzielony wynik finansowy 2 101 316 2 417 2 417
Udziały niekontrolujące (9) 9
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 41 578 266 41 844 (3 243) 38 601
Dodatkowe korekty w kapitale Tier I 936
zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z instrumentami pochodnymi będącymi zobowiązaniami (DVA) (10)
korekta z tytułu ostrożnej wyceny (AVA) (84)
aktywa z tytułu podatku odroczonego, które są uzależnione od przyszłej rentowności, ale nie pochodzą z różnic przejściowych
korekta wynikająca z zastosowania rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne 1 030
FUNDUSZE WŁASNE RAZEM PRZYJĘTE DO KALKULACJI ŁĄCZNEGO WSPÓŁCZYNNIKA KAPITAŁOWEGO 39 417

31.12.2018 Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według MSSF Dekonsolidacja spółek nieobjętych konsolidacją ostrożnościową Konsolidacja ostrożnościowa/ Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem CRR Pozycje nieujmowane w regulacyjnych funduszach własnych Pozycje ujmowane w regulacyjnych funduszach własnych
AKTYWA
Wartości niematerialne 3 195 (164) 3 031 (221) 2 810
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania podporządkowane 2 731 2 731 (31) 2 700
KAPITAŁ WŁASNE
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 1 250
Kapitał zapasowy 29 354 (73) 29 281 29 281
Pozostałe kapitały rezerwowe 3 831 (78) 3 753 3 753
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1 070 1 070 1 070
Skumulowane inne dochody całkowite 250 (1) 249 (23) 226
wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 492 492 492
zabezpieczenie przepływów pieniężnych 22 1 23 (23)
różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (241) (1) (242) (242)
zyski i straty aktuarialne (10) (1) (11) (11)
udział w innych dochodach całkowitych jednostek zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć (13) (13) (13)
Wynik okresu bieżącego 3 741 44 3 785 (2 107) 1 678
Niepodzielony wynik finansowy (385) 297 (88) (88)
Udziały niekontrolujące (10) 10
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 39 101 199 39 300 (2 130) 37 170
Dodatkowe korekty w kapitale Tier I 790
zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z instrumentami pochodnymi będącymi zobowiązaniami (DVA) (9)
korekta z tytułu ostrożnej wyceny (AVA) (59)
korekta wynikająca z zastosowania rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne 858
FUNDUSZE WŁASNE RAZEM PRZYJĘTE DO KALKULACJI ŁĄCZNEGO WSPÓŁCZYNNIKA KAPITAŁOWEGO 37 850

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat z godny z Rozporządzeniem CRR

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019 2018
Przychody z tytułu odsetek 12 746 11 585
Koszty z tytułu odsetek (2 495) (2 258)
Wynik z tytułu odsetek 10 251 9 327
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 245 4 128
Koszty z tytułu prowizji i opłat (1 085) (1 029)
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 160 3 099
Przychody z tytułu dywidend 14 12
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 180 40
Wynik z pozycji wymiany 473 497
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 143 128
Wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe (1 148) (1 328)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (111) (113)
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (451)
Pozostałe przychody operacyjne 608 310
Pozostałe koszty operacyjne (352) (280)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 256 30
Ogólne koszty administracyjne (5 497) (5 187)
Wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych (531) (574)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (1 014) (944)
Wynik z działalności operacyjnej 5 725 4 987
Udział w zyskach i stratach jednostek zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 82 109
Zysk brutto 5 807 5 096
Podatek dochodowy (1 757) (1 311)
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 4 050 3 785
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 050 3 785

Kapitał wewnętrzny (Filar II)

W 2019 roku Grupa Kapitałowa wyznaczyła kapitał wewnętrzny zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:

 • rozporządzeniem CRR,
 • ustawą Prawo bankowe,
 • rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach,
 • ustawą o nadzorze makroostrożnościowym

oraz przepisami wewnętrznymi Banku i Grupy Kapitałowej.

Kapitał wewnętrzny to szacowana kwota kapitału, niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Grupy Kapitałowej oraz wpływu zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka. Celem szacowania kapitału wewnętrznego jest określenie minimalnego poziomu funduszy własnych zapewniającego bezpieczeństwo działalności przy uwzględnieniu zmian profilu i skali prowadzonej działalności oraz niekorzystnych warunków skrajnych.

Kapitał wewnętrzny na pokrycie istotnych rodzajów ryzyka jest ustalany zgodnie z metodami określonymi w przepisach wewnętrznych.

Wysokość relacji funduszy własnych do kapitału wewnętrznego Grupy Kapitałowej utrzymywała się na poziomie powyżej zarówno limitu ustawowego, jak i wewnętrznego Grupy Kapitałowej.

Ujawnienia (Filar III)

Grupa Kapitałowa ogłasza w cyklu rocznym informacje dotyczące w szczególności zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej zgodnie z: rozporządzeniem CRR i aktami wykonawczymi do CRR, wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, w tym w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części ósmej Rozporządzania CRR („wytyczne EBA”), ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, ustawą Prawo bankowe, Rekomendacją H, M i P wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, w ramach Raportu „Adekwatność kapitałowa oraz inne informacje podlegające ogłaszaniu Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”

Szczegółowe informacje o zakresie ujawnianych informacji, sposobie ich weryfikacji oraz publikacji zawierają Zasady polityki informacyjnej PKO Banku Polskiego SA w zakresie adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu udostępnione na stronie internetowej Banku (www.pkobp.pl).

Wyniki wyszukiwania: