26. Aktywa finansowe według faz utraty wartości oraz odpisy na oczekiwane straty kredytowe

Zasady rachunkowości

Odpisy na oczekiwane straty kredytowe są ujmowane w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób:

 • Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu: odpis pomniejsza wartość bilansową brutto aktywa finansowego; zmiany wysokości odpisów odnoszone są do rachunku zysków i strat;
 • Zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym oraz gwarancje finansowe: odpis prezentowany jest jako rezerwa po stronie zobowiązań; zmiany wysokości rezerw odnoszone są do rachunku zysków i strat;
 • Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite: wartość bilansowa aktywa ujętego w wartości godziwej nie jest dodatkowo pomniejszana o wysokość odpisów; zmiana wyceny jest każdorazowo rozdzielana jednak na komponent związany z utratą wartości – ujmowany w rachunku wyników i komponent związany z pozostałymi zmianami wyceny do wartości godziwej – ujmowany w innych dochodach całkowitych;
 • Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: nie rozpoznaje się odpisów na oczekiwane straty kredytowe.
Raport roczny
2019

Szacunki i oceny

W obszarze utraty wartości Grupa Kapitałowa opiera się na koncepcji strat oczekiwanych.

Model utraty wartości ma zastosowanie do aktywów finansowych, które nie są wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, obejmujących:

 • dłużne instrumenty finansowe obejmujące zaangażowania o charakterze kredytowym oraz papiery wartościowe,
 • należności leasingowe,
 • inne aktywa finansowe,
 • zobowiązania pozabilansowe finansowe oraz gwarancyjne.

Dla inwestycji kapitałowych nie są rozpoznawane oczekiwane straty kredytowe.

Utrata wartości jest mierzona jako 12 miesięczne albo dożywotnie oczekiwane straty kredytowe dla danego aktywa finansowego.

Horyzont pomiaru oczekiwanej straty zależy od tego, czy od momentu początkowego ujęcia aktywa nastąpił znaczący wzrost ryzyka kredytowego. Ze względu na to kryterium aktywa finansowe alokowane są do 3 faz (ang. stage):

Ekspozycje, dla których ryzyko kredytowe nie jest istotnie wyższe niż na moment początkowego ujęcia i nie rozpoznaje się w odniesieniu do nich przesłanek utraty wartości.

Ekspozycje których ryzyko kredytowe jest istotnie wyższe od poziomu ryzyka kredytowego na moment początkowego ujęcia ekspozycji, ale nie rozpoznaje się w odniesieniu do nich przesłanki utraty wartości.

Aktywa w odniesieniu do których rozpoznaje się przesłankę utraty wartości (w tym aktywa udzielone lub zakupione z rozpoznaną przesłanką utraty wartości).

Istotny wzrost ryzyka kredytowego

Istotny wzrost ryzyka kredytowego określa się z uwzględnieniem poziomu prawdopodobieństwa niewypłacalności oraz jego zmian w stosunku do poziomu z momentu początkowego ujęcia kredytu.

W celu oceny istotnego wzrostu ryzyka kredytowego dla ekspozycji hipotecznych oraz pozostałych ekspozycji detalicznych Grupa Kapitałowa stosuje model oparty na kalkulacji marginalnego PD, czyli prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w określonym miesiącu. Prawdopodobieństwo to uzależnione zostało od czasu, który upłynął od momentu uruchomienia ekspozycji. Dzięki temu możliwe jest odwzorowanie charakterystycznego dla ekspozycji wobec osób fizycznych zróżnicowania jakości kredytowej w czasie życia ekspozycji. Krzywe marginalnego PD wyznaczone zostały na podstawie danych historycznych na poziomie homogenicznych portfeli, wydzielonych z uwzględnieniem m.in. rodzaju produktu, roku udzielenia, waluty kredytu oraz jakości kredytowej na moment udzielenia. Indywidualne przypisanie marginalnego PD do poszczególnych ekspozycji uzyskiwane jest poprzez skalowanie krzywej wyznaczonej na poziomie portfela do indywidulnej oceny ekspozycji/klienta uzyskiwanej z modeli aplikacyjnych (wykorzystujących dane z wniosków kredytowych) oraz behawioralnych. Grupa Kapitałowa identyfikuje przesłankę istotnego wzrostu ryzyka kredytowego dla danej ekspozycji w oparciu o porównanie indywidualnych krzywych prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w horyzoncie trwania ekspozycji na datę początkowego ujęcia oraz na datę raportową. Dla każdej daty raportowej porównywane są tylko te części oryginalnej i obecnej krzywej prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania, które odpowiadają okresowi począwszy od daty raportowej do zapadalności ekspozycji. Porównanie opiera się na wartościach średniego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w horyzoncie życia kredytu w analizowanym okresie korygowanego o bieżące oraz prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Rezultat tego porównania, określany mianem statystyki α, odnoszony jest do wartości progowej, powyżej której wzrost ryzyka kredytowego uznaje się za istotny. Wartość progowa ustalana jest w oparciu o historyczne powiązania pomiędzy wartościami statystyki α, a wystąpieniem stanu niewykonania zobowiązania (default). W procesie tym minimalizuje się prawdopodobieństwo:

 • zaklasyfikowania do zbioru ekspozycji kredytowych ze znaczącym wzrostem poziomu ryzyka kredytowego (na podstawie statystyki) ekspozycji kredytowej, w przypadku której w badanym okresie nie wystąpiło zdarzenie niewykonania zobowiązania (błąd typu I)
 • niezaklasyfikowania do zbioru ekspozycji kredytowych ze znaczącym wzrostem poziomu ryzyka kredytowego (na podstawie statystyki) ekspozycji kredytowej, w przypadku której w badanym okresie wystąpiło zdarzenie niewykonania zobowiązania (błąd typu II).

Według danych obowiązujących na koniec 2019 roku przesłanką istotnego pogorszenia jakości kredytowej jest co najmniej 2,6-krotny wzrost parametru PD w porównaniu do wartości na moment rozpoznania w księgach Grupy Kapitałowej w przypadku ekspozycji hipotecznych oraz co najmniej 2,5-krotny wzrost w przypadku pozostałych ekspozycji detalicznych (bez zmian wobec końca 2018 roku).

W odniesieniu do ekspozycji kredytowych, w przypadku których aktualne ryzyko niewypłacalności nie przekracza poziomu uwzględnionego w cenie udzielonego finansowania, wyniki porównania krzywych prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania na datę początkowego ujęcia oraz na datę raportową nie stanowią o rozpoznaniu znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego.

W celu oceny znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego dla klientów instytucjonalnych Grupa Kapitałowa stosuje model oparty na łańcuchach Markowa. Na podstawie danych historycznych konstruowane są macierze prawdopodobieństw migracji klientów pomiędzy poszczególnymi klasami ryzyka określonymi na podstawie modeli ratingowych oraz scoringowych Grupy. Migracje te wyznaczane są w obrębie homogenicznych portfeli, wydzielonych z uwzględnieniem m.in. metodyki oceny klienta oraz segmentu klienta.

W dacie początkowego ujęcia ekspozycji kredytowej ustala się indywidualną dla każdej klasy ryzyka oraz portfela najwyższą akceptowalną wartość prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania, której przekroczenie identyfikowane jest jako istotny wzrost ryzyka kredytowego. Wartość ta wyznaczana jest na podstawie średniego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania dla gorszych klas ryzyka niż klasa ryzyka z daty początkowego ujęcia ekspozycji kredytowej, ważonego prawdopodobieństwem przejścia do tych klas ryzyka w danym horyzoncie czasowym.

Według danych obowiązujących na koniec 2019 roku i 2018 roku minimalne wartości pogorszenia klasy ryzyka będącego przesłanką istotnego wzrostu ryzyka kredytowego w relacji do aktualnej klasy ryzyka prezentowały się następująco:

Klasa ryzyka Zakres PD minimalny zakres pogorszenia klasy ryzyka będący przesłanką istotnego wzrostu ryzyka kredytowego*
A-B 0,0-0,90% 3 klasy
C 0,90-1,78% 3 klasy
D 1,78-3,55% 2 klasy
E 3,55-7,07% 1 klasa
F 7,07-14,07% 1 klasa
G 14,07-99,99% nie dotyczy**

*Wartości uśrednione (zakresy ustalane osobno na homogenicznych grupach klientów).
**Pogorszenie klasy ryzyka jest bezpośrednią przesłanką utraty wartości.

W celu identyfikacji pozostałych przesłanek istotnego wzrostu ryzyka kredytowego Grupa Kapitałowa wykorzystuje pełną dostępną informację jakościową i ilościową, w tym:

 • działania restrukturyzacyjne wprowadzające dla dłużnika udogodnienia wymuszone jego trudną sytuacją finansową (ang. forbearance),
 • opóźnienie w spłacie materialnie istotnej kwoty kapitału lub odsetek dłuższe niż 30 dni,
 • zidentyfikowane sygnały wczesnego ostrzegania w ramach procesu monitoringu świadczące o istotnym wzroście ryzyka kredytowego,
 • istotne podwyższenie wskaźnika LTV,
 • ocenę analityka w ramach procesu analizy zindywidualizowanej,
 • kwarantanna w Fazie 2 ekspozycji, dla których w ciągu minionych 3 miesięcy ustała przesłanka utraty wartości,
 • złożenie wniosku o upadłość konsumencką przez któregokolwiek z współkredytobiorców,
 • transfer ekspozycji kredytowej do zarządzania przez jednostki restrukturyzacyjno-windykacyjne Grupy Kapitałowej,

Kredyty z utratą wartości i definicja niewykonania zobowiązania

Przesłanką utraty wartości ekspozycji kredytowej jest w szczególności:

 • opóźnienie w spłacie materialnie istotnej kwoty kapitału lub odsetek dłuższe niż 90 dni,
 • pogorszenie się w okresie kredytowania sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, wyrażające się
  zaklasyfikowaniem do klasy ratingowej lub klasy ryzyka wskazującej na istotne zagrożenie dla spłaty zadłużenia (rating H),
 • zawarcie umowy restrukturyzacyjnej lub zastosowanie ulgi w spłacie wierzytelności wymuszone względami ekonomicznymi lub prawnymi wynikającymi z trudności finansowych klienta (do czasu uznania wierzytelności za uzdrowioną),
 • wnioskowanie o ogłoszenie upadłości dłużnika, postawienie go w stan likwidacji lub wszczęcie wobec niego postępowania egzekucyjnego,
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez któregokolwiek z współkredytobiorców.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych nr 575/2013 (rozporządzenie CRR) Grupa Kapitałowa definiuje stan niewykonania zobowiązania (ang. default) jeżeli ocenia, że dłużnik nie jest w stanie spłacić zobowiązania kredytowego bez sięgania do realizacji zabezpieczeń lub materialne przeterminowanie ekspozycji przekracza 90 dni. Przesłanki stanu niewykonania zobowiązania są tożsame z przesłankami utraty wartości ekspozycji.

Obliczanie oczekiwanej straty kredytowej

Model kalkulacji oczekiwanej straty kredytowej oparty jest na zastosowaniu szczegółowej segmentacji portfela kredytowego uwzględniającej następujące charakterystyki na poziomie produktu oraz klienta:

 • rodzaj produktu kredytowego,
 • waluta produktu,
 • rok udzielenia,
 • ocena ryzyka niewypłacalności klienta,
 • segment biznesowy klienta,
 • metoda oceny ryzyka klienta.

W celu obliczenia oczekiwanej straty kredytowej Grupa Kapitałowa stosuje metodę zindywidualizowaną oraz metodę portfelową.

Metoda zindywidualizowana jest stosowana w przypadku identyfikacji przesłanki utraty wartości ekspozycji znaczących indywidualnie. Oczekiwaną stratę kredytową z ekspozycji ustala się jako różnicę pomiędzy jej wartością bilansową brutto (w przypadku pozabilansowej ekspozycji kredytowej – wartością jej równoważnika bilansowego), a wartością bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych, ustalonych z uwzględnieniem możliwych scenariuszy dotyczących realizacji umowy i zarządzania ekspozycją kredytową ważonych prawdopodobieństwem ich realizacji.

Metoda portfelowa jest stosowana dla ekspozycji, które nie są indywidualnie znaczące oraz w przypadku braku identyfikacji przesłanki utraty wartości.

W metodzie portfelowej strata oczekiwana wyznaczana jest jako iloczyn parametrów ryzyka kredytowego: prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD), poziomu straty w momencie niewykonania zobowiązania (LGD) oraz wartości ekspozycji w momencie niewykonania zobowiązania (EAD), przy czym każdy z powyższych parametrów ma postać wektora o wymiarze liczby miesięcy pokrywających horyzont szacowania straty kredytowej.

W odniesieniu do ekspozycji detalicznych bez harmonogramu spłat Grupa Kapitałowa wyznacza ten horyzontw oparciu o dane behawioralne na podstawie historycznych obserwacji. Strata oczekiwana zarówno w całym okresie trwania ekspozycji, jak i w okresie 12 miesięcy jest sumą strat oczekiwanych w poszczególnych okresach zdyskontowanych efektywną stopą procentową. W celu wyznaczenia wartości aktywa na moment niewykonania zobowiązania w danym okresie Grupa Kapitałowa koryguje parametr określający wielkość ekspozycji na moment niewykonania zobowiązania o przyszłe spłaty wynikające z harmonogramu oraz potencjalne nadpłaty i niedopłaty.

W obliczeniach oczekiwanych strat kredytowych uwzględnia się szacunki dotyczące przyszłych warunków makroekonomicznych. W zakresie analizy portfelowej, wpływ scenariuszy makroekonomicznych jest uwzględniany w wysokości poszczególnych parametrów ryzyka. Metodyka kalkulacji parametrów ryzyka obejmuje badanie zależności wysokości tych parametrów od warunków makroekonomicznych w oparciu o dane historyczne. Na potrzeby kalkulacji straty oczekiwanej wykorzystuje się trzy scenariusze makroekonomiczne opracowane na podstawie własnych prognoz – bazowy z prawdopodobieństwem 80% oraz dwa scenariusze alternatywne, każdy z prawdopodobieństwem 10%. Zakres prognozowanych wskaźników obejmuje wskaźnik dynamiki PKB, stopę bezrobocia, stopę WIBOR 3M, stopę LIBOR CHF 3M, kurs CHF/PLN, indeks cen nieruchomości oraz stopę referencyjną NBP. Ostateczna strata oczekiwana jest średnią ważoną prawdopodobieństwem scenariuszy ze strat oczekiwanych odpowiadających poszczególnym scenariuszom. Grupa Kapitałowa zapewnia zgodność scenariuszy makroekonomicznych stosowanych na potrzeby kalkulacji parametrów ryzyka ze scenariuszami makroekonomicznymi wykorzystywanymi w procesach budżetowania ryzyka kredytowego. Scenariusz bazowy opiera się na bazowych prognozach makroekonomicznych. Prognozy są przygotowywane na podstawie modeli ilościowych przy uwzględnieniu korekt z tytułu występowania zdarzeń jednorazowych.

Scenariusze skrajne dotyczą przypadków tzw. szoku wewnętrznego, w związku z czym tzw. zmienne zewnętrzne (stopy procentowe za granicą) nie ulegają zmianie względem scenariusza bazowego. Scenariusze skrajne opracowywane są na podstawie analizy statystycznej i ekonometrycznej, tj. nie odzwierciedlają podlegających opisowi zdarzeń, ale prognozowaną ścieżkę. Identyfikowane są dwa scenariusze: optymistyczny i pesymistyczny. Udział scenariuszy dla ścieżki PKB, który mieści się między scenariuszem optymistycznym i pesymistycznym określony jest jako prawdopodobieństwo scenariusza bazowego. Przyjmując takie założenie prognozowana jest dynamika PKB przy założeniu zmiennego w czasie potencjalnego tempa wzrostu polskiej gospodarki obliczanego przy wykorzystaniu danych kwartalnych dostarczanych przez Główny Urząd Statystyczny. Po wyznaczeniu skrajnych ścieżek dynamiki PKB estymowane są wartości innych zmiennych makroekonomicznych wykorzystywanych w scenariuszach (stopa bezrobocia, indeks cen nieruchomości).

Stopa bezrobocia obliczana jest na podstawie wyznaczonej ilościowo zależności od różnicy między dynamiką PKB, a potencjalnym tempem wzrostu gospodarczego. Wynik podlega korekcie ze względu na zachodzące w polskiej gospodarce istotne zmiany strukturalne, których nie obejmuje model ilościowy, w szczególności:

 • starzenia się polskiego społeczeństwa (i pojawienia się niezaspokojonego popytu na pracę, co ograniczać będzie skalę wzrostu stopy bezrobocia w sytuacji spowolnienia wzrostu gospodarczego)
 • osiągnięcia przez polski rynek pracy stanu bliskiego pełnemu zatrudnieniu (ze względu na ograniczenia podażowe przestrzeń do dalszego spadku stopy bezrobocia jest coraz mniejsza),
 • napływu migrantów (tylko częściowo uwzględnionego w oficjalnych statystykach).

Poziom indeksu cen nieruchomości wyznaczany jest na podstawie zmian PKB przy uwzględnieniu uwarunkowań podażowych i popytowych na rynku w oparciu o dane i trendy prezentowane przez NBP w ramach publikacji „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce” oraz własne analizy Grupy. Prognozy dla stawek depozytowych WIBOR i LIBOR opracowywane są głównie w oparciu o założenia dotyczące kształtowania się stóp procentowych banków centralnych. Kurs CHF/PLN jest kursem krzyżowym kursów EUR/PLN i EUR/CHF. Jego prognozy są kombinacją prognoz tych dwóch kursów. Prognozy EUR/PLN i EUR/CHF są przygotowywane w oparciu o analizę makroekonomiczną (bieżącą i historyczną) bazującą na metodach ekonometrycznych, a także w oparciu o analizę techniczną rynków finansowych.

Zarówno proces oceny istotnego wzrostu ryzyka kredytowego, jak i proces kalkulacji straty oczekiwanej realizowany jest w trybie miesięcznym na poziomie indywidualnej ekspozycji. Wykorzystuje się w nim dedykowane środowisko obliczeniowe umożliwiające dystrybucję wyników do jednostek wewnętrznych Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa wyodrębniła portfel aktywów finansowych o niskim ryzyku kredytowym, klasyfikując do niego instrumenty finansowe, dla których średnia długoterminowa stopa niewypłacalności nie przekracza prawdopodobieństwa niewypłacalności ustalonego przez agencję ratingową dla najgorszej klasy ratingu inwestycyjnego. Do portfela tego zalicza w szczególności ekspozycje wobec banków, rządów, jednostek samorządu terytorialnego oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Informacje finansowe

SKUMULOWANA INFORMACJA O AKTYWACH FINANSOWYCH WEDŁUG FAZ UTRATY WARTOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2019 31.12.2018
Wartość brutto Odpisy na oczekiwane straty kredytowe Wartość netto Wartość brutto Odpisy na oczekiwane straty kredytowe Wartość netto
Wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Papiery wartościowe 63 812 (5) 63 807 52 568 (10) 52 558
faza 1 63 290 63 290 51 709 51 709
faza 2 59 59 388 388
faza 3 463 (5) 458 471 (10) 461
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 (1)
faza 3
Razem 63 813 (6) 63 807 52 568 (10) 52 558
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
Należności od banków 4 093 (1) 4 092 7 662 (1) 7 661
faza 1 4 093 (1) 4 092 7 662 (1) 7 661
Papiery wartościowe 13 474 (20) 13 454 8 499 (26) 8 473
faza 1 13 450 (16) 13 434 8 437 (15) 8 422
faza 2 20 20 59 (8) 51
faza 3 4 (4) 3 (3)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 230 365 (7 221) 223 144 222 009 (8 204) 213 805
faza 1 205 817 (619) 205 198 194 391 (566) 193 825
faza 2 14 823 (1 142) 13 681 16 168 (1 249) 14 919
faza 3 9 725 (5 460) 4 265 11 450 (6 389) 5 061
Inne aktywa finansowe 2 716 (92) 2 624 2 922 (97) 2 825
faza 1 2 624 2 624 2 825 2 825
faza 3 92 (92) 97 (97)
Razem 250 648 (7 334) 243 314 241 092 (8 328) 232 764
Aktywa finansowe według faz utraty wartości
faza 1 289 274 (636) 288 638 265 024 (582) 264 442
faza 2 14 902 (1 142) 13 760 16 615 (1 257) 15 358
faza 3 10 285 (5 562) 4 723 12 021 (6 499) 5 522
Razem 314 461 (7 340) 307 121 293 660 (8 338) 285 322

WEDŁUG MODELU WYCENY (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2019

Wartość brutto (faza 1) Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (faza 1) Wartość brutto (faza 2) Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (faza 2) Wartość brutto (faza 3) Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (faza 3)
Wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
papiery wartościowe 63 290 59 463 (5)
bony pieniężne NBP 1 000
obligacje skarbowe 54 061
pozostałe 8 229 59 463 (5)
kredyty 1 (1)
konsumpcyjne 1 (1)
Razem 63 290 59 464 (6)
w tym: aktywa finansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI 464 (6)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
należności od banków 4 093 (1)
papiery wartościowe 13 450 (16) 20 4 (4)
obligacje skarbowe 7 467 (1)
pozostałe 5 983 (15) 20 4 (4)
kredyty i pożyczki udzielone klientom 205 817 (619) 14 823 (1 142) 9 725 (5 460)
kredyty 191 147 (584) 12 446 (1 072) 8 903 (5 101)
mieszkaniowe 112 528 (55) 5 806 (527) 2 110 (1 384)
gospodarcze 58 701 (365) 4 918 (314) 5 557 (2 892)
konsumpcyjne 19 918 (164) 1 722 (231) 1 236 (825)
transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 1 081
należności z tytułu leasingu finansowego 13 589 (35) 2 377 (70) 822 (359)
inne aktywa finansowe 2 624 92 (92)
Razem 225 984 (636) 14 843 (1 142) 9 821 (5 556)
w tym: aktywa finansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI 386 (66)
Razem 289 274 (636) 14 902 (1 142) 10 285 (5 562)

WEDŁUG MODELU WYCENY (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2018

Wartość brutto (faza 1) Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (faza 1) Wartość brutto (faza 2) Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (faza 2) Wartość brutto (faza 3) w tym: wartość brutto aktywów z rozpoznaną utratą wartości Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (faza 3)
Wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
papiery wartościowe 51 709 388 471 471 (10)
bony pieniężne NBP 2 900
obligacje skarbowe 40 363
pozostałe 8 446 388 471 471 (10)
Razem 51 709 388 471 471 (10)
w tym: aktywa finansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI 471 471 (10)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
należności od banków 7 662 (1)
papiery wartościowe 8 437 (15) 59 (8) 3 3 (3)
obligacje skarbowe 2 361 (3)
pozostałe 6 076 (12) 59 (8) 3 3 (3)
kredyty i pożyczki udzielone klientom 194 391 (566) 16 168 (1 249) 11 450 11 111 (6 389)
kredyty 182 863 (532) 13 449 (1 169) 10 660 10 436 (6 014)
mieszkaniowe 106 561 (54) 5 960 (538) 2 260 2 201 (1 420)
gospodarcze 52 638 (318) 5 703 (320) 6 569 6 406 (3 354)
konsumpcyjne 23 664 (160) 1 786 (311) 1 831 1 829 (1 240)
transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 51
należności z tytułu leasingu finansowego 11 477 (34) 2 719 (80) 790 675 (375)
inne aktywa finansowe 2 825 97 97 (97)
Razem 213 315 (582) 16 227 (1 257) 11 550 11 211 (6 489)
w tym: aktywa finansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI 674 674 (131)
Razem 265 024 (582) 16 615 (1 257) 12 021 11 682 (6 499)

WSKAŹNIKI JAKOŚCI KREDYTOWEJ (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2019 31.12.2018
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości* 4,1% 4,9%
Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości** 74,4% 74,0%
Udział kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni w stosunku do wartości brutto kredytów i pożyczek 2,6% 3,2%

*Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości został wyznaczony dla kredytów i papierów wartościowych (z wyłączeniem bonów pieniężnych NBP i obligacji skarbowych) wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz kredytów wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite jako stosunek wartości brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości do wartości brutto razem kredytów i papierów wartościowych z wyłączeniem bonów pieniężnych NBP i obligacji skarbowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz kredytów i pożyczek wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Bez uwzględnienia reklasyfikacji części portfela kredytów wycenianych według zamortyzowanego kosztu do portfela wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat o kwotę brutto 8 953 milionów PLN (w tym z utratą wartości o 822 miliony PLN) wskaźnik byłby wyższy od prezentowanego o 0,2 p. p.

**Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości został wyznaczony jako stosunek odpisów na oczekiwane straty kredytowe ogółem dla kredytów i papierów wartościowych (z wyłączeniem bonów pieniężnych NBP i obligacji skarbowych) wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz kredytów wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite do wartości brutto ekspozycji z tego portfela z rozpoznaną utratą wartości. Bez uwzględnienia reklasyfikacji części portfela kredytów wycenianych według zamortyzowanego kosztu do portfela wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (kwota odpisów 757 milionów PLN i kwota brutto kredytów z utratą wartości 822 miliony PLN) wskaźnik byłby wyższy od prezentowanego o 1,4 p. p.

Całkowite spisania oraz sprzedaż należności kredytowych w 2019 roku wpłynęły na zmniejszenie wskaźnika udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości o 0,6 p. p. (w 2018 roku – zmniejszenie wskaźnika udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości o 0,7 p. p.).

Dla ekspozycji, które wielokrotnie zmieniły fazy przesunięcie zostało zaprezentowane jako transfer z fazy w której znajdowały się na 1 stycznia 2019 roku lub w momencie ich początkowego ujęcia do fazy utraty wartości na 31 grudnia 2019 roku (odpowiednio 1 stycznia 2018 roku i 31 grudnia 2018 roku).

Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej
przez inne dochody całkowite
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2019 roku 51 709 388 471 52 568
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 295 (295)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (10) 10
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (26) 26
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 217 981 22 218 003
Zwiększenia w związku z wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz 315 315
Zmniejszenia w związku ze spłatami (209 656) (22) (11) (209 689)
Zmiany z tytułu modyfikacji, która nie prowadzi do zaprzestania ujmowania tych instrumentów finansowych
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaży (196) (17) (213)
Zmiana w związku z spisaniem 3 3
Zmiana modelu biznesowego z zamortyzowanego kosztu do wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 2 852 (1) (26) 2 825
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2019 roku 63 290 59 463 63 812

Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2018 roku 46 765 473 47 238
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (384) 384
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 268 776 2 268 778
Zwiększenia w związku z wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz 426 426
Zmniejszenia w związku ze spłatami (266 385) (266 385)
Zmiany z tytułu modyfikacji, która nie prowadzi do zaprzestania ujmowania tych instrumentów finansowych 101 2 103
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaży
Zmiana w związku z spisaniem (3) (3)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 2 413 (2) 2 411
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2018 roku 51 709 388 471 52 568

Papiery wartościowe
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2019 roku 8 437 59 3 8 499
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 48 (48)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (18) 18
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 12 400 8 12 408
Zwiększenia w związku z wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz 25 25
Zmniejszenia w związku ze spłatami (8 053) (8) (8 061)
Zmiany z tytułu modyfikacji, która nie prowadzi do zaprzestania ujmowania tych instrumentów finansowych 1 1
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaży (116) (8) (124)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 726 (1) 1 726
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2019 roku 13 450 20 4 13 474

Papiery wartościowe wyceniane
wg zamortyzowanego kosztu
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2018 roku 6 194 3 6 197
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (21) 21
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 2 995 38 3 033
Zmniejszenia w związku ze spłatami (925) (925)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 194 194
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2018 roku 8 437 59 3 8 499

Należności od banków Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2019 roku 7 662 7 662
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 2 372 2 372
Zwiększenia w związku z wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz 40 40
Zmniejszenia w związku ze spłatami (6 177) (6 177)
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaży (8) (8)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 204 204
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2019 roku 4 093 4 093

Należności od banków Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2018 roku 5 233 5 233
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 6 006 6 006
Zwiększenia w związku z wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz 831 831
Zmniejszenia w związku ze spłatami (4 415) (4 415)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 7 7
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2018 roku 7 662 7 662

Kredyty mieszkaniowe – wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2019 roku 106 561 5 960 2 260 114 781
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 2 434 (2 427) (7)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (2 858) 2 955 (97)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (89) (254) 343
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 7 034 24 3 7 061
Zwiększenia w związku z wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz 10 226 210 114 10 550
Zmniejszenia w związku ze spłatami (11 898) (1 492) (208) (13 598)
Zmiany z tytułu modyfikacji, która nie prowadzi do zaprzestania ujmowania tych instrumentów finansowych 78 (1) (3) 74
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaży (290) (19) (122) (431)
Zmiana w związku z spisaniem (12) (189) (201)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 1 330 862 16 2 208
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2019 roku 112 528 5 806 2 110 120 444

Kredyty mieszkaniowe – wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2018 roku 100 206 5 016 3 616 108 838
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 1 253 (1 233) (20)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (1 846) 2 134 (288)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (641) 280 361
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 14 131 20 43 14 194
Zwiększenia w związku z wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz 3 779 67 121 3 967
Zmniejszenia w związku ze spłatami (14 626) (395) (1 208) (16 229)
Zmiany z tytułu modyfikacji, która nie prowadzi do zaprzestania ujmowania tych instrumentów finansowych 86 (2) (4) 80
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaży (605) (21) (334) (960)
Zmiana w związku z spisaniem (4) (1 077) (1 081)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 4 824 98 1 050 5 972
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2018 roku 106 561 5 960 2 260 114 781

Kredyty gospodarcze – wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2019 roku 52 638 5 703 6 569 64 910
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 1 024 (1 009) (15)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (1 548) 1 658 (110)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (263) (342) 605
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 11 968 371 535 12 874
Zwiększenia w związku z wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz 11 229 446 295 11 970
Zmniejszenia w związku ze spłatami (15 909) (1 858) (1 226) (18 993)
Zmiany z tytułu modyfikacji, która nie prowadzi do zaprzestania ujmowania tych instrumentów finansowych 10 2 (1) 11
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaży (580) (49) (388) (1 017)
Zmiana w związku z spisaniem (7) (714) (721)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 132 3 7 142
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2019 roku 58 701 4 918 5 557 69 176

Kredyty gospodarcze – wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2018 roku 47 757 5 870 7 857 61 484
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 1 370 (1 322) (48)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (2 269) 2 411 (142)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (266) (303) 569
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 14 028 399 645 15 072
Zwiększenia w związku z wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz 13 809 242 817 14 868
Zmniejszenia w związku ze spłatami (20 172) (1 418) (982) (22 572)
Zmiany z tytułu modyfikacji, która nie prowadzi do zaprzestania ujmowania tych instrumentów finansowych (19) (7) 7 (19)
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaży (1 127) (58) (369) (1 554)
Zmiana w związku z spisaniem (2) (1 742) (1 744)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe (473) (109) (43) (625)
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2018 roku 52 638 5 703 6 569 64 910

Kredyty konsumpcyjne – wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2019 roku 23 664 1 786 1 831 27 281
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 233 (225) (8)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (886) 910 (24)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (288) (169) 457
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 11 931 456 104 12 491
Zwiększenia w związku z wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz 1 572 97 122 1 791
Zmniejszenia w związku ze spłatami (9 093) (384) (172) (9 649)
Zmiany z tytułu modyfikacji, która nie prowadzi do zaprzestania ujmowania tych instrumentów finansowych (6) (2) (7) (15)
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaży (161) (66) (126) (353)
Zmiana w związku z spisaniem (10) (383) (393)
Przeklasyfikowanie ekspozycji z zamortyzowanego kosztu do wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (7 296) (835) (822) (8 953)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 248 164 264 676
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2019 roku 19 918 1 722 1 236 22 876

Kredyty konsumpcyjne – wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2018 roku 21 660 1 608 2 391 25 659
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 475 (450) (25)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (922) 993 (71)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (340) (221) 561
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 9 167 297 116 9 580
Zwiększenia w związku z wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz 2 217 158 131 2 506
Zmniejszenia w związku ze spłatami (8 005) (416) (215) (8 636)
Zmiany z tytułu modyfikacji, która nie prowadzi do zaprzestania ujmowania tych instrumentów finansowych 10 2 1 13
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaży (567) (19) (199) (785)
Zmiana w związku z spisaniem (3) (827) (830)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe (31) (163) (32) (226)
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2018 roku 23 664 1 786 1 831 27 281

Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2019 roku 51 51
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 1 085 1 085
Zmniejszenia w związku ze spłatami (51) (51)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe (4) (4)
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2019 roku 1 081 1 081

Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2018 roku 902 902
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 51 51
Zmniejszenia w związku ze spłatami (902) (902)
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2018 roku 51 51

Inne aktywa finansowe Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2019 roku 2 825 97 2 922
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 2 621 2 621
Zmniejszenia w związku ze spłatami (2 825) (2 825)
“Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych,w tym sprzedaży” (5) (5)
Zmiana w związku z spisaniem (3) (3)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 3 3 6
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2019 roku 2 624 92 2 716

Inne aktywa finansowe Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2018 roku 2 378 99 2 477
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 2 826 97 2 923
Zmniejszenia w związku ze spłatami (2 378) (99) (2 477)
Zmiana w związku z spisaniem (5) (5)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe (1) 5 4
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2018 roku 2 825 97 2 922

Należności z tytułu leasingu finansowego Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2019 roku 11 477 2 719 790 14 986
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 746 (726) (20)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (793) 833 (40)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 9 (312) 303
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 6 599 745 109 7 453
Zmniejszenia w związku ze spłatami (2 749) (630) (140) (3 519)
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaży (980) (251) (40) (1 271)
Zmiana w związku z spisaniem (126) (126)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe (720) (1) (14) (735)
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2019 roku 13 589 2 377 822 16 788

Należności z tytułu leasingu finansowego Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na 01.01.2018 roku 10 034 2 335 792 13 161
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 750 (750)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (1) 1
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (2 005) 2 005
Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych 6 467 0 6 467
Zmniejszenia w związku ze spłatami (1 237) (96) (1 221) (2 554)
Zmiany z tytułu modyfikacji, która nie prowadzi do zaprzestania ujmowania tych instrumentów finansowych (700) (700)
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaży (1 834) 479 (22) (1 377)
Zmiana w związku z spisaniem (14) (14)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 3 3
Wartość bilansowa brutto na 31.12.2018 roku 11 477 2 719 790 14 986

 

Dla ekspozycji, które wielokrotnie zmieniły fazy przesunięcie zostało zaprezentowane jako transfer z fazy w której znajdowały się na 1 stycznia 2019 roku lub w momencie ich początkowego ujęcia do fazy utraty wartości na 31 grudnia 2019 roku (odpowiednio 1 stycznia 2018 roku i 31 grudnia 2018 roku).

Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2019 10 10
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem 12 12
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) (9) 15 (6)
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania (3) (3)
Zmiana stanu odpisów w związku ze spisaniem 3 3
Inne korekty (15) (2) (17)
Wartość na 31.12.2019 5 5

Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2018 15 15
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem 4 4
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) 6 6
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania (10) (10)
Zmiana stanu odpisów w związku ze spisaniem (3) (3)
Inne korekty (2) (2)
Wartość na 31.12.2018 10 10

 

Papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2019 15 8 3 26
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 8 (8)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem 4 4
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) (10) (10)
Inne korekty (1) 1
Wartość na 31.12.2019 16 4 20

Papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2018 14 14
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem 4 3 3 10
Inne korekty (3) 5 2
Wartość na 31.12.2018 15 8 3 26

Należności od banków Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2019 1 1
Wartość na 31.12.2019 1 1

 

Należności od banków Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2018
Inne korekty 1 1
Wartość na 31.12.2018 1 1

Kredyty konsumpcyjne – wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2019
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania (1) (1)
Inne korekty 2 2
Wartość na 31.12.2019 1 1

Kredyty mieszkaniowe – wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2019 54 538 1 420 2 012
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 5 (5)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (205) 213 (8)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (32) (92) 124
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem 4 1 5
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) 189 (126) 39 102
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania (2) (2) (4)
Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) 1 1
Zmiana stanu odpisów w związku ze spisaniem (12) (189) (201)
Inne korekty 42 10 (1) 51
Wartość na 31.12.2019 55 527 1 384 1 966

Kredyty mieszkaniowe – wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2018 53 430 2 547 3 030
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 8 (8)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (81) 139 (58)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (41) (98) 139
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem 4 4 27 35
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) 115 82 (61) 136
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania (13) (1) (14)
Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) 1 1 6 8
Zmiana stanu odpisów w związku ze spisaniem (4) (1 077) (1 081)
Inne korekty (5) 5 (102) (102)
Wartość na 31.12.2018 54 538 1 420 2 012

Kredyty gospodarcze – wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2019 318 320 3 354 3 992
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 13 (13)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (101) 107 (6)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (65) (63) 128
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem 111 17 76 204
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) 62 (55) 178 185
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania (22) (2) (30) (54)
Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) 3 4 17 24
Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) 3 3
Zmiana stanu odpisów w związku ze spisaniem (7) (714) (721)
Inne korekty 46 6 (114) (62)
Wartość na 31.12.2019 365 314 2 892 3 571

Kredyty gospodarcze – wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2018 296 368 4 480 5 144
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 308 (115) (193)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (28) 75 (47)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (2) (44) 46
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem 149 31 151 331
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) (388) 11 531 154
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania (13) (6) (12) (31)
Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) 23 3 32 58
Zmiana stanu odpisów w związku ze spisaniem (2) (1 742) (1 744)
Inne korekty (27) (1) 108 80
Wartość na 31.12.2018 318 320 3 354 3 992

Kredyty konsumpcyjne – wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2019 160 311 1 240 1 711
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 2 (2)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (104) 107 (3)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (139) (89) 228
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem 72 6 29 107
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) 205 90 201 496
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania (6) (23) (10) (39)
Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) 1 (4) (3)
Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) (2) 1 (1) (2)
Zmiana stanu odpisów w związku ze spisaniem (10) (383) (393)
Przeklasyfikowanie ekspozycji z zamortyzowanego kosztu do wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (45) (106) (599) (750)
Inne korekty 21 (55) 127 93
Wartość na 31.12.2019 164 231 825 1 220

Kredyty konsumpcyjne – wg zamortyzowanego kosztu Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2018 138 210 1 714 2 062
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 51 (51)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (4) 25 (21)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (18) (49) 67
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem 62 2 42 106
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) (99) 190 381 472
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania (5) (11) (5) (21)
Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) 2 3 5
Zmiana stanu odpisów w związku ze spisaniem (3) (827) (830)
Inne korekty 35 (4) (114) (83)
Wartość na 31.12.2018 160 311 1 240 1 711

Inne aktywa finansowe Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2019 97 97
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania (2) (2)
Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości w związku z spisaniami (3) (3)
Wartość na 31.12.2019 92 92

Inne aktywa finansowe Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2018 99 99
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem 1 1
Zmiana stanu odpisów w związku z spisaniem (5) (5)
Inne korekty 2 2
Wartość na 31.12.2018 97 97

Należności z tytułu leasingu finansowego Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2019 34 80 375 489
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 20 (16) (4)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (4) 12 (8)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (24) 24
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem 25 35 67 127
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) (5) (16) 83 62
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania (20) (29) (59) (108)
Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) (1) (1)
Zmiana stanu odpisów w związku ze spisaniem (126) (126)
Inne korekty (15) 28 8 21
Wartość na 31.12.2019 35 70 359 464

Należności z tytułu leasingu finansowego Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Wartość na 01.01.2018 22 64 332 418
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 51 (53) 2
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (144) 166 (22)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 57 (162) 105
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem 24 44 78 146
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) 32 41 (32) 41
Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania (9) (19) (106) (134)
Zmiana stanu odpisów w związku ze spisaniem (14) (14)
Inne korekty 1 (1) 32 32
Wartość na 31.12.2018 34 80 375 489

Zasady klasyfikacji aktywów finansowych do kategorii POCI zostały opisane w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”.

ZAKUPIONE/UDZIELONE AKTYWA FINANSOWE Z UTRATĄ WARTOŚCI ZE WZGLĘDU NA RYZYKO KREDYTOWE (POCI) – 31.12.2019 Wartość brutto Odpisy Wartość netto
Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 463 (5) 458
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 387 (67) 320
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 1 (1)
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 386 (66) 320
Razem 850 (72) 778

ZAKUPIONE/UDZIELONE AKTYWA FINANSOWE Z UTRATĄ WARTOŚCI ZE WZGLĘDU NA RYZYKO KREDYTOWE (POCI) – 31.12.2018 Wartość brutto Odpisy Wartość netto
Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 471 (10) 461
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 674 (131) 543
Razem 1 145 (141) 1 004

ZMIANY DOTYCZĄCE WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO ZAKUPIONYCH/UDZIELONYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Z UTRATĄ WARTOŚCI ZE WZGLĘDU NA RYZYKO KREDYTOWE (POCI) W 2019 ROKU Wartość na początek okresu Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych oraz wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania/
spłatą
Zmiany z tytułu modyfikacji wynikających z umowy przepływów pieniężnych z tytułu aktywów finansowych, która nie prowadzi do zaprzestania ujmowania tych instrumentów finansowych Inne korekty Wartość na koniec okresu
Papiery wartościowe 471 (8) 463
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 471 (8) 463
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 674 169 (458) 1 1 387
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 1 1
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 674 168 (458) 1 1 386
Razem 1 145 169 (466) 1 1 850

ZMIANY DOTYCZĄCE WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO ZAKUPIONYCH/UDZIELONYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Z UTRATĄ WARTOŚCI ZE WZGLĘDU
NA RYZYKO KREDYTOWE (POCI) W 2018 ROKU
Wartość na początek okresu Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych oraz wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania/strat Inne korekty Wartość na koniec okresu
Papiery wartościowe 473 (2) 471
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 473 (2) 471
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 363 414 (108) 5 674
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 363 414 (108) 5 674
Razem 836 414 (110) 5 1 145

ZMIANY DOTYCZĄCE ODPISÓW DLA ZAKUPIONYCH/UDZIELONYCH
AKTYWÓW FINANSOWYCH Z UTRATĄ WARTOŚCI ZE WZGLĘDU
NA RYZYKO KREDYTOWE (POCI) W 2019 ROKU
Wartość na początek okresu Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości w związku ze spisaniem Przeklasyfikowanie ekspozycji z zamortyzowanego kosztu do wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Inne korekty Wartość na koniec okresu
Papiery wartościowe 10 (5) 5
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 10 (5) 5
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 131 1 (46) (58) 2 (28) 65 67
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 1 1
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 131 1 (46) (59) 2 (28) 65 66
Razem 141 1 (46) (63) 2 (28) 65 72

ZMIANY DOTYCZĄCE ODPISÓW DLA ZAKUPIONYCH/UDZIELONYCH
AKTYWÓW FINANSOWYCH Z UTRATĄ WARTOŚCI ZE WZGLĘDU
NA RYZYKO KREDYTOWE (POCI) W 2018 ROKU
Wartość na
01.01.2018 roku
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) Zmniejszenie stanu odpisów z tytułu utraty wartości w związku ze spisaniem Inne korekty Wartość na 31.12.2018 roku
Papiery wartościowe 15 (3) (2) 10
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 15 (3) (2) 10
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 115 2 (50) 77 (26) 13 131
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 115 2 (50) 77 (26) 13 131
Razem 130 2 (50) 74 (26) 11 141

 

Kalkulacja szacunków

Wpływ zwiększenia/zmniejszenia szacowanych przepływów pieniężnych dla portfela kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej, w przypadku których utrata wartości została rozpoznana w oparciu o indywidualną analizę przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu spłat i odzysków z zabezpieczeń, czyli ekspozycji objętych metodą zindywidualizowaną oraz wpływ zwiększenia/zmniejszenia wysokości parametrów portfelowych dla portfela kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej ocenianych metodą portfelową przedstawia poniższa tabela:

SZACUNKOWA ZMIANA POZIOMU ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE OD KREDYTÓW I POŻYCZEK NA SKUTEK REALIZACJI SCENARIUSZY POGORSZENIA BĄDŹ POPRAWY PARAMETRÓW RYZYKA, W TYM:* 31.12.2019 31.12.2018
scenariusz +10% scenariusz -10% scenariusz +10% scenariusz -10%
zmiany wartości bieżącej szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych dla portfela kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej z rozpoznaną indywidualnie utratą wartości ocenianych metodą zindywidualizowaną (235) 308 (262) 360
zmiany prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania 157 (164) 156 (165)
zmiany stóp odzysku (424) 426 (490) 493

*in plus – wzrost odpisów, in minus – spadek odpisów

Wyniki wyszukiwania: