5. Informacje dotyczące segmentów działalności

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA prowadzi działalność biznesową w ramach segmentów oferujących określone produkty i usługi adresowane do określonych grup klientów. Sposób podziału segmentów biznesowych zapewnia spójność z modelem zarządzania sprzedażą i oferowania klientom kompleksowej oferty produktowej obejmującej zarówno tradycyjne produkty bankowe, jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym oraz usługi świadczone przez spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

Raport roczny
2019

Przedstawiona poniżej nota segmentacyjna jest ujmowana w wewnętrznym systemie sprawozdawczym, tj. informacjach przekazywanych Zarządowi PKO Banku Polskiego SA służących do oceny osiąganych wyników oraz alokacji zasobów. Prezentowane poniżej zestawienie wyników segmentów odzwierciedla wewnętrzną strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

Działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA obejmuje trzy podstawowe segmenty:

Podstawowe segmenty działalności  Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
SEGMENT DETALICZNY Segment detaliczny oferuje pełen zakres obsługi osób prywatnych w ramach bankowości detalicznej i prywatnej oraz bankowości hipotecznej. Ponadto obejmuje transakcje dokonywane z osobami prawnymi, tj. firmami i przedsiębiorstwami. Do produktów i usług oferowanych klientom tego segmentu należą m.in.: rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi private banking, produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe, karty kredytowe i debetowe, usługi bankowości elektronicznej. W zakresie finansowania segment obejmuje kredyty konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, w tym oferowane przez PKO Bank Hipoteczny SA, a także kredyty gospodarcze dla firm i przedsiębiorstw, deweloperów, spółdzielni i zarządców nieruchomości oraz leasing i faktoring oferowany przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA. Wyniki segmentu detalicznego obejmują ponadto wyniki spółek: PKO TFI SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO BP Finat sp. z o.o. oraz ZenCard sp. z o.o.
SEGMENT KORPORACYJNY I INWESTYCYJNY Segment korporacyjny i inwestycyjny obejmuje transakcje dokonywane z dużymi klientami korporacyjnymi i instytucjami finansowymi. Segment ten obejmuje m.in. następujące produkty i usługi: prowadzenie rachunków bieżących i lokat terminowych, przechowywanie papierów wartościowych, produkty walutowe i pochodne, kredyty gospodarcze oraz leasing i faktoring oferowany przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA W ramach tego segmentu PKO Bank w konsorcjum z innymi bankami umowy finansowania dużych projektów w formie kredytów oraz emisji nieskarbowych papierów wartościowych. Ponadto segment obejmuje działalność własną, tj. działalność inwestycyjną, działalność maklerską, transakcje międzybankowe, instrumentami pochodnymi i dłużnymi papierami wartościowymi. Wyniki segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego obejmują także wyniki spółek prowadzących działalność na Ukrainie, przede wszystkim KREDOBANK SA, spółek prowadzących usługi technologiczne, działalność deweloperską i świadczące usługi zarządzania nieruchomościami oraz fundusze zajmujące się lokowaniem środków zebranych od uczestników.
CENTRUM TRANSFEROWE I POZOSTAŁY Centrum transferowe i pozostały obejmuje wynik z tytułu wewnętrznych rozliczeń cen transferowych funduszy, wynik długoterminowych źródeł finansowania, wynik pozycji zaklasyfikowanych do rachunkowości pozostałych segmentów. Wewnętrzny transfer funduszy oparty jest o stawki transferowe bazujące na stopach rynkowych. Długoterminowe finansowanie zewnętrzne obejmuje emisje papierów wartościowych, w tym emisje listów zastawnych, zobowiązania podporządkowane oraz kredyty otrzymane od instytucji finansowych. W ramach tego segmentu prezentowane są wyniki spółki PKO Finance AB.

 

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych – przy zastosowaniu wewnętrznych stawek rozliczeniowych. Transakcje pomiędzy segmentami odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach.

Zasady rachunkowości stosowane w raporcie segmentacyjnym są zgodne z zasadami rachunkowości opisanymi w niniejszym sprawozdaniu.

Prezentowane aktywa i zobowiązania segmentu są aktywami i zobowiązaniami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalności operacyjnej. Wartości aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów dla poszczególnych segmentów oparte są o wewnętrzne informacje zarządcze. Poszczególnym segmentom przypisano aktywa i zobowiązania oraz związane z tymi aktywami i zobowiązaniami przychody i koszty.

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego w zakresie prezentacji wyniku oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zakresie prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej zostały ujęte na poziomie Grupy (aktywa i zobowiązania niealokowane).

ZA ROK ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2019 ROKU
Działalność kontynuowana
Segment detaliczny Segment korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferowe i
pozostały
Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Wynik z tytułu odsetek 8 285 1 538 456 10 279
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 469 599 (21) 3 047
Wynik pozostały 650 595 99 1 344
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 75 149 (49) 175
Wynik z pozycji wymiany 221 187 65 473
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (9) 154 145
Przychody z tytułu dywidend 14 14
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 337 117 83 537
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych 26 (26)
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (799) (348) (1 147)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (76) (38) (114)
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (451)  – (451)
Ogólne koszty administracyjne, w tym: (4 628) (982) (1) (5 611)
amortyzacja (866) (183) (1 049)
Wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych (504) (114) 81 (537)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (703) (316) (3) (1 022)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 31
Wynik segmentu (brutto) 4 243 934 611 5 819
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (1 787)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 1
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 243 934 611 4 031
         
31 GRUDNIA 2018 ROKU Segment detaliczny Segment korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferowe i
pozostały
Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Aktywa 183 962 154 769 7 065 345 796
Aktywa nielokowane 2 248
Suma aktywów 183 962 154 769 7 065 348 044
Zobowiązania 208 771 59 030 37 971 305 772
Zobowiązania nielokowane 694
Suma zobowiązań 208 771 59 030 37 971 306 466

ZA ROK ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2019 ROKU
Działalność kontynuowana
Segment detaliczny Segment korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferowe i
pozostały
Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Wynik z tytułu odsetek 7 427 1 536 382 9 345
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 523 508 (18) 3 013
Wynik pozostały 366 507 108 981
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 11 22 (5) 28
Wynik z pozycji wymiany 161 212 116 489
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 6 129 135
Przychody z tytułu dywidend 12 12
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 161 159 3 317
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych 27 (27)
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (1 050) (323) (1 373)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (23) (55) (78)
Ogólne koszty administracyjne, w tym: (4 492) (835) 5 (5 322)
amortyzacja (703) (118) (821)
Wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych (389) (105) (81) (575)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (764) (298) 112 (950)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 37
Wynik segmentu (brutto) 3 598 935 508 5 078
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (1 336)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 1
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 598 935 508 3 741
         
31 GRUDNIA 2018 ROKU Segment detaliczny Segment korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferowe i
pozostały
Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Aktywa 170 234 145 898 5 984 322 116
Aktywa nielokowane 2 139
Suma aktywów 170 234 145 898 5 984 324 255
Zobowiązania 184 729 64 542 35 460 284 731
Zobowiązania nielokowane 423
Suma zobowiązań 184 729 64 542 35 460 285 154

Wyniki wyszukiwania: