19. Kasa, środki w banku centralnym

Zasady rachunkowości

Pozycja „Kasa, środki w Banku Centralnym” obejmuje gotówkę ujmowaną w wartości nominalnej oraz środki na rachunku bieżącym i lokaty w Banku Centralnym wyceniane według zamortyzowanego kosztu, a w przypadku braku harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej również ewentualne odsetki od tych środków.

Raport roczny
2019

Informacje finansowe

KASA, ŚRODKI W BANKU CENTRALNYM 31.12.2019 31.12.2018
Rachunek bieżący w Banku Centralnym 10 777 17 391
Gotówka 3 900 5 534
Razem 14 677 22 925

Grupa Kapitałowa może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Narodowego Banku Polskiego, musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.

31.12.2019 31.12.2018
Oprocentowanie środków na rachunku rezerwy obowiązkowej 0,5% 0,5%

Wyniki wyszukiwania: