25. Kredyty i pożyczki udzielone klientom

Zasady rachunkowości

Do pozycji kredyty i pożyczki udzielone klientom zalicza się należności z tytułu kredytów i pożyczek, należności z tytułu leasingu finansowego, a także należności z tytułu zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem sprzedaży, dla których kontrahentem transakcji nie są banki.

Raport roczny
2019

Klasyfikacja i wycena kredytów i pożyczek udzielonych klientom do ww. kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami okrerślenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”.

Umowa leasingu finansowego ujmowana jest jako należność w kwocie równej bieżącej wartości umownych opłat leasingowych powiększonej o ewentualną niegwarantowaną wartość końcową przypisaną leasingodawcy, ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu finansowego są dzielone między przychody z tytułu odsetek i zmniejszenie salda należności w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy procentowej od pozostałej do spłaty należności.

Transakcje zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem odsprzedaży są wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Różnica między ceną zakupu i odkupu (sprzedaży) stanowi przychód odsetkowy i podlega rozliczaniu w czasie według efektywnej stopy procentowej przez okres trwania umowy.

W pozycji kredyty i pożyczki udzielone klientom zaprezentowano również korektę z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej dla kredytów stanowiących pozycję zabezpieczaną (nota „Rachunkowość zabezpieczeń”).

Grupa Kapitałowa ujmuje wpływ ryzyka prawnego dotyczącego potencjalnych spraw spornych dla portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych oraz istniejących spraw spornych dotyczących ekspozycji kredytowych ujętych na datę bilansową w sprawozdaniu z sytuacji finansowej korygując wartość bilansową brutto kredytów mieszkaniowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu.

Informacje finansowe

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM 31.12.2019
Wartość netto
31.12.2018
Wartość netto
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
(bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
231 430 214 911
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 4 1
Razem kredyty i pożyczki udzielone klientom 231 434 214 912

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM
(bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2019 31.12.2018
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 223 144 213 805
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 286 1 106
Razem kredyty i pożyczki udzielone klientom 231 430 214 911

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2019

nieprzeznaczone do
obrotu wyceniane
do wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat
wyceniane według
zamortyzowanego kosztu
Razem
Wartość netto Wartość brutto Odpisy na
oczekiwane straty
kredytowe
Wartość netto Wartość netto
Kredyty 8 286 212 496 (6 757) 205 739 214 025
mieszkaniowe 15 120 444 (1 966) 118 478 118 493
gospodarcze 148 69 176 (3 571) 65 605 65 753
konsumpcyjne 8 123 22 876 (1 220) 21 656 29 779
Należności z tytułu leasingu finansowego 16 788 (464) 16 324 16 324
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 1 081 1 081 1 081
Razem 8 286 230 365 (7 221) 223 144 231 430

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2018

nieprzeznaczone do
obrotu wyceniane
do wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat
wyceniane według
zamortyzowanego kosztu
Razem
Wartość netto Wartość brutto Odpisy na
oczekiwane straty
kredytowe
Wartość netto Wartość netto
Kredyty 1 106 206 972 (7 715) 199 257 200 363
mieszkaniowe 27 114 781 (2 012) 112 769 112 796
gospodarcze 148 64 910 (3 992) 60 918 61 066
konsumpcyjne 931 27 281 (1 711) 25 570 26 501
Należności z tytułu leasingu finansowego 14 986 (489) 14 497 14 497
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 51 51
Razem 1 106 222 009 (8 204) 213 805 214 911

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2019

nieprzeznaczone do obrotu wyceniane
do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
wyceniane według
zamortyzowanego kosztu
Razem
Wartość netto Wartość brutto Odpisy na
oczekiwane straty kredytowe
Wartość brutto Wartość netto
Kredyty 8 286 229 284 (7 221) 222 063 230 349
bankowości hipotecznej 15 114 233 (1 806) 112 427 112 442
mieszkaniowe 15 114 233 (1 806) 112 427 112 442
korporacyjne 94 58 934 (1 769) 57 165 57 259
mieszkaniowe 308 (26) 282 282
gospodarcze 94 53 745 (1 646) 52 099 52 193
należności z tytułu leasingu finansowego 4 881 (97) 4 784 4 784
bankowości detalicznej i prywatnej 8 123 22 992 (1 221) 21 771 29 894
konsumpcyjne 8 123 22 876 (1 220) 21 656 29 779
należności z tytułu leasingu finansowego 116 (1) 115 115
firm i przedsiębiorstw 54 33 125 (2 425) 30 700 30 754
mieszkaniowe 5 903 (134) 5 769 5 769
gospodarcze 54 15 431 (1 925) 13 506 13 560
należności z tytułu leasingu finansowego 11 791 (366) 11 425 11 425
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 1 081 1 081 1 081
Razem 8 286 230 365 (7 221) 223 144 231 430

W pozycji wartość brutto kredytów mieszkaniowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu ujęta została korekta pomniejszająca wartość bilansową kredytów z tytułu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walucie wymienialnej w wysokości 422 milionów PLN (patrz szczegóły nota „.Zarządzanie ryzykiem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych”).

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2018

nieprzeznaczone do obrotu wyceniane
do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
wyceniane według
zamortyzowanego kosztu
Razem
Wartość netto Wartość brutto Odpisy na
oczekiwane straty kredytowe
Wartość brutto Wartość netto
Kredyty 1 106 221 958 (8 204) 213 754 214 860
bankowości hipotecznej 27 108 481 (1 829) 106 652 106 679
mieszkaniowe 27 108 481 (1 829) 106 652 106 679
korporacyjne 121 55 096 (2 008) 53 088 53 209
mieszkaniowe 321 (55) 266 266
gospodarcze 121 50 239 (1 850) 48 389 48 510
należności z tytułu leasingu finansowego 4 536 (103) 4 433 4 433
bankowości detalicznej i prywatnej 931 27 299 (1 711) 25 588 26 519
konsumpcyjne 931 27 281 (1 711) 25 570 26 501
należności z tytułu leasingu finansowego 18 18 18
firm i przedsiębiorstw 27 31 082 (2 656) 28 426 28 453
mieszkaniowe 5 979 (128) 5 851 5 851
gospodarcze 27 14 671 (2 142) 12 529 12 556
należności z tytułu leasingu finansowego 10 432 (386) 10 046 10 046
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 51 51 51
Razem 1 106 222 009 (8 204) 213 805 214 911

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według zamortyzowanego kosztu i do wartości godziwej przez inne dochody całkowite zostały szerzej opisane w nocie „Aktywa finansowe według faz utraty wartości oraz odpisy na oczekiwane straty kredytowe”.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według terminów zapadalności (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2019

nieprzeznaczone do obrotu
obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat
wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
do 1 miesiąca 1 954 10 240 12 194
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 678 7 538 8 216
od 3 miesięcy do 1 roku 2 829 30 693 33 522
od 1 roku do 5 lat 2 467 71 423 73 890
powyżej 5 lat 358 103 250 103 608
Razem 8 286 223 144 231 430

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według terminów zapadalności (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2018

nieprzeznaczone do obrotu
obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat
wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
do 1 miesiąca 225 9 478 9 703
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 34 6 120 6 154
od 3 miesięcy do 1 roku 137 24 593 24 730
od 1 roku do 5 lat 498 72 900 73 398
powyżej 5 lat 212 100 714 100 926
Razem 1 106 213 805 214 911

Przeklasyfikowanie kredytów z kategorii wycenianych w zamortyzowanym koszcie do kategorii wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

W 3 kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa przeklasyfikowała część portfela kredytów konsumpcyjnych o wartości bilansowej netto 8 204 milionów PLN z kategorii wycenianych według zamortyzowanego kosztu do kategorii wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Reklasyfikacja dotyczyła produktów: pożyczki gotówkowej, kart kredytowych i kredytów odnawialnych, które w zapisach umownych zawierały mnożnik w formule oprocentowania. Wpływ reklasyfikacji na wynik netto na dzień przeklasyfikowania wyniósł 0.

Przyczyną reklasyfikacji było brak spełnienia przez te umowy, zgodnie z MSSF 9, kryterium klasyfikacyjnego do kategorii innej niż wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat związanego z występowaniem w umowach tych produktów zapisów zawierających mnożnik w formule oprocentowania.

Wyniki wyszukiwania: