20. Należności od banków

Zasady rachunkowości

Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”. W przypadku należności, dla których nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, należność wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.

Należności od banków obejmują także transakcje zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem odsprzedaży. Transakcje te są wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Różnica między ceną zakupu i odkupu (sprzedaży) stanowi przychód odsetkowy i podlega rozliczaniu w czasie według efektywnej stopy procentowej przez okres trwania umowy.

Raport roczny
2019

Informacje finansowe

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW 31.12.2019 31.12.2018
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 4 093 7 662
Lokaty w bankach 2 995 6 437
Rachunki bieżące 997 1 174
Udzielone kredyty i pożyczki 99 48
Środki pieniężne w drodze 2 3
Razem brutto 4 093 7 662
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (1) (1)
Razem 4 092 7 661

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe dla należności od banków zostały szerzej opisane w nocie „Aktywa finansowe według faz utraty wartości oraz odpisy na oczekiwane straty kredytowe”.

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI 31.12.2019 31.12.2018
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
do 1 miesiąca 3 988 7 628
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 78 4
od 3 miesięcy do 1 roku 17
od 1 roku do 5 lat 26 12
Razem 4 092 7 661

Wyniki wyszukiwania: