4. Objaśnienie różnic między wcześniej publikowanymi sprawozdaniami a niniejszym sprawozdaniem finansowym

W celu lepszego odzwierciedlenia w sprawozdaniu finansowym Grupa Kapitałowa dokonała następujących zmian w prezentacji.

Raport roczny
2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT okres od 01.01.2018
do 31.12.2018
przed przekształceniem
wyodrębnienie pozycji
“wynik z tytułu
obciążeń regulacyjnych”
okres od 01.01.2018
do 31.12.2018
przekształcone
Koszty z tytułu odsetek (2 241) (8) (2 249)
Ogólne koszty administracyjne (5 905) 583 (5 322)
Wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych (575) (575)
Razem (8 146) (8 146)

Wyniki wyszukiwania: