15. Ogólne koszty administracyjne

Raport roczny
2019

Zasady rachunkowości

ŚWIADCZENIA
PRACOWNICZE
Świadczenia pracownicze obejmują obok kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (w tym z tytułu rezerw na świadczenia emerytalno – rentowe, które szczegółowo opisano w nocie „Rezerwy”) także koszty z tytułu pracowniczego programu emerytalnego stanowiącego program określonych składek oraz programu zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, którego część ujmowana jest jako zobowiązanie z tytułu płatności na bazie akcji rozliczonych w środkach pieniężnych zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji (szczegółowo program zmiennych wynagrodzeń został opisany w nocie „Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego SA”). Grupa Kapitałowa tworzy również w ciężar kosztów wynagrodzeń rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odszkodowań i odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom, którymi zostaje rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także rozliczenia okresowe z tytułu kosztów przypadających na bieżący okres, które poniesione zostaną w przyszłym okresie, w tym z tytułu premii oraz z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych po uwzględnieniu wszystkich pozostających do wykorzystania zaległych dni urlopów.
KOSZTY RZECZOWE Koszty rzeczowe obejmują koszty utrzymania majątku trwałego, koszty obsługi informatycznej i telekomunikacyjnej, koszty działalności administracyjnej, koszty promocji i reklamy, ochrony mienia oraz koszty szkoleń.

Opłaty leasingowe w odniesieniu do umów leasingu krótkoterminowego i niskocennego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową w okresie trwania leasingu.

Informacje finansowe

OGÓLNE KOSZTY ADMINISTRACYJNE 2019 2018
Świadczenia pracownicze (3 215) (3 023)
Koszty rzeczowe, w tym: (1 347) (1 478)
wynajmu (78) (264)
informatyczne (321) (294)
Amortyzacja (1 049) (821)
rzeczowe aktywa trwałe, w tym: (656) (370)
informatyczne (124) (118)
aktywa z tytułu prawa do użytkowania (206)
wartości niematerialne, w tym: (391) (451)
informatyczne (358) (415)
nieruchomości inwestycyjne (2)
Razem (5 611) (5 322)

Spadek kosztów wynajmu oraz wzrost kosztów amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych był efektem wdrożenia MSSF 16 „Leasing” (szczegóły patrz nota „Leasing”).

ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 2019 2018
Wynagrodzenia, w tym: (2 693) (2 537)
koszty składek pracowniczego programu emerytalnego (66) (44)
koszty restrukturyzacji (32) (26)
Ubezpieczenia, w tym: (432) (404)
składki na świadczenia emerytalne i rentowe (363) (343)
Inne świadczenia na rzecz pracowników (90) (82)
Razem (3 215) (3 023)

Wyniki wyszukiwania: