24. Papiery wartościowe

Zasady rachunkowości

Klasyfikacja i wycena papierów wartościowych do kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”.

W pozycji papiery wartościowe zaprezentowano również korektę z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej dla papierów wartościowych stanowiących pozycję zabezpieczaną (nota „Rachunkowość zabezpieczeń”).

Raport roczny
2019

Informacje finansowe

PAPIERY WARTOŚCIOWE 31.12.2019 31.12.2018
Papiery wartościowe (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 80 572 64 114
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 1
Razem 80 573 64 114

PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2019 31.12.2018
przeznaczone do obrotu 1 112 235
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 199 2 848
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 63 807 52 558
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 13 454 8 473
Razem 80 572 64 114

PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2019

przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwe przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego
kosztu
Razem
Dłużne papiery wartościowe 1 095 493 63 807 13 454 78 849
bony pieniężne NBP 1 000 1 000
obligacje skarbowe PLN 982 301 51 541 7 406 60 230
obligacje skarbowe walutowe 2 2 520 60 2 582
obligacje komunalne PLN 15 5 232 4 563 9 810
obligacje korporacyjne PLN 95 192 3 514 1 083 4 884
obligacje korporacyjne walutowe 1 342 343
Kapitałowe papiery wartościowe 17 1 706 1 723
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 436 436
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 15 150 165
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 2 1 120 1 122
Razem 1 112 2 199 63 807 13 454 80 572

PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2019

przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwe przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego
kosztu
Razem
Dłużne papiery wartościowe 217 1 201 52 558 8 473 62 449
bony pieniężne NBP 2 900 2 900
obligacje skarbowe PLN 94 1 034 39 970 2 234 43 332
obligacje skarbowe walutowe 4 393 124 521
obligacje komunalne PLN 16 5 301 4 007 9 324
obligacje komunalne walutowe 37 37
obligacje korporacyjne PLN 102 130 3 942 1 764 5 938
obligacje korporacyjne walutowe 1 52 344 397
Kapitałowe papiery wartościowe 18 1 647 1 665
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 269 269
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 13 180 193
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 5 1 198 1 203
Razem 235 2 848 52 558 8 473 64 114

W pozycji obligacje skarbowe PLN i walutowe ujmuje się obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Na 31 grudnia 2019 roku i 2018 roku pozycja obligacje skarbowe walutowe obejmuje również obligacje Skarbu Państwa Ukrainy odpowiednio w kwocie 492 milionów PLN i 513 milionów PLN.

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe dla papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz do wartości godziwej przez inne dochody całkowite zostały opisane w nocie Aktywa finansowe według faz utraty wartości oraz odpisy na oczekiwane straty kredytowe”.

PAPIERY WARTOŚCIOWE

31.12.2019

wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto Odpisy na oczekiwane straty kredytowe Wartość netto Wartość brutto Odpisy na oczekiwane straty kredytowe Wartość netto
Dłużne papiery wartościowe 63 812 (5) 63 807 13 474 (20) 13 454
bony pieniężne NBP 1 000 1 000
obligacje skarbowe PLN 51 541 51 541 7 406 7 406
obligacje skarbowe walutowe 2 520 2 520 61 (1) 60
obligacje komunalne PLN 5 232 5 232 4 574 (11) 4 563
obligacje korporacyjne PLN 3 519 (5) 3 514 1 087 (4) 1 083
obligacje korporacyjne walutowe 346 (4) 342
Razem 63 812 (5) 63 807 13 474 (20) 13 454

PAPIERY WARTOŚCIOWE

31.12.2018

wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto Odpisy na oczekiwane straty kredytowe Wartość netto Wartość brutto Odpisy na oczekiwane straty kredytowe Wartość netto
Dłużne papiery wartościowe 52 568 (10) 52 558 8 499 (26) 8 473
bony pieniężne NBP 2 900 2 900
obligacje skarbowe PLN 39 970 39 970 2 234 2 234
obligacje skarbowe walutowe 393 393 127 (3) 124
obligacje komunalne PLN 5 301 5 301 4 013 (6) 4 007
obligacje korporacyjne PLN 3 952 (10) 3 942 1 777 (13) 1 764
obligacje korporacyjne walutowe 52 52 348 (4) 344
Razem 52 568 (10) 52 558 8 499 (26) 8 473

31.12.2019 31.12.2018
odpis nieobniżający wartości godziwej papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 21 25

PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI

31.12.2019

przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe 17 1 706 1 723
do 1 miesiąca 115 1 247 1 362
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 105 10 118
od 3 miesięcy do 1 roku 331 47 2 215 403 2 996
od 1 roku do 5 lat 150 228 44 804 8 693 53 875
powyżej 5 lat 496 218 15 436 4 348 20 498
Razem 1 112 2 199 63 807 13 454 80 572

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI

31.12.2018

przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe 18 1 647 1 665
do 1 miesiąca 4 4 531 19 4 554
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 443 136 579
od 3 miesięcy do 1 roku 30 362 2 972 755 4 119
od 1 roku do 5 lat 120 682 22 300 4 109 27 211
powyżej 5 lat 63 157 22 312 3 454 25 986
Razem 235 2 848 52 558 8 473 64 114

Wyniki wyszukiwania: