18. Podatek dochodowy

Zasady rachunkowości

Podatek dochodowy ujmowany jest jako podatek bieżący oraz podatek odroczony. Podatek dochodowy bieżący ujmowany jest w rachunku zysków i strat. Podatek dochodowy odroczony w zależności od źródła pochodzenia różnic przejściowych ujmowany jest w rachunku zysków i strat lub w innych dochodach całkowitych.

Na podstawie umowy z 5 listopada 2018 roku PKO Bank Polski SA łącznie z dwoma spółkami zależnymi: PKO Bankiem Hipotecznym SA oraz PKO Leasing SA utworzył Podatkową Grupę Kapitałową Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PGK PKO Banku Polskiego SA”). Umowa ta została zarejestrowana przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Raport roczny
2019

Podatkowa grupa kapitałowa jest instytucją prawa podatkowego przewidzianą przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jej utworzenie oznacza konsolidację dochodów spółek wchodzących w jej skład dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym oraz umożliwia skorzystanie z innych zapewniających w szczególności ułatwienia operacyjne, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które dedykowane są podatkowym grupom kapitałowym.

PKO Bank Polski SA jest w PGK PKO Banku Polskiego SA spółką dominującą. PGK PKO Banku Polskiego SA została powołana na okres 3 lat podatkowych. Pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 1 stycznia 2019 roku.

Podatek bieżący

Podatek dochodowy bieżący obliczany jest na podstawie zysku księgowego brutto skorygowanego o przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do przychodów podatkowych, przychody podatkowe niebędące przychodami księgowymi, koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów i koszty podatkowe niebędące kosztami księgowymi, zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego. Pozycje te obejmują głównie przychody i koszty z tytułu odsetek naliczonych do otrzymania i zapłacenia, odpisy na oczekiwane straty kredytowe oraz rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe.

Spółki Grupy Kapitałowej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Wartość ustalonego bieżącego zobowiązania Spółek przekazywana jest na rzecz właściwych dla nich miejscowo urzędów administracji podatkowej.

Ostateczne uregulowanie zobowiązania poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 rok nastąpi z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami właściwego dla nich prawa podatkowego.

W myśl zasad dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych, kontrola prawidłowości rozliczeń z tytułu podatków może być przeprowadzona w okresie 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Podatek dochodowy odroczony

Podatek dochodowy odroczony ujmowany jest w wysokości różnicy pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową dla celów raportowania finansowego. Grupa tworzy rezerwy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zmiana stanu rezerw oraz aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego zaliczana jest do obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z wyjątkiem skutków wyceny aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite oraz wyceny instrumentów zabezpieczających odnoszonych na inne dochody całkowite, w przypadku których zmiany stanu rezerw oraz aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego są ujmowane w innych dochodach całkowitych. Przy ustalaniu odroczonego podatku dochodowego uwzględnia się wartość aktywów i rezerw na odroczony podatek na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Wartość bilansowa składników aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego i ulega stosownemu obniżeniu, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa wykorzystana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na koniec okresu sprawozdawczego lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na koniec okresu sprawozdawczego.

Grupa Kapitałowa dla spółek działających na terytorium Polski stosuje dla odroczonego podatku dochodowego stawkę podatkową w wysokości 19%, dla spółek działających na terytorium Ukrainy w wysokości 18%, a dla spółek działających na terytorium Szwecji w wysokości 22%.

Grupa Kapitałowa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.

Informacje finansowe

2019 2018
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat (1 787) (1 336)
Bieżące obciążenie podatkowe (1 675) (1 626)
Odroczony podatek dochodowy z tytułu różnic przejściowych (112) 290
Obciążenie podatkowe wykazane w innych dochodach całkowitych z tytułu różnic przejściowych (40) (96)
Razem (1 827) (1 432)

2019 2018
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem 5 819 5 078
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce wynoszącej 19% (1 106) (965)
Efekt innych stawek podatkowych jednostek zagranicznych 1
Wpływ trwałych różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: (687) (377)
odpisy na oczekiwane straty kredytowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (31) (84)
składka i wpłaty na BFG (97) (80)
podatek od instytucji finansowych (194) (179)
koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (85)
podatek z tytułu różnic kursowych na terytorium Szwecji (274)
różnica pomiędzy wartością podatkową a bilansową środków trwałych 48
3% zryczałtowany podatek dochodowy od odsetek na rzecz nierezydentów (11)
pozostałe różnice trwałe (43) (34)
Wpływ innych różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym ulga na nowe technologie i darowizny 5 6
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat (1 787) (1 336)
Efektywna stopa podatkowa 30,71% 26,31%

REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 31.12.2018 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EFEKT PRZEJĘCIA I OBJĘCIA KONTROLĄ JEDNOSTEK ZALEŻNYCH INNE DOCHODY CAŁKOWIE 31.12.2019
Odsetki naliczone od należności (kredytów) 244 (24) 220
Odsetki skapitalizowane od kredytów mieszkaniowych w sytuacji normalnej 40 (16) 24
Odsetki od papierów wartościowych 80 35 115
Wycena papierów wartościowych 100 14 (1) 113
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 23 (7) 39 55
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych 306 (88) 218
Przychód do opodatkowania z tytułu rozwiązania odpisu IBNR stanowiącego w przeszłości koszty uzyskania przychodów w związku z wdrożeniem MSSF 9 78 (13) 65
Koszty zapłacone z góry 165 35 200
Podatek z tytułu różnic kursowych na terytorium Szwecji 143 143
Pozostała wartość dodatnich różnic przejściowych 5 8 13
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego 1 041 87 38 1 166
AKTYWO Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
Odsetki naliczone od zobowiązań 99 (13) 86
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 142 (123) (10) 9
Wycena papierów wartościowych 12 (17) 6 1
Rezerwa na świadczenia pracownicze 84 2 86
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe 1 126 (128) 998
Wycena kredytów do wartości godziwej 17 101 118
Prowizje do rozliczenia w czasie metodą liniową i efektywną stopą procentową 800 100 900
Pozostała wartość ujemnych różnic przejściowych 12 38 50
Rezerwa na koszty do poniesienia 36 3 39
Strata podatkowa z lat ubiegłych 14 14
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych, w tym przedmiotów leasingu 782 14 73 869
Aktywo brutto z tytułu podatku odroczonego 3 124 (25) 73 (2) 3 170
Łączny efekt różnic przejściowych 2 083 (112) 73 (40) 2 004
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej) 52 149 38 239
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej) 2 135 37 73 (2) 2 243

REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 31.12.2017 WPŁYW KOREKTY NA BILANS OTWARCIA Z TYTUŁU WDROŻENIA MSSF 9 (wynik niepodzielony) WPŁYW KOREKTY NA BILANS OTWARCIA Z TYTUŁU WDROŻENIA MSSF 9 (Inne dochody całkowite) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INNE DOCHODY CAŁKOWITE 31.12.2018
Odsetki naliczone od należności (kredytów)* 224 471 (451) 244
Odsetki od papierów wartościowych 62 18 80
Wycena papierów wartościowych 8 29 (19) 18 64 100
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 8 2 13 23
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych 333 (27) 306
Przychód do opodatkowania z tytułu rozwiązania odpisu IBNR stanowiącego w przyszłości koszty uzyskania przychodów w związku z wdrożeniem MSSF 9 78 78
Koszty zapłacone z góry 120 45 165
Dodatnie różnice kursowe 18 (18)
Pozostała wartość dodatnich różnic przejściowych 4 1 5
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego 883 500 (19) (400) 77 1 041
AKTYWO Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
Odsetki naliczone od zobowiązań 116 (17) 99
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 156 5 (19) 142
Wycena papierów wartościowych 12 12
Rezerwa na świadczenia pracownicze 94 (10) 84
Odpisy na straty kredytowe1 735 639 (248) 1 126
Korekta wyceny kredytów do wartości godziwej 17 17
Korekta wyceny metodą liniową i ESP 705 95 800
Pozostała wartość ujemnych różnic przejściowych 27 (15) 12
Rezerwa na koszty do poniesienia 41 (5) 36
Strata podatkowa 16 (2) 14
Różnice kursowe 1 (1)
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych, w tym przedmiotu leasingu 723 59 782
Ujemne różnice przejściowe dotyczące spółek Grupy Kapitałowej
Aktywo brutto z tytułu podatku odroczonego 2 614 639 (110) (19) 3 124
Łączny efekt różnic przejściowych 1 731 139 19 290 (96) 2 083
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej) 36 5
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 767 2 135

Systemy podatkowe krajów, w których Bank i podmioty Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA mają siedzibę lub oddziały, podlegają częstym zmianom legislacyjnym, m.in. w związku z działaniami służącymi uszczelnieniu systemu podatkowego na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Ponadto, rozumienie niektórych przepisów prawa podatkowego, z uwagi na ich niejednoznaczny charakter, może skutkować w praktyce indywidualnymi, niejednolitymi interpretacjami organów podatkowych, różniącymi się od interpretacji dokonywanej przez podatników, a spory w tym zakresie mogą być rozstrzygane wyłącznie w drodze orzecznictwa krajowych lub europejskich sądów. W związku z powyższym nie można wykluczyć, iż organy podatkowe zastosują interpretację przepisów prawa podatkowego odmienną od zaimplementowanej w praktyce przez Bank lub podmioty Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA mogącą wywierać znaczący, niekorzystny wpływ na ich działalność i sytuację finansową, pomimo systematycznie podejmowanych przez nie różnorodnych, dopuszczalnych prawem działań na rzecz zminimalizowania tego ryzyka.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania na terytorium Szwecji różnic kursowych od udzielonych Bankowi pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji, PKO Finance AB, której walutą sprawozdawczą jest EUR, wystąpiła o indywidualną interpretację do Szwedzkiej Rady ds. Interpretacji Podatkowych (Skatterättsnämnden). PKO Finance AB pożycza Bankowi środki pozyskane z wyemitowanych obligacji rozpoznając równolegle należności z tytułu pożyczek oraz zobowiązania z tytułu emisji.

Zmiany kursów walutowych wpływają symetrycznie na wycenę tych należności i zobowiązań, gdyż różnicom kursowym z wyceny udzielonych pożyczek odpowiadają przeciwstawne różnice kursowe z wyceny zobowiązań od wyemitowanych obligacji.

Zgodnie z otrzymaną 14 marca 2019 roku interpretacją spółka, dla której walutą sprawozdawczą jest EUR, powinna opodatkować w dacie zapadalności różnice kursowe EUR/SEK od udzielonych pożyczek oraz równocześnie nie ma możliwości ujęcia w dacie wymagalności kosztu podatkowego z tytułu różnic kursowych od zobowiązań spółki z tytułu emisji obligacji. Interpretacja Rady, w przypadku jej utrzymania przez szwedzki Naczelny Sąd Administracyjny (Högsta förvaltningsdomstolen), oznaczałaby stosowanie na terytorium Szwecji odmiennego podejścia wobec spółek raportujących w EUR w porównaniu do spółek raportujących w SEK, które posiadają możliwość uwzględnienia w rozliczeniach podatkowych również różnic kursowych od zobowiązań, co wpływałoby na wzrost ryzyka ekonomicznego oraz uniemożliwiało efektywne zabezpieczenie ryzyka walutowego. W ocenie Grupy Kapitałowej takie podejście byłoby sprzeczne z art. 63 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczącym konieczności zapewnienia swobodnego przepływu kapitału w UE lub art. 49 i 54 TFUE dotyczącymi swobody przedsiębiorczości. 3 kwietnia 2019 roku spółka wystąpiła do szwedzkiego Naczelnego Sądu Administracyjnego z odwołaniem od interpretacji Rady, a 1 lipca 2019 roku przekazała do niego rozbudowaną argumentację do odwołania. W opinii z 23 sierpnia 2019 roku szwedzki urząd podatkowy (Skatteverket) ustosunkował się negatywnie to odwołania spółki. Spółka podtrzymała swoje stanowisko w przekazanej 25 września 2019 roku do szwedzkiego Naczelnego Sądu Administracyjnego odpowiedzi do opinii. Dodatkowo 10 października 2019 roku spółka przekazała do szwedzkiego Naczelnego Sądu Administracyjnego uzupełnienie do odwołania, w którym m.in. podkreśliła znaczenie rozstrzygnięcia sprawy dla działających na terytorium Szwecji spółek raportujących w Euro.

W związku z wejściem w życie KIMSF 23 „Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu”, Grupa Kapitałowa dokonała osądu co do niepewnego traktowania podatkowego dochodu osiąganego na terytorium Szwecji z tytułu różnic kursowych od udzielonych Bankowi pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji. W konsekwencji na 31 grudnia 2019 roku Grupa Kapitałowa ujęła zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego w wysokości 131 milionów PLN oraz rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 143 milionów PLN. Grupa Kapitałowa odzwierciedliła efekt niepewności stosując metodę najbardziej prawdopodobnej kwoty.

Wyniki wyszukiwania: