14. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Zasady rachunkowości

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z działalnością bankową. Pozostałe przychody operacyjne obejmują głównie przychody z tytułu leasingu operacyjnego, zyski ze sprzedaży inwestycji mieszkaniowych, sprzedaży/likwidacji składników środków trwałych, wartości niematerialnych i aktywów przejętych za długi, sprzedaży udziałów jednostki zależnej, otrzymanych odszkodowań, kar, grzywien, przychodów z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości. Natomiast na pozostałe koszty operacyjne składają się głównie koszty utworzenia rezerwy na zwroty kosztów dla klientów z tytułu dokonanych przedterminowych spłat kredytów konsumenckich i hipotecznych, straty ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i aktywów przejętych za długi oraz koszty przekazanych darowizn.

Raport roczny
2019

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się również w spółkach Grupy Kapitałowej odpowiednio przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, jak również koszty ich wytworzenia.

W pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych ujmowane są również utworzenia i rozwiązania rezerw na sprawy sporne, z wyłączeniem spraw spornych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych i pozostałych rezerw.

Informacje finansowe

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 333 311
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego 273 81
Zysk związany z utratą kontroli nad jednostką zależną 25
Zyski ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia 45 57
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny oraz przychody uboczne 35 38
Odzyskane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne 6 7
Przychody z BFG z tytułu gwarancji 8
Rozwiązanie rezerwy na potencjalny zwrot klientom prowizji i opłat 58
Rozwiązanie rezerwy na przyszłe płatności 1 16
Rozwiązanie rezerwy na sprawy sporne z wyłączeniem spraw spornych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych 7 4
Zysk na okazyjnym nabyciu grupy PCM (patrz nota 40) 102
Inne* 45 83
Razem 905 630

*W pozycji „Inne” w 2018 roku została ujęta kwota 21 milionów PLN dotycząca zwrotu kary nałożonej przez UOKIK

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 2019 2018
Koszty sprzedanych produktów i usług (22) (32)
Straty na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia (34) (25)
Przekazane odszkodowania, kary i grzywny oraz koszty uboczne (11) (17)
Koszty przekazanych darowizn (23) (53)
Utworzenie rezerwy na potencjalny zwrot klientom prowizji i opłat (127) (62)
Utworzenie rezerwy na przyszłe płatności (1) (6)
Utworzenie rezerwy na sprawy sporne z wyłączeniem spraw spornych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych* (8) (43)
Inne** (142) (75)
Razem (368) (313)

*W pozycji „Utworzenie rezerwy na sprawy sporne” w 2018 roku została ujęta kwota 21 milionów PLN dotycząca kary nałożonej przez UOKiK.
**W pozycji „Inne” ujęte zostały koszty zarządzania flotą samochodów w kwocie 57 milionów PLN za rok 2019 i 4 milionów PLN za rok 2018.

Szczegółowy opis utworzonych rezerw na sprawy sporne zamieszczony został w nocie „Sprawy sporne”.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa rozpoznała koszt utworzenia rezerwy na zwroty kosztów dla klientów z tytułu dokonanych przedterminowych spłat kredytów konsumenckich i hipotecznych w wysokości 127 milionów PLN (patrz nota „Rezerwy” i nota „Sprawy sporne”).

 

Wyniki wyszukiwania: