6. Przychody i koszty z tytułu odsetek

Zasady rachunkowości

Przychody i koszty z tytułu odsetek obejmują odsetki, w tym premię i dyskonto z tytułu instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz instrumentów wycenianych do wartości godziwej. W przychodach odsetkowych ujmowane są przychody odsetkowe od pochodnych instrumentów zabezpieczających.

Raport roczny
2019

W przychodach i kosztach odsetkowych ujmowane są również rozliczane w czasie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej opłaty i prowizje otrzymane i zapłacone, wchodzące w skład wyceny instrumentu finansowego.

Przychody i koszty z tytułu odsetek ujmowane są na zasadzie memoriałowej i z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, która dyskontuje oszacowane przyszłe przepływy pieniężne w ciągu całego oczekiwanego okresu życia składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego do wartości bilansowej brutto składnika aktywów lub do zamortyzowanego kosztu zobowiązania finansowego, za wyjątkiem:

  • aktywów finansowych nabytych lub udzielonych z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (tzw. aktywa POCI). Przychody odsetkowe od tych aktywów oblicza się od wartości bilansowej netto przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, skorygowanej o ryzyko kredytowe rozpoznane dla całego cyklu życia aktywa,
  • składników aktywów finansowych niebędących nabytymi lub udzielonymi składnikami aktywów finansowych z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe, które następnie stały się składnikami aktywów finansowych z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe. Przychody odsetkowe od tych aktywów oblicza się od wartości bilansowej netto przy zastosowaniu pierwotnej efektywnej stopy procentowej z momentu rozpoznania przesłanki utraty wartości tego aktywa.

Wyliczenie efektywnej stopy procentowej obejmuje wszelkie płacone i otrzymywane przez strony umowy prowizje, koszty transakcji oraz wszelkie inne premie i dyskonta stanowiące integralną część efektywnej stopy procentowej.

W przychodach odsetkowych ujęty został również efekt rozliczenia wyceny do wartości godziwej aktywów finansowych przejętych w ramach połączeń jednostek zależnych oraz wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej.

Przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami i pożyczkami

Z uwagi na fakt, iż Grupa Kapitałowa oferuje produkty ubezpieczeniowe wraz z kredytami i pożyczkami oraz produktami leasingowymi i brak jest możliwości zakupu w Grupie Kapitałowej identycznego co do formy prawnej, warunków i treści ekonomicznej produktu ubezpieczeniowego bez zakupu kredytu, pożyczki czy produktu leasingowego, opłaty uzyskiwane przez Grupę Kapitałową z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych traktowane są jako integralna część wynagrodzenia z tytułu oferowanych instrumentów finansowych.

Otrzymane oraz należne Grupie Kapitałowej wynagrodzenie z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych dla produktów bezpośrednio powiązanych z instrumentami finansowymi jest rozliczane metodą efektywnej stopy procentowej i ujmowane w przychodzie odsetkowym oraz, w części odpowiadającej za wykonanie usługi pośrednictwa, jeżeli ubezpieczycielem jest spółka z Grupy Kapitałowej, jest rozliczane liniowo w okresie trwania produktu ubezpieczeniowego i ujmowane w przychodzie prowizyjnym.

Podział wynagrodzenia na część prowizyjną oraz odsetkową dokonywany jest w proporcji wartości godziwej instrumentu finansowego oraz wartości godziwej usługi pośrednictwa w stosunku do sumy obu tych wartości zgodnie z modelem względnej wartości godziwej uwzględniającym szereg parametrów, w tym m.in. średnią efektywną stopę procentową instrumentu finansowego, średni kontraktowy i ekonomiczny (rzeczywisty) okres kredytowania lub leasingu, średnią wysokość składki ubezpieczeniowej, okres polisy ubezpieczeniowej, prowizję niezależnego agenta ubezpieczeniowego.

Wycena wartości godziwej instrumentu finansowego opiera się na podejściu dochodowym, opartym na przeliczeniu przyszłych przepływów pieniężnych na ich wartość bieżącą przy zastosowaniu stopy dyskonta, składającej się ze stopy wolnej od ryzyka ustalonej w odniesieniu do średniej z ostatniego roku kalendarzowego stopy rentowności obligacji skarbowych o 5-letnich i 10-letnich okresach zapadalności, premii z tytułu ryzyka ustalonej w odniesieniu do rocznych kosztów ryzyka kredytowego oraz pozostałej ponad premię za ryzyko kredytowe, odzwierciedlającej wszystkie inne czynniki, które uczestnicy rynku uwzględniliby w danych okolicznościach w wycenie do wartości godziwej.

Natomiast wycena wartości godziwej usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego opiera się na podejściu rynkowym polegającym na wykorzystaniu cen i innych informacji generowanych przez identyczne lub porównywalne transakcje rynkowe.

Koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych są rozliczane w analogiczny sposób do rozliczania przychodów, tj. jako element zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego lub jednorazowo.

Grupa Kapitałowa dokonuje okresowego oszacowania kwoty wynagrodzenia, które będzie w przyszłości podlegało zwrotowi w związku z wcześniejszym zakończeniem umowy ubezpieczeniowej na podstawie danych historycznych dotyczących pobranych składek i dokonanych zwrotów. Rezerwa na przyszłe zwroty alokowana jest do instrumentu finansowego oraz do usługi ubezpieczeniowej zgodnie z modelem względnej wartości godziwej.

Grupa Kapitałowa dokonuje weryfikacji prawidłowości przyjętych parametrów wykorzystywanych w modelu względnej wartości godziwej oraz wysokości współczynnika rezerwy na zwroty każdorazowo po powzięciu informacji o istotnych zmianach w tym zakresie, nie rzadziej niż raz w roku.

Informacje finansowe

PRZYCHODY Z TYTUŁU
ODSETEK OD:
2019 2018
kredytów i innych należności od banków 97 92
pochodnych instrumentów zabezpieczających 324 355
dłużnych papierów wartościowych: 1 729 1 411
wycenianych według zamortyzowanego kosztu 313 202
wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 1 368 1 135
wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 48 74
kredytów i pożyczek udzielonych klientom (z wyłączeniem należności z tytułu leasingu finansowego) 9 878 9 129
wycenianych według zamortyzowanego kosztu 8 929 9 085
wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 949 44
należności z tytułu leasingu finansowego 732 607
Razem 12 760 11 594
w tym: przychody z tytułu odsetek od instrumentów finansowych z utratą wartości 268 307
PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK
Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej
11 439 11 121
od instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 10 071 9 986
od instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 1 368 1 135
Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 321 473
Razem 12 760 11 594

Przychody odsetkowe w 2019 roku zostały pomniejszone o 178 milionów PLN (z czego kwota 31 milionów PLN dotyczy wypłaconych automatycznie przed datą bilansową zwrotów kosztów dla klienta a kwota 147 milionów PLN dotyczy rezerwy na przyszłe zwroty kosztów dla klienta) w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej.

KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK OD: 2019 2018
zobowiązań wobec banków (z wyłączeniem kredytów i pożyczek otrzymanych) (11) (14)
lokat (20) (22)
kredytów i pożyczek otrzymanych (44) (35)
leasingu (26)
zobowiązań wobec klientów (z wyłączeniem kredytów i pożyczek otrzymanych) (1 640) (1 532)
dłużnych papierów wartościowych: (134) (76)
wycenianych według zamortyzowanego kosztu (8) (5)
wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (115) (53)
wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (11) (18)
emisji papierów wartościowych (516) (486)
zobowiązań podporządkowanych (90) (84)
Razem (2 481) (2 249)


2019
PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK WEDŁUG SEGMENTÓW OD: Segment detaliczny Segment
korporacyjny i inwestycyjny
Centrum
transferowe i pozostały
Razem
kredytów i innych należności od banków 58 39 97
pochodnych instrumentów zabezpieczających 324 324
dłużnych papierów wartościowych 18 1 690 21 1 729
kredytów i pożyczek udzielonych klientom (z wyłączeniem należności z tytułu leasingu finansowego) 8 035 1 843 9 878
należności z tytułu leasingu finansowego 545 187 732
Razem 8 598 3 778 384 12 760


2018
PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK WEDŁUG SEGMENTÓW OD: Segment detaliczny Segment
korporacyjny i inwestycyjny
Centrum
transferowe i pozostały
Razem
kredytów i innych należności od banków 58 34 92
pochodnych instrumentów zabezpieczających 355 355
dłużnych papierów wartościowych 15 1 380 16 1 411
kredytów i pożyczek udzielonych klientom (z wyłączeniem należności z tytułu leasingu finansowego) 7 394 1 735 9 129
należności z tytułu leasingu finansowego 427 180 607
Razem 7 836 3 353 405 11 594

 

 

Wyniki wyszukiwania: